The futures markets of energy carriers in the historical perspective
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2006;9(Zeszyt specjalny 1):119–127
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents analyses of historical databases concerning commodity markets during the last few decades, especially those related to energy raw materials and related fuels, with respect both to negotiaded spot trancactions among institutional traders, as well as to futures exchanges. Results are displayed in the form of averaged time series for the main fossil fuels and for preliminary (non-enriched) phase of nuclear fuel which is natural uranium in the form of U3O8 (i.e. yellow cake). The composite index of energy futures has also been proposed, which comes from geometrical averaging of several subindices quoted in futures exchanges, such as those of CRB. Achieved in this way time series distinctly exhibit the fractal structure in accordance with the Elliott wave principle. Former predictions concerning incoming trends and behaviours of global commodity markets along the decade seem to be successfully followed. Preliminary interpretation of presently collected data depicts that fossil fuels markets are at present in the phase of significant correction (presumably the fourth Elliot wave) which may last even for several incoming months. Until now, this does not concern the uranium market. The data will be a subject of further investigations using previously proposed methodology based on multi-scale spectral analyses, as well as on non-stochastic fractal statistics.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Terminowe rynki surowców i paliw w perspektywie historycznej
ekonofizyka, dynamika nieliniowa, statystyka fraktalna, cykle koniunkturalne, zasada fal Elliotta, rynki towarowe, transakcje terminowe, surowce energetyczne
W artykule omówiono rezultaty analizy archiwalnych baz danych dotyczących transakcji na rynkach surowców energetycznych i paliw na przestrzeni ostatnich kilku dekad, tak w odniesieniu do negocjowanych cen spot jak i dla transakcji terminowych na głównych towarowych giełdach świata. Sporządzono i wstępnie przeanalizowano przebiegi cenowe dla podstawowych surowców kopalnych, jak i dla wstępnej fazy paliwa jądrowego, jakim jest tlenek naturalnego (tzn. niewzbogaconego) uranu. Zaproponowano zbiorczy indeks terminowego rynku nośników energii, jako geometryczną średnią paru notowanych na światowych giełdach subindeksów. Uzyskany przebieg wykazuje wyraźną elliotowską strukturę fraktalną. Wstępna interpretacja sugeruje, iż w odniesieniu do paliw kopalnych rynki weszły już w fazę poważnej korekty wieloletniego impulsu wzrostowego. Nie dotyczy to jednak rynku uranu, który jak dotąd wykazuje niczym nie zagrożony trend wzrostowy. Zgromadzone dane będą przedmiotem dalszych analiz z wykorzystaniem zaproponowanej uprzednio (i dobrze się jak dotąd sprawdzającej) metodyki, opartej na analizie spektralnej i statystyce fraktalnej.
 
REFERENCES (18)
1.
MORSTIN K., 2002 — Fourierowska i fraktalna analiza chaotycznych ruchów cen paliw na światowych rynkach. [W:] Przyszłość energetyczna Polski, Mat. XVI Konf. nt. Zagadnień Surowców Energetycznych i Energii w Gospodarce Krajowej, Zakopane, 6—9 paźdź. 2002.
 
2.
MORSTIN K., 2003 — Rynki surowców i paliw jako nierównowagowe układy rezonansowe.Polityka energetyczna 6, z. 2, 77—95.
 
3.
SCHUMPETER J.A., 1939 — Business Cycles. McGraw-Hill, New York.
 
4.
SAMUELSON P.A., NORDHAUS W.D., 1998 — Economics. McGraw-Hill, New York 1985 (12th ed., 1st: 1948). Wyd. polskie: Ekonomia, PWN, Warszawa.
 
5.
LUCAS R.E., 1987 — Models of Business Cycles. Basil Blackwell, Oxford.
 
6.
DEFFEYES K.S, 2001—Hubbert’s Peak—The Impending World Oil Shortage. Princeton Univ. Press, Princeton, NJ.
 
7.
International Energy Agency: www.iea.org.
 
8.
Energy Information Administration of the U.S. Dept. of Energy: www.eia.doe.gov.
 
9.
The Ux Consulting Company, LLC: www.uxc.com.
 
10.
TradeTech, LLC: www.uranium.info.
 
11.
Commodity Research Bureau, a Barchart Company: www.barchart.com & www.crbtrader.com.
 
12.
ELLIOTT R.N., 1980 — Nature’s Law. New Classics Library, Gainesville, Ga. (oryg. z 1946).
 
13.
ELLIOTT R.N., 1980 — The Major Works of R.N. Elliott (R.R. Prechter, ed.). New Classics Library, Chappaqua, NY.
 
14.
FROST A.J., PRECHTER R.R., 1995 — Elliot Wave Principle, Key to Market Behavior. New Classics Library, Gainesville, Ga. (7th ed., 1st 1978). Wyd. polskie: Teoria Fal Elliotta, WIG- Press, Warszawa.
 
15.
PRECHTER R.R., 1999—The Wave Principle of Human Social Behavior and the New Science of Socionomics. New Classics Library, Gainesville, Ga.
 
16.
MORSTIN K., 20002 Niepraktyczne zastosowania fal Elliotta. 11 lat notowań na WGPW.Akcjonariusz, No.5 (czerw. 2002).
 
17.
MURPHY J.J., 1995 — Technical Analysis: of the Futures Markets. A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications. New York Institute of Finance, New York 1986. Wyd. polskie: Analiza techniczna. WIG-Press, Warszawa.
 
18.
MURPHY J.J., 1998—Intermarket Technical Analysis: Trading Strategies for the Global Stock, Bond, Commodity and Currency Markets.Wiley&Sons, New York 1991. Wyd. polskie: Międzyrynkowa analiza techniczna. WIG-Press, Warszawa.
 
ISSN:1429-6675