ORIGINAL PAPER
The impact of the natural gas price on industrial performance during a hybrid war
 
More details
Hide details
1
Department of Management, International Humanitarian University, Ukraine
CORRESPONDING AUTHOR
Anatoliy G. Goncharuk   

Department of Management, International Humanitarian University, Fontanska doroga 33, 65009, Odesa, Ukraine
Submission date: 2021-11-26
Final revision date: 2021-12-10
Acceptance date: 2021-12-10
Publication date: 2021-12-29
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2021;24(4):105–120
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
In the contemporary world, natural gas is one of the focuses of hybrid wars and is used as a tool of international economic and political pressure to gain appropriate benefits. The long-term pressure of Russia on Ukraine using a combination of military, political, economic, information and energy tools is one of the most striking cases of applying natural gas as a weapon in a hybrid war. Exploring the case of Ukraine, the authors confirmed the hypothesis about the change in the impact of the prices of natural gas on the performance of its industrial consumers during a hybrid war. The study covered three industrial sectors that are major consumers of natural gas – the metallurgy, chemical and pharmaceutical industries. The data of nine key companies of these industries for the period 2006–2019 were analyzed; this period was divided into two parts – before the hybrid war (2006–2013) and during it (2014–2019). The authors identified the heterogeneity of the influence of natural gas prices on the performance of different industrial enterprises. However, since the onset of the hybrid war, all of them have shown a reducing correlation of natural gas prices with all the analyzed performance indicators – operating profitability, material-output ratio, and labor productivity. The study managed to build reliable regression models that allow defining the prices of natural gas for the chemical industry and metallurgy, above which these industries in Ukraine become unprofitable. The defined critical levels have a practical implication since they can be tools for regulating natural gas prices for various industrial sectors.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ ceny gazu ziemnego na wyniki przemysłu w czasie wojny hybrydowej
gaz ziemny, zmiana cen, wskaźniki efektywności, wojna hybrydowa, przemysł, Ukraina
We współczesnym świecie gaz ziemny jest jednym z narzędzi używanych w wojach hybrydowych i jest wykorzystywany do wywierania międzynarodowej presji gospodarczej i politycznej w celu uzyskania odpowiednich korzyści. Długotrwała presja Rosji na Ukrainę za pomocą kombinacji narzędzi militarnych, politycznych, ekonomicznych, informacyjnych i energetycznych jest jednym z najbardziej uderzających przypadków zastosowania gazu ziemnego jako broni w wojnie hybrydowej. Badając przypadek Ukrainy, autorzy potwierdzili hipotezę o wpływie zmian cen gazu ziemnego na wyniki jego odbiorców przemysłowych podczas wojny hybrydowej. Badanie objęło trzy sektory przemysłu, które są głównymi konsumentami gazu ziemnego – przemysł metalurgiczny, chemiczny i farmaceutyczny. Przeanalizowano dane dziewięciu kluczowych firm z tych branż za lata 2006–2019; okres ten został podzielony na dwie części – przed wojną hybrydową (2006–2013) i w jej trakcie (2014–2019). Autorzy zidentyfikowali niejednorodność wpływu cen gazu ziemnego na funkcjonowanie różnych przedsiębiorstw przemysłowych. Jednak od początku wojny hybrydowej wszystkie one wykazywały zmniejszającą się korelację cen gazu ziemnego ze wszystkimi analizowanymi wskaźnikami efektywności – rentownością operacyjną, relacją materiałów do produkcji oraz wydajnością pracy. W badaniu udało się zbudować wiarygodne modele regresji, które pozwalają określić ceny gazu ziemnego dla przemysłu chemicznego i hutniczego, powyżej których te branże na Ukrainie stają się nierentowne. Zdefiniowane progi mają praktyczne znaczenie, ponieważ mogą być narzędziami regulacji cen gazu ziemnego dla różnych sektorów przemysłu.
 
REFERENCES (34)
1.
Arano, K. and Velikova, M. 2012. Transportation corridors and cointegration of residential natural gas prices. International Journal of Energy Sector Management 6(2), pp. 239–254.
 
2.
Bridge, G. and Bradshaw, M. 2017. Making a global gas market: Territoriality and production networks in liquefied natural gas. Economic Geography 93(3), pp. 215–240.
 
3.
Chrulski, T. 2020. The process of Consumption and Natural Gas Prices in European Countries in the Aspect of the Spread of the COVID-19 Epidemic. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 23(3), pp. 71–92, DOI: 10.33223/epj/127817.
 
4.
Doukas et al. 2013 – Doukas, H., Flamos, A., Marinakis, V. and Assadi, M. 2013. EU-GCC cooperation for natural gas: prospects and challenges. International Journal of Energy Sector Management 7(2), pp. 194–222.
 
5.
Elagina, D. 2021. Ukraine’s natural gas production 1998–2020, November 16, 2021 Statista GmbH, Hamburg. [Online] https://www.statista.com/stati... [Accessed: 2021-11-20].
 
6.
Ellyatt, H. 2021. Putin says Russia is not using gas as a weapon, claims U.S. added to energy crisis. CNBC, October 13. [Online] https://www.cnbc.com/2021/10/1... [Accessed: 2021-11-15].
 
7.
Erdogdu, E. 2010. A Review of Turkish Natural Gas Distribution Market. Renewable and Sustainable Energy Reviews 2(14), pp. 806–813.
 
8.
Fiorini, A. and Sileo, A. 2013. Infrastructural Equipment and Regulation. Key Interventions for Sustaining Security and Development of the Italian Natural Gas Market. Economics and Policy of Energy and the Environment 1, pp. 23–40.
 
9.
Golden, A.K. 2014. Analyzing industrial energy use through ordinary least squares regression models. Doctoral dissertation, University of Alabama.
 
10.
Goncharuk, A.G. 2008. Performance Benchmarking in Gas Distribution Industry. Benchmarking: An International Journal 15(5), pp. 548–559, DOI: 10.1108/14635770810903141.
 
11.
Goncharuk, A.G. 2013. What Causes Increase in Gas Prices: The Case of Ukraine. International Journal of Energy Sector Management 7(4), pp. 448–458, DOI: 10.1108/IJESM-04-2014-0004.
 
12.
Goncharuk, A.G. 2015. Natural gas stakeholders during price growth: a case of Ukraine. International Journal of Energy Sector Management 9(1), pp. 94–104, DOI: 10.1504/IJTPM.2016.076311.
 
13.
Goncharuk, A.G. 2016. How to invest under the pressure of high natural gas prices. International Journal of Technology, Policy and Management 16(2), pp. 95–104.
 
14.
Goncharuk, A.G. and Cirella, G.T. 2020. A perspective on household natural gas consumption in Ukraine. The Extractive Industries and Society 7(2), pp. 587–592, DOI: 10.1016/j.exis.03.016.
 
15.
Goncharuk et al. 2021 – Goncharuk, A. G., Hromovenko, K., Pahlevanzade, A. and Hrinchenko, Y. (2021). Energy poverty leap during the pandemic: the case of Ukraine. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 24(2), pp. 5–18, DOI: 10.33223/epj/136521.
 
16.
Goncharuk, A.G. and lo Storto, C. 2017. Challenges and policy implications of gas reform in Italy and Ukraine: Evidence from a benchmarking analysis. Energy Policy 101, pp. 456–466, DOI: 10.1016/j.enpol.2016.10.037.
 
17.
He, Y. and Lin, B. 2017. The impact of natural gas price control in China: A computable general equilibrium approach. Energy Policy 107, pp. 524–531, DOI: 10.1016/j.enpol.2017.05.015.
 
18.
Jacobs, D. 2011. The Global Market for Liquefied Natural Gas. RBA Bulletin, Reserve Bank of Australia, pp. 17–28.
 
19.
Johannesson, J. and Clowes, D. 2020. Energy Resources and Markets–Perspectives on the Russia–Ukraine War. European Review, pp. 1–20, DOI: 10.1017/S1062798720001040.
 
20.
Khatib, H. 2014. Oil and Natural Gas Prospects: Middle East and North Africa. Energy Policy 64 (C), pp. 71–77, DOI: 10.1016/j.enpol.2013.07.091.
 
21.
Kłaczyński, R. 2018. Petrol and Natural Gas Market of the Visegrád Group Countries 1993–2016. Polish Political Science Yearbook 47(1), pp. 7–19.
 
22.
Naftogas 2021. Use of natural gas, Stock Company “Naftogaz of Ukraine”. [Online] https://www.naftogaz.com/www/3... [Accessed: 2021-10-25].
 
23.
NBU 2021. Official exchange rate of hryvnia against foreign currencies (average for the period). National Bank of Ukraine. [Online] https://bank.gov.ua/files/Exch... [Accessed: 2021-11-25].
 
24.
Nick, S. and Thoenes, S. 2014. What drives natural gas prices?—A structural VAR approach. Energy Economics 45, pp. 517–527.
 
25.
Obilor, E.I. and Amadi, E.C. 2018. Test for significance of Pearson’s correlation coefficient. International Journal of Innovative Mathematics, Statistics & Energy Policies 6(1), pp. 11–23.
 
26.
Perreault, T. 2008. Natural gas, indigenous mobilization and the Bolivian state. Identities, Conflict and Cohesion Programme Paper No. 12, July 2008, United Nations Research Institute for Social Development, Geneva.
 
27.
Pigliucci, M. 2016. Russo-Ukrainian Gas War: The Lack of a Common Strategy Jeopardizes European Unity. Advances in Economics and Business 4(3), pp. 124–131, DOI: 10.13189/aeb.2016.040302.
 
28.
Rühle, M. and Grubliauskas, J. 2015. Energy as a tool of hybrid warfare. NATO Defense College, Research Division, Rome, No. 113, April. [Online] https://www.files.ethz.ch/isn/... [Accessed: 2021-11-26].
 
29.
Seljom, P. and Rosenberg, E. 2011. A study of oil and natural gas resources and production. International Journal of Energy Sector Management 5(1), pp. 101–124, DOI: 10.1108/17506221111120929.
 
30.
Slabá et al. 2013 – Slabá, M., Gapko, P. and Klimešová, A. 2013. Main Drivers of Natural Gas Prices in the Czech Republic after the Market Liberalisation. Energy Policy 52 (C), pp. 199–212, DOI: 10.1016/j.enpol.2012.08.046.
 
31.
Statista 2021. Natural gas consumption in Ukraine from 2005 to 2020 (in billion cubic meters), Statista GmbH, Hamburg. [Online] https://www.statista.com/stati... [Accessed: 2021-11-24].
 
32.
Stulberg, A.N. 2017. Natural gas and the Russia-Ukraine crisis: Strategic restraint and the emerging Europe-Eurasia gas network. Energy Research & Social Science 24, pp. 71–85, DOI: 10.1016/j.erss.2016.12.017.
 
33.
Tati, V. 2020. The Cold Gas War: the Strategies of Russia and the USA in Europe. Energy Policy Studies 1(5), pp. 56–69.
 
34.
Vasilyeva, N. and Huggler, J. 2021. Gas crisis is ‘war’ between Russia and Europe, says energy insider, The Telegraph, October 10. [Online] https://www.telegraph.co.uk/wo... [Accessed: 2021-10-27].
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675