Stranded costs in energy sector of European Union
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2007;10(2):31–52
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the problem of stranded costs which appeared in process of creation of competitive electricity market. The first time this question appeared in USA and exactly in California and then reaclied the economies of member states of EU. In EU the solution of it became more important after entering into force of Directive 96/92/EU which defined the principles of functioning ofcommon electricity market. This task isn't easy, because of different forms of stranded costs and problem of strictly assessment of their level. Although the majority of proposed solutions translate the stranded costs earlier or later on increase of finał customers' payment, their implementation is necessary for correctly functioning of competitive electricity market. In article the basie principles of methodology of European Commission have been presented which refer to identification and recovering of stranded costs. Those questions have been touched first for EU-15 countries and then for countries which became member of EU in 2004 and later. The first are more advanced in recovering of stranded costs what is result of earlier keeping of market laws. Thus the considerable part of investment decisions in those countries was madę under market conditions. It refers especialfy to Finland. Sweden and Great Britain where the scope of stranded costs is the narrowest. With some delay those processes run in the new EU member countries. Therefore they include morę difficult problems what take place especially in Poland, Hungary and Slovakia. Besides those questions hasn't been recognised sufficiently in some countries of this group.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Koszty osierocone w sektorze energetycznym Unii Europejskiej
koszty osierocone, rynek energii elektrycznej UE, stanowisko Komisji Eu-ropejskiej wobec kosztów osieroconych, formy odzyskiwania kosztów osieroconych
Artykuł poświęcony jest prezentacji problemu kosztów osieroconych, które pojawiły się w procesie tworzenia konkurencyjnego rynku energii elektrycznej. Po raz pierwszy kwestia ta ujawniła się w USA, a dokładnie w Kalifornii, później dotknęła ona gospodarki krajów członkowskich UE, w których jej rozwiązanie nabrało znaczenia po wejściu w życie Dyrektywy 96/92/UE, określającej zasady działania jednolitego rynku energii elektrycznej. Zadanie to nie należy do łatwych, ze względu na zróżnicowane formy kosztów osieroconych oraz problem dokładnego oszacowania ich wysokości, Mimo iż większość proponowanych rozwiązań przekłada się, wcześniej czy później, na wzrost płatności finalnych odbiorców energii elektrycznej, to jednak ich wdrożenie jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania konkurencyjnego rynku energii elektrycznej. W artykule przestawiono podstawowe zasady metodologii wypracowanej przez Komisję Europejską, dotyczącej zasad identyfikacji kosztów osieroconych oraz ich odzyskiwania. Problematykę tę odniesiono najpierw do kra-jów UE-15, a następnie do państw, które stały się członkami UE w 2004 roku i później. Te pierwsze są bowiem bardziej zaawansowane w procesie ich odzyskiwania, a jest to rezultatem wcześniejszego jego wdrożenia. Ponadto konieczność szybszej implementacji zapisów Dyrektywy 96/92/UE spowodowała, iż znaczna część decyzji inwestycyjnych w sektorach energetycznych tych państw była podejmowana już z uwzględnieniem realiów rynkowych. Dotyczy to zwłaszcza Finlandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii, w których zakres kosztów osieroconych jest najwęższy. Z pewnym opóźnieniem procesy te przebiegają w nowych krajach członkowskich UE. Z tego też względu dotyczą one bardziej złożonych problemów, co ma miejsce przede wszystkim w Polsce, na Węgrzech i w Słowacji, a w kilku krajach tej grupy (np. w Bułgarii i Rumunii) zagadnienie to nie zostało jeszcze dostatecznie rozpoznane.
 
REFERENCES (38)
1.
ALL1BERT B., 2006 - Approach of the European Commission to the State Aids for power supply industry. III Konferencja Europejski Rynek Energii Elektrycznej, Warszawa.
 
2.
BOLESTA K., 2004 - Podejście Komisji Europejskiej do kosztów osieroconych w elektroenergetyce Wspólnoty Europejskie nr 10, Warszawa.
 
3.
Commission authorises public compensation for stranded cost in Portugal, IP/04/1 123. 22 September 2004. Brussels.
 
4.
CSONKA A., 2001 - Stranded. Electricity investors threaten legał actions as Hungary reworks purchasing agreements. Business Eastern Europę.
 
5.
CZEKAJ J., 2001 - Kontrakty długoterminowe a rynek energii elektrycznej w Polsce. Biblioteka Regulatora, Warszawa.
 
6.
Długa kolejka chętnych na terminal. Energia Gigawat, 18 luty 2006. Kraków.
 
7.
Do wolnego rynku energii w Polsce: Daleka droga! Energia Gigawat nr 12/2002. Kraków.
 
8.
ĎURIANOVÁ M., 2006 - Do Slovaks pay the most for electricity? The Slovak Spectator, 20-26 March.
 
9.
ĎURIANOVÁ M., 2004a - To sell or not sell SE? The Slovak Spectator, 24 Mai.
 
10.
ĎURIANOVÁ M., 2004b - Energy producer awaits new owner. The Slovak Spectator, 23-28 August.
 
11.
Dutch Senate Approves Most of the Amended Electricity Law, but not Stranded Costs. Global Energy Regulation. National Economic Research Associates, Inc. June 1999.
 
12.
Electricity: Green light for stranded costs in Belgium. European Report. 27 April 2002.
 
13.
Energy: Portuguese stranded costs approved by Commission, European Report. 9 September 2004.
 
14.
GlLECKI R., 2002 - Liberalizacja rynku energii elektrycznej w krajach Unii Europejskiej. Gospodarka Paliwami i Energią nr 4, Warszawa.
 
15.
GOŁOŚ J. - Kontrakty długoterminowe w polskiej elektroenergetyce - geneza, stan obecny, perspektywy rozwiązania, http://www.ure.gov. Warszawa,.
 
18.
JANKAUSKAS V., 2006 - Development of electricity markets in Lithuania and the Baltic states, III Konferencja Europejski Rynek Energii Elektrycznej, Warszawa.
 
19.
JURIS A., 2003 - Stranded costs in the Slovak electricity sector: a quagmire for policy-makers. News at SEVEn nr 2.
 
20.
KARNOWSKI S., SlEJKO S., 2004 - Koszty osierocone w węgierskim systemie regulacji energetyki, Biuletyn Miesięczny URE nr 4, Warszawa.
 
21.
KOLER M., 2003 - NEK to Get Slovenian and Croatian Owners. Slovenia News, 4 March.
 
22.
Latest Developments: State aid: Commission takes two decisions ...., http://www.ebrenewables.com,.
 
23.
MVM Rt. - The company with diverse and wide-ranging responsibilities, http://english.mvm.hu.
 
24.
PANEK. A., 2002 - Koszty osierocone w Polsce i krajach UE. Biuletyn URE nr 5, Warszawa.
 
25.
PEREZ-ARIAGA I.J., 1997 - The competitive electricity market under new Spanish law. Prezentacja w Ministerstwie Gospodarki,. Warszawa.
 
26.
Regulatory Reform in the Netherlands. OECD 1999.
 
27.
Report on Stranded Costs. Regulatory and Competitive Issues Working Group. UNIPEDE. April 1999.
 
28.
Report on the Energy Sector in Slovenia. Javna agencija RS za energijo, 2004.
 
29.
State aids: Commission declares compatible the aid linked to stranded costs in the energy sector in Italy, IP/04/1429. ls'December2004. Brussels.
 
30.
State aid: Commission opens formal investigation into long term power purchase agreements in Hungary, IP/05/1407. 1O November 2005. Brussels.
 
31.
State aid: Commission opens investigation into long term power purchase agreements in Poland, IP/05/1455. 23 November 2005. Brussels.
 
32.
Stranded costs in Slovenia. European Commission. C(2005) 172 fin. 02.11.2005. Brussels.
 
33.
SZABLEWSKI A., WESOŁOWSKI I., 2003 - Liberalizacja rynku energii elektrycznej - pierwsze doświadczenia. Ekonomista nr l, Warszawa.
 
34.
SZATKOWSKI Ł., 2005 - Wiele szans, ale i wiele niepewności. Newsletter 14-18 września, Warszawa.
 
35.
SZŐRENYI G., 2004 - Stranded costs. Compensation method (state aid analysis). Hungarian Energy Office. http://www.ERRAnet.org.
 
36.
WIECZOREK T., 2005 - Błękitne certyfikaty, kreacja nowych mocy wytwórczych w energetyce. PTCE, Warszawa.
 
37.
VARRO L. - Stranded costs: Hungarian experiences. Magyar Energia Hivatal, http://eh.gov.hu.
 
38.
ZERKA M., 2002 - Konsekwencje otwarcia rynku energii elektrycznej w Polsce. Gospodarka Paliwami i Energią nr 3, Warszawa.
 
ISSN:1429-6675