Problems connected with the utilisation of coke oven gas
A. Karcz 1  
 
More details
Hide details
1
Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Paliw i Energii, Katedra Technologii Paliw
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2005;8(Zeszyt specjalny 1):91–100
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the paper, both qualitative and quantitative characteristics of coke oven gas are presented along with possibilities of its utilisation. Different uses of the gas are discussed: as the fuel for residential and commercial customers (town gas), as the fuel for industrial purposes (metallurgical furnaces, heat-generating plants, thermal-electric power stations), as well as a potential source of hydrogen for fuel cells. The author hints at concepts of the non-recovery coking plant already being implemented on an industrial scale, where all the raw coke oven gas is used to produce electricity. It is stressed in the paper that, despite its interesting chemical composition, and particularly the high content of hydrogen (up to 60 %) and CO (up to 10 %), coke oven gas is utilised in chemical synthesis or as a gas reducer only to a small extent. The paper presents the gas balance of Polish coking plants and their investment projects as regards the utilisation of surplus coke oven gas which are restricted to its use as fuel in thermal-electric power stations.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Problemy zagospodarowania gazu koksowniczego
gaz koksowniczy, kierunki zagospodarowania
Przedstawiono ilościową i jakościową charakterystykę gazu koksowniczego oraz potencjalne kierunki jego użytkowania. Omówiono zastosowanie gazu jako paliwa: komunalnego (gaz miejski), przemysłowego (piece hutnicze, ciepłownie i elektrociepłownie) oraz przyszłościowego źródła wodoru dla ogniw paliwowych. Zasygnalizowano realizowane już w skali przemysłowej koncepcje koksowni dwuproduktowej typu Heat Recovery, w ktorej cały surowy gaz koksowniczy jest spalany i służy do produkcji energii elektrycznej. Zwrócono uwagę, że pomimo zachęcającego składu chemicznego, a w szczególności bardzo dużej zawartości wodoru (do 60 %) i CO (do 10 %) gaz koksowniczy w niewielkim stopniu jest wykorzystywany w syntezie chemicznej lub jako gaz redukcyjny w metalurgii. Przedstawiono bilans gazu polskich koksowni oraz ich zamierzenia inwestycyjne w zakresie zagospodarowania nadmiarowego gazu koksowniczego, ograniczające się jedynie do wykorzystania go jako paliwa w elektrociepłowniach.
 
REFERENCES (16)
1.
FREIMUTH B., FREIMUTH K., SCHULTE H., KOCHANSKI U., 2004 — Use of coke oven gas for generatoring electrical energy with the help of gas engines. 30th International Cokemaking Conference. Malanowice — Czech Republic, s. 71.
 
2.
WALKER D., BARKDOLL M.P., 2002 — Sun Coke Company’s Heat Recovery Cokemaking Technology. An overview — Cokemaking International nr 1, s. 51.
 
3.
DIEMER P., TOLL H., WORBERG R., 2002 — Technologische Entwicklungsrichtrungen in der Kokereitechnik. Vortragsveröffentlichungen Kokerei Technik. Essen.
 
4.
REINKE M., SCHUMACHER R., 2003 — Versuchsergebnisse zur Heissvorlage Vortragsveröffentlichungen Kokereitechnik. Essen.
 
5.
IWANOW B. V., 1989 — O racjonainom ispolzowani koksovogo gaza. Koks i Chimia nr 2, s. 32.
 
6.
KARCZ A., TRAMER A., 2003 — Rozdz. 7. Wykorzystanie gazu koksowniczego w syntezie chemicznej. Praca zbiorowa — Termochemiczne przetwórstwo węgla i biomasy. Wyd. ICHPW, Instytut Gosp. Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Zabrze — Kraków, s. 125.
 
7.
MECKEL J.F., FLOCKENHAUS C., 1984 — Umwandlungsverfahren für Koksofengas Vortogsveröfftenlichungen Kokereitechnik, Heft 485. Essen, s. 19.
 
8.
DIEMER P.E, SCHÜPPHAUS K., 2000 — Coke oven gas treatment. State of the art and future Prospects — Cokemaking International nr 1, s. 76.
 
9.
DIEMER P.E., KILLICH H.J., KNOP K., LÜNGEN H.B., REINKE M., SCHMÖLE P., 2004 — Potentials for utilisation of coke oven gas in integrated iron and steel works. Stahl u Eisen nr 7, s. 21.
 
10.
JESS A., 1996 — Mechanismus and kinetics of thermal reactions of aromatic hydrocarbons from pyrlysis of solid fuels. Fuel nr 12, s. 76.
 
11.
JESS A., DEPNER M., 1997 — Thermische und katalytische Aufarbeitung von Rohgasen der Vergasung und Verkokung fester Brennstoffe. Chem-Ing Tech. nr 7, s. 970.
 
12.
WÜRNNENBERG W., GEORGE D., HABERMEHL D., ROHDE W., 1994 — Umsetung von ungereinigtem Koksofengas zu Synthese — oder Reduktionsgas durch partielle Oxidation im Schwingrohr. Kokereitchnik Vortrtagsveröffentlichungen nr 485, s. 3.
 
13.
ZUBLIN I.G., RUDYKA W.I., PINCZUK S.I., 2004 — Potuczeinije iz ugliej energowosstanowitieliej dla bazowych otrasliej promyszliennosti. Charkow, s. 168.
 
14.
Dane statystyczne udostępnione przez BP Koksoprojekt (niepublikowane).
 
15.
LEWANDOWSKI L., 2005 — Gospodarka energetyczna gazem koksowniczym w koksowni Przyjażń w świetle planowanych projektów inwestycyjnych, praca niepublikowana. Seminarium Koksownicze ICHPW. Zabrze.
 
16.
LATOCHA W., 2005 — Stan aktualny i perspektywy zagospodarowania gazu koksowniczego w Zakładach Koksowniczych Zdzieszowice, praca niepublikowana, Seminarium Koksownicze ICHPW. Zabrze.
 
ISSN:1429-6675