Slag waste of metallurgical production. Environmental and economic justification of their use in industry in Ukraine
 
More details
Hide details
1
Institute of Economics Industry of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine
2
Department of International Economic Relations, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
3
Department of Management, Lugansk National Taras Shevchenko University, Ukraine
4
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie, Poland
5
Ivano-Frankivsk Legal Institute of Odessa National Law Academy, Ukraine
6
Institute of Industrial Economics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine
CORRESPONDING AUTHOR
Yuri Zakharovich Drachuk   

Institute of Economics Industry of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine
Submission date: 2020-09-25
Final revision date: 2020-12-04
Acceptance date: 2020-12-05
Publication date: 2021-03-24
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2021;24(1):169–182
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The relevance of the study is due to the need to identify the problems, features and consequen-ces of strategic transformations in the metallurgical industry of Ukraine in the context of reviewing the circular process of organization of the economy, where the blast furnace, open-hearth and rolling production waste are of a high potential. The reuse of metallurgical waste has a number of economic advantages in terms of the chemical composition of the product life cycle. Blast furnace slag is suitable as a raw material in cement production and can be used as fillers in the construction of roads, hydraulic and environmental facilities, during reclamation works, etc. Agriculture actively uses slag as a fertilizer that contains potassium, magnesium, phosphorus, magnesium, boron – as an additive that reduces soil acidity. Currently, all slag can be processed into fertilizers or building materials. The economic effect of the use of slag in construction is accounted for in the relatively low cost of products, improvement of the quality and durability of the structures. The main positive consequences of smartization of the metallurgical industry are increase of its resource efficiency and environmental friendliness, negative – the low level of blast furnace slag use in various sectors of the economy compared to the experience of developed countries, an insufficiently developed legal framework. The mechanism of state management of the use of secondary raw materials, especially metallurgical origin, in conditions of shortage of energy resources and the intensive use of non-renewable natural resources remains an important scientific problem and requires further research.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Odpady żużli w produkcji hutniczej. Środowiskowe i ekonomiczne uzasadnienie ich wykorzystania w przemyśle Ukrainy
odpady żużlowe, przemysł, produkcja metalurgiczna, wydatki ekologiczne
Powodem realizacji prezentowanych badań jest konieczność zidentyfikowania problemów i ich cech wynikających z przemian strategicznych w przemyśle metalurgicznym Ukrainy w kontekście cyklicznego przeglądu procesu organizacji gospodarki, w którym odpady wielkopiecowe, paleniskowe i walcownicze mają duże znaczenie. Ponowne wykorzystanie odpadów metalurgicznych ma wiele zalet ekonomicznych ze względu na cyklu życia produktu. Żużel wielkopiecowy nadaje się jako surowiec do produkcji cementu i może być stosowany jako wypełniacz przy budowie dróg, obiektów hydrotechnicznych, środowiskowych, podczas prac rekultywacyjnych itp. Rolnictwo wykorzystuje żużel jako nawóz zawierający potas, magnez, fosfor, magnez, bor – jako dodatek zmniejszający kwasowość gleby. Obecnie cały żużel można przerobić na nawozy lub materiały budowlane. Efekt ekonomiczny stosowania żużla w budownictwie przekłada się na relatywnie niski koszt wyrobów, poprawę jakości i trwałości konstrukcji. Głównymi pozytywnymi efektami takiego inteligentnego wykorzystania odpadów z przemysłu metalurgicznego są wzrost efektywności wykorzystania zasobów i poprawa jego oddziaływania na środowisko. Cechy negatywne to niski poziom wykorzystania żużli wielkopiecowych w różnych sektorach gospodarki w porównaniu z doświadczeniami krajów rozwiniętych i niedostatecznie opracowane ramy prawne. Ważnym problemem naukowym i wymagającym dalszych badań pozostaje mechanizm państwowego zarządzania wykorzystaniem surowców wtórnych, zwłaszcza pochodzenia metalurgicznego, w warunkach niedoboru surowców energetycznych i intensywnego wykorzystania nieodnawialnych zasobów naturalnych.
 
REFERENCES (14)
1.
Amosha, O.I. and Nikiforova, V.A. 2019. World experience of formation of metallurgical smart-productions: features, directions, consequences. Economics of industry 2, pp. 84–106. [Online] http://nbuv.gov.ua/UJRN/econpr... [Accessed: 2020-09-13].
 
2.
Bolshakov, V.I. and Tovarovskiy, I.G. eds. 2006. Cognition of the processes of blast-furnace smelting. Dnepropetrovsk: Thresholds, 439 р.
 
3.
Gasik, M.I. et al. 2004. Nikopol ferroalloys. To the 75th anniversary of Academician of the NAS of Ukraine M.I Gasik, ed. V.S Kutsina. Dnepropetrovsk: “System Technologies”, 272 p.
 
4.
Nedava, A.S. 2018a. Improving the ecological characteristics of the slag recycling site due to additional extraction of the metal phase. Master’s thesis in “Ecology”, Kyiv: Institute of Energy Conservation and Energy Management. KPI named after Igor Sikorsky, 90 p.
 
5.
Nedava, A.S. 2018b. Secondary processing of slag at JSC “Nikopol Ferroalloy Plant”: Proceedings of the I scientific and technical conference of undergraduates of the Institute of Energy Conservation and Energy Management (based on the results of dissertation research of undergraduates). Coll. scientific works of the Institute of Energy Saving and Energy Management, KPI named after Igor Sikorsky – Kyiv: IEE, pp. 329–332.
 
6.
Petrov, A. 2017. Circular economy on the example of ferrous metallurgy (infographics) (Tsirkulyarnaya ekonomika na primere chernoy metallurgii (infografika)). STEELLAND. Territory of steel. Metallurgical portal. [Online https://www.steelland.org/stat... [Accessed: 2020-09-13] (in Russian).
 
7.
Povazhny et al. 2012 – Povazhny, O.S., Poklonsky, F.Y., Ilyashov, M.O. and Rashchupkina, V.M. 2012. Landmarks of the revival of mining and metallurgical production of Ukraine. Donetsk: State University of Management, 454 p.
 
8.
Rashchupkina et al. 2017 – Rashchupkina, V.N, Drachuk, Yu. Z. and Arkhipenko, N.S. 2017. On the issue of optimization of business processes of technological production systems. International scientific-practical conference Integration of Business Structures: Strategies and Technologies, Part I, February 24, 2017. Tbilisi, Georgia: Baltic Publishing, pp. 91–93.
 
9.
Recycling Solutions 2020. Waste management and processing (Recycling Solutions. Upravlinnya ta pererobka vidkhodiv). In the Association since 2020. [Online] https://eba.com.ua/member/recy... [Accessed: 2020-10-12] (in Ukrainian).
 
10.
Savyuk, L.A. 2018. Realization of the concept of added academic value in the perspective of the formation of the economy and knowledge society (Realizatsiya kontseptsiyi dodanoyi akademichnoyi vartosti v rakursi stanovlennya ekonomiky ta suspilʹstva znanʹ). Modern Economics 10, pp. 122–128. [Online] https://modecon.mnau.edu.ua/is... [Accessed: 2020-09-13] (in Ukrainian).
 
11.
Shaposhnikova, O. 2019. Income from waste: Ukraine can double slag processing and export. [Online] https://gmk.center/en/posts/in... [Accessed: 2020-03-22].
 
12.
Stalinska, O.V. 2012. Realization of principles of sustainable development in strategic enterprise management (Realizatsiya principiv stałogo rozwitku w stategichnomu uprawlenni pidpriyemstwom). Monograph, Donetsk: NAS of Ukraine, Institute of Industrial Economics, 320 p. (in Ukrainian).
 
13.
The concept of circular economy as a mechanism for ensuring structural transformations in the field of waste management 2019 (Kontseptsiya tsyrkulyarnoyi ekonomiky yak mekhanizm zabezpechennya strukturnykh transformatsiy u sferi povodzhennya z vidkhodamy). State Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, 2019. [Online] http://ecos.kiev.ua/news/view/... [Accessed: 2020-09-13] (in Ukrainian).
 
14.
Wijkman, A. and Skånberg, K. 2017. The Circular Economy and Benefits for Society: Jobs and Climate Clear Winners in an Economy Based on Renewable Energy and Resource Efficiency. Study report requested by the Club of Rome with the support of the MAVA Foundation. [Online] https://www.semanticscholar.or... [Accessed: 2020-09-13].
 
ISSN:1429-6675