Significance of commodity exchange at oil and energy market - examples of application
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2006;9(Zeszyt specjalny 1):129–142
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article has been dedicated to commodity exchange that enables commodity trading and financial instruments trading on forward market. There have been presented institutions of commodity exchange market, market participants and basic transactions made on spot market (cash market) and forward market. The second part introduces the practical side of the commodity exchange opportunities. The futures type transaction, an option of coal purchase by power industry sector and coal exporter's safeguard before unfavourable foreign exchange rate have been used as illustrations. It has been emphasised that exchange market significance for the economy is due to its functions i.e. mobilization, capital valuation and allocation. There have been depicted market participants opportunities to minimize business risk and make commodity trading more transparent, standardised and common. Basic advantages for the commodity exchange participants have been shown with special emphasis on market risk minimization in case of unfavourable changes of the exchange rate and raw materials prices on the financial markets. The right market evaluation provides both hedging that prevents from its adverse fluctuations and real possibility of enterprises additional profits generation. While analyzing the commodity market it has been pointed out that Polish entrepreneurs' and managers' activities in this branch are not satisfactory.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Znaczenie Giełdy Towarowej na rynku paliw i energii - przykłady zastosowań
giełda towarowa, kontrakt terminowy, opcje, instrumenty pochodne, zabezpieczenie
Artykuł poświęcony został giełdzie towarowej umożliwiającej obrót towarami masowymi oraz obrót instrumentami finansowymi na rynku terminowym. Przedstawiono instytucje rynku towarów giełdowych, uczestników rynku i podstawowe transakcje na rynku kasowym (gotówkowym) oraz na rynku terminowym. W drugiej części zaprezentowano możliwości giełdy towarowej od strony praktycznej. Podano przykład transakcji futures i opcji zakupu węgla przez energetykę, zabezpieczenie eksportera węgla przed niekorzystnym kursem walutowym. Zwrócono uwagę, iż znaczenie rynku giełdowego dla gospodarki wynika z jego funkcji: mobilizacji, wyceny i alokacji kapitału. Zaprezentowano możliwości uczestników rynku, aby ryzyko prowadzenia biznesu mogło zostać zminimalizowane a handel towarami masowymi był bardziej przejrzysty, wystandaryzowany i powszechny. Wskazano podstawowe korzyści dla uczestników rynku giełdy towarowej z uwzględnieniem minimalizacji ryzyka rynkowego wynikające w szczególności z niekorzystnych zmian cen kursu walutowego i cen surowców na rynkach finansowych. Odpowiednia ocena rynku powoduje, że obok zabezpieczenia się (hedging) przed niekorzystnymi jego wahaniami, istnieje realna możliwość generowania dodatkowych zysków dla przedsiębiorstw. Analizując rynek giełdowy, wykazano, iż aktywność polskich przedsiębiorców i managerów w tej dziedzinie jest niewystarczająca.
 
REFERENCES (7)
1.
HULL J., 1997 — Kontrakty Terminowe i Opcje. Wprowadzenie. WIG PRESS, Warszawa.
 
2.
CRAWFORD G., SEN B., 1998 — Instrumenty Pochodne Narzędzie Podejmowania Decyzji Finansowych. Liber, Warszawa.
 
3.
HIEMSTRA T., 2000 — Trading the European way. World Coal Magazine, luty.
 
4.
Pllats, Methodology and Specifications Guide Coal, The McGraw Hill Companies, listopad, 2005.
 
5.
Intercontinental Exchange, ICE Futures Rotterdam and Richards Bay Coal Futures Contract Product Specifications, 4 sierpień 2006.
 
6.
MCBRIDE JOHNSON P., 2001—Instrumenty pochodne. Przewodnik Menadżera. Arthur Andersen. Warszawa.
 
7.
Analiza Kontraktów Terminowych na Węgiel. Projekt Rynku Terminowego MGT S.A., opracowanie własne, sierpień 2006.
 
ISSN:1429-6675