Prices of carbon dioxide emission allowances and cost of the CCS systems in power plants
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2009;12(2):543–554
 
KEYWORDS
ABSTRACT
An Energy Policy for Europe assumes at least a 20% reduction of greenhouse gases by 2020 compared to 1990. Emissions trading should support that objective. Reduction of carbon dioxide emissions in power plants could be realized by technology changes, increase of efficiency of power generation, and sequestration of CO2. The commercial application of the Carbon dioxide Capture and Storage (CCS) technologies in fossil fuel power plants is connected with the investment and the operation cost. The lack of proecological investments will put the power plants to expense CO2 emission allowances. The paper presents the technical-economic analysis of the CCS technologies and their influence to the cost of electricity production under risk taking into consideration emission allowances trading.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ceny uprawnień do emisji ditlenku węgla a koszty systemów CCS w elektrowniach
inwestycja, systemy CCS, handel uprawnieniami do emisji CO2
Pakiet energetyczno-klimatyczny zakłada m.in. 20% ograniczenie emisji CO2 w krajach UE do 2020 roku w odniesieniu do 1990 roku. Handel uprawnieniami do emisji ma wspomagać ten cel. Ograniczania emisji ditlenku węgla w elektrowniach może być zrealizowane poprzez zmianę technologii, zwiększanie sprawności energetycznej wytwarzania energii elektrycznej oraz wykorzystanie sekwestracji CO2. Zastosowanie systemów CCS (Carbon dioxide Capture and Storage) w elektrowniach węglowych i gazowych związane jest z dużymi nakładami inwestycyjnymi i wzrostem kosztów eksploatacyjnych. Brak modernizacji i inwestycji proekologicznych w tego typu elektrowniach narazi je na ponoszenie kosztów zakupu uprawnień do emisji. Na podstawie dostępnych danych techniczno-ekonomicznych przedstawiono analizę wpływu technologii CCS na koszty wytwarzania energii elektrycznej w warunkach ryzyka biorąc pod uwagę możliwości wynikające z handlu uprawnieniami do emisji.
 
REFERENCES (10)
1.
Commission of the European Communities, 2007 – An Energy Policy for Europe. Brussels, 10.1.2007, COM(2007).
 
2.
DIXIT A.K., PINDYCK R.S., 1994 – Investment under Uncertainty. Princeton University Press.
 
3.
KOTOWICZ J., JANUSZ K., 2007 – Sposoby redukcji emisji CO2 z procesów energetycznych. Rynek Energii, nr 1.
 
4.
METZ B., DAVIDSON O., DE CONINCK H.C., LOOS M., MEYER L.A. (eds.), 2005 – IPCC special report on Carbon Dioxide Capture and Storage. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.
 
5.
POPŁAWSKI T., DĄSAL K., 2008 – Problematyka programowania rozwoju systemu elektroenergetycznego w Polsce. Polityka Energetyczna t. 11, z. 1, s. 385–398.
 
6.
ULIASZ-BOCHEŃCZYK A., MAZURKIEWICZ M., MOKRZYCKI E., PIOTROWSKI Z., 2004 – Utylizacja ditlenku węgla poprzez mineralną karbonatyzację. Polityka Energetyczna t. 7, s. 541–554.
 
7.
SOWIŃSKI J., 2009 – Perspektywy wykorzystania technologii CCS w elektrowniach. Rynek Energii, Nr II (IV), marzec 2009, s. 122–127.
 
8.
SOWIŃSKI J., 2008 – Inwestowanie w źródła wytwarzania energii elektrycznej w warunkach rynkowych, seria Monografie nr 148. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 
9.
SOWIŃSKI J., 2006 – Ocena konkurencyjności inwestycji w sferze wytwarzania energii elektrycznej w warunkach niepewności. Przegląd Elektrotechniczny, 9, s. 89–91.
 
10.
SZKUTNIK J., 2006 – Efektywność w sektorze energii elektrycznej – spojrzenie generalne. VI Seminarium Naukowe Wybrane zagadnienia elektrotechniki i elektroniki WZEE'2006, Lublin, s. 196–203.
 
ISSN:1429-6675