Problems related to forecasting of power and electric energy derived from wind
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2009;12(2):511–523
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A number of reasons influences the expansion of energy from renewable sources (RES). The power generated by wind turbines is the random process. This feature of wind turbines is highly cumbersome for the performance of the network. Actual situation in the Power System in Poland raises a lot of questions eg. how much energy can the power system accommodate and what is the role of wind plant forecasting. Much research has been done in the field of significant accuracy increase in the improvement of prediction tools on the basis of one of wind power plant in Poland.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Problematyka prognozowania mocy i energii pozyskiwanych z wiatru
elektrownia wiatrowa, moc generowana, prognoza krótkoterminowa w elektroenergetyce, dokładność, model prognostyczny
Dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii elektrycznej OZE jest faktem. Wiele przyczyn ma wpływ na tę dynamikę i są one powszechnie znane. Wiadomo również, że moc generowana przez turbiny wiatrowe jest procesem losowym, gdyż w decydującej mierze uzależniona jest od prędkości wiatru i to w sposób silnie nieliniowy. Ta cecha turbin wiatrowych jest wysoce kłopotliwa w różnych aspektach pracy sieci. Bieżąca sytuacja w elektroenergetyce polskiej prowokuje do licznych pytań, na przykład o ilość energii wiatrowej, którą może przyjąć system elektroenergetyczny, czy też o rolę prognoz wiatrowych. Wiele prac wykonano w dziedzinie znaczącego zwiększenia dokładności przewidywania mocy generowanej w źródłach wiatrowych. W referacie skoncentrowano się na zagadnieniach dotyczących predykcji mocy na przykładzie analizy danych rzeczywistych w jednej z krajowych farm wiatrowych.
 
REFERENCES (7)
1.
CIEŚLAK M., i in., 2001 – Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
2.
DOBRZAŃSKA I., DĄSAL K., ŁYP J., POPŁAWSKI T., SOWIŃSKI J., 2002 – Prognozowanie w elektroenergetyce. Zagadnienia wybrane. Wydawnictwo P.Cz., Częstochowa.
 
3.
GUMUŁA S., WODNIAK A., 2008 – Jak określić stopień wykorzystania mocy elektrowni wiatrowej? Czysta Energia 1.
 
4.
MALKO J., 2008 – Predykcja Mocy Wytwórczych Elektrowni Wiatrowych. Przegląd Elektrotechniki 9, s. 65–67.
 
5.
RADZIEWICZ W., 2008 – Sale of electric energy produced in wind power plant on the commodity energy market. Pr. Nauk. Polit. Opol. Elektryka z. 60, nr 323.
 
6.
Badania Systemowe „EnergSys” Sp. Z o.o.: RAPORT 2030 Wpływ proponowanych regulacji unijnych w zakresie wprowadzenia europejskich strategii rozwoju energetyki wolnej od emisji CO2 na bezpieczeństwo energetyczne Polski, a w szczególności możliwości odbudowy mocy wytwórczych wykorzystujących paliwa kopalne oraz poziom cen energii elektrycznej. SYNTEZA. Warszawa Wersja z 10.06. (2008).
 
7.
Ministerstwo Gospodarki. Polityka Energetyczna Polski do 2030 Roku. Raport Projekt, wersja 3.2. Warszawa wrzesień (2007).
 
ISSN:1429-6675