Distributed Generation and Smart Grid in industrial ow-energy buildings
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2012;15(4):97–110
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents the possibility of utilizing distributed generation (DG), including renewable energy sources, for electricity production in low-energy housing construction. The Directive on Energy Performance of Buildings (EPBD) defines a building with nearly zero energy consumption as a building with high energy effectiveness. Very low or almost zero energy requirements of the building should be covered, to a large extent, by onsite renewable energy sources. According to this Directive, after 2021, only the construction of buildings with very low energy demand powered by renewable energy sources will be allowed within the European Union. The paper also presents the problems resulting from the emergence of large amounts of distributed generation in the power system. A large number of DG over a small area in the coming years could prove to be a challenge for the power system. Hence, the need now is to determine the possibility of connecting small sources to the grid and to use the potential of “Smart Grid”. If Poland wishes to meet the requirements of the EU Directive which requires that by 2020 15% of our energy must come from renewable sources, it has to propose new legislative solutions which will ensure adherence to this limit. The proposed legislation that will support distributed energy resources to eliminate barriers for investors who want to build a small power source will make access to the grid by small producers easier. Ensuring the adaptation of distributed generation based on renewable sources of primary energy is an important factor for maintaining sustainable development. It also results in the need to reserve multiple sources, often of a stochastic production system, thus limiting the risk of disruption of electricity supply. This condition will require substantial reengineering of the power system. It is also necessary to remake the network of business management methods in order to permit proper interpretation of the vast amount of associated information and use it to develop optimal decisions in the proper time frame. Hence, the need arises to implement the comprehensive intelligent energy system called “Smart Grid”.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Generacja rozproszona oraz sieci Smart Grid w budownictwie przemysłowym niskoenergetycznym
generacja rozproszona, smart grid, odnawialne źródła energii, budownictwo niskoenergetyczne
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania generacji rozproszonej, w tym odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej w budownictwie niskoenergetycznym. Dyrektywa w sprawie Charakterystyki Energetycznej Budynków (EPBD) definiuje budynek o niemal zerowym zużyciu energii jako budynek o wysokiej efektywności energetycznej (Dyrektywa... 2010). Bardzo niskie lub niemal zerowe zapotrzebowanie energii budynku powinno być pokryte, w znacznym stopniu, z odnawialnych źródeł energii wytwarzanej na miejscu. Zgodnie z tą Dyrektywą już od 2021 roku na terenie Unii Europejskiej mają być wznoszone wyłącznie budynki o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię, zasilane z odnawialnych źródeł energii. W artykule przedstawiono także problemy wynikające z pojawienia się dużej ilości generacji rozproszonej w systemie elektroenergetycznym. Duża ilość źródeł rozproszonych na niewielkim obszarze może w najbliższych latach stanowić duże wyzwanie dla systemu elektroenergetycznego. Stąd konieczne już teraz jest określenie możliwości przyłączania małych źródeł do sieci oraz wykorzystanie potencjału, jaki dają sieci Smart Grid. Polska chcąc sprostać Dyrektywie Unii Europejskiej (Dyrektywa... 2009), która wymaga, aby do 2020 roku 15% naszej energii pochodziło z odnawialnych źródeł, musi zaproponować nowe rozwiązania legislacyjne, które pozwolą na osiągnięcie tego limitu. Proponowane nowe rozwiązania prawne, które będą wspierać energetykę rozproszoną likwidując bariery dla inwestorów, którzy chcą budować małe źródła energii sprawić, że łatwiejszy stanie się dostęp małych wytwórców do sieci elektroenergetycznej. Ważnym czynnikiem dla zachowania zrównoważonego rozwoju jest optymalizacja współpracy generacji rozproszonej opartej na odnawialnych źródłach energii pierwotnej z systemem elektroenergetycznym.
 
REFERENCES (17)
1.
KOWALAK T., 2010 – Smart Grid – wyzwanie XXI wieku. Rynek Energii, nr 1.
 
2.
OLSZOWIEC P., 2009 – Autonomiczne systemy elektroenergetyczne małej mocy. Mikrosieci, Energia Gigawat, nr 7–8.
 
3.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.
 
4.
KOPERSKI W., 2010 – Smart Grid – sieć przyszłości (www.par.pl).
 
5.
SZCZEŚNIAK P., 2010 – Mikrogeneracja i Smart Grid (www.greenstream.info.pl).
 
6.
PASKA J., 2010 – Wytwarzanie rozproszone energii elektrycznej i ciepła. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 
7.
SROKA K., SZCZERBOWSKI R., 2010 – Warunki techniczno-ekonomiczne rozwoju generacji rozproszonej w Polsce. Seminarium PAN KNE w Poznaniu przy PP, Poznań.
 
8.
POPCZYK J., 2011 – Smart grid – świat otwartych sieci. Biuletyn Branżowy „Energia Elektryczna” – miesięcznik Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, nr 10.
 
9.
KURNITSKI J., ALLARD F., BRAHAM D. i in., 2011 – Jak zdefiniować budynek o niemal zerowym zużyciu energii? Energia i Budynek, nr 06 (49).
 
10.
KACEJKO P., 2009 – Problemy przyłączania do sieci elektroenergetycznej odnawialnych źródeł energii małej mocy. Materiały konferencji „Odnawialne źródła energii na Lubelszczyźnie –promocja i możliwości rozwoju”, Nałęczów.
 
11.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.
 
12.
MALKO J., 2010 – Sieci inteligentne jako czynnik kszta³towania sektora energii elektrycznej. Rynek Energii, nr 4.
 
13.
MIJEWSKI K., 2011 – Innowacyjne rozwiązania w energetyce – wyciąg propozycji zawartych w Białej Księdze NPRE. Polityka Energetyczna t. 14, z. 2. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s. 469–483.
 
14.
SZCZERBOWSKI R., 2011 – Generacja rozproszona oraz sieci Smart Grid – wirtualne elektrownie. Polityka Energetyczna t. 14, z. 2. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s. 391–404.
 
15.
PIETRUSZKO S., 2012 – Perspektywy i bariery rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Czysta Energia, Nr 1 (125).
 
16.
WIŚNIEWSKI i in. 2009 – WIŚNIEWSKI G., MICHAŁOWSKA-KNAP K., DZIAMSKI P., ONISZK-POP£AWSKA A., REGULSKI P., 2009 – Wizja rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce do 2020 r., Raport wykonany na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, Warszawa.
 
17.
POPŁAWSKI i in. 2010 – POPŁAWSKI T., ŁYP J., DĄSAL K., SZELĄG P., 2010 – Zastosowanie modeli ARMA do przewidywania mocy i energii pozyskiwanej z wiatru. Polityka Energetyczna t. 13, z. 2. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s. 385–400.
 
ISSN:1429-6675