System of Intervention Stocks of Crude Oil and Fuels within the International Energy Agency
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2012;15(2):57–69
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Presented study is dedicated to the characteristics of system of intervention stocks of crude oil and fuels within the International Energy Agency (IEA) – a set of developed methods of emergency response measures in case of supply disruptions. This essay provides a basic information on the IEA’s emergency response mechanism and gives a frame profile of the Agency itself. The article presents a history, aims and legal rudiments of the IEA’s functioning as well as includes description of practical operations of the IEA’s Secretariat and member states in case of real emergency. – As a rule needing very quick decisions with no time for finding solutions or political deliberations. Publication makes an attempt of responding to a question of reasoning of keeping extraordinarily expensive oil stocks by the states – only in Poland the value of stocks amounts to 17 billion zlotys. The study aims also at illustrating to the Reader the importance of crude oil for today’s world economy – quoted data get us to an interchangeable conclusion that whatever revolution in the field of new technologies takes place, crude oil will still for decades remain extremely strategic energy carrier for the whole world. This article intends also to increase the Reader’s awareness of contemporary oil market, which has for long now been ruled not only by supply/demand factors and price volatility has deeply speculative nature. The study does not intend to present a full picture of contemporary oil market and rules of its functioning. The dominant aim of this publication is to illustrate nothing but only one element of thismarket – a system of intervention stocks of crude oil and fuels maintained by countries within the International Energy Agency, as a factor of securing supplies in case of emergency and the sole market balancing element in times, when neither world supply nor demand prognosis can be certain.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
System zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw Międzynarodowej Agencji Energetycznej
Międzynarodowa Agencja Energetyczna, ropa naftowa, paliwa, zapasy interwencyjne
Artykuł poświęcony jest charakterystyce systemu zapasów interwencyjnych Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) – zbiorowi wypracowanych metod reagowania na wypadek wystąpienia zakłóceń dostaw ropy naftowej i paliw na rynki światowe. Praca stanowi podstawowe kompendium wiedzy na temat mechanizmu reagowania kryzysowego MAE i zawiera charakterystykę samej Agencji. Prezentuje historię powstania, cele i podstawy prawne funkcjonowania MAE oraz wskazuje na praktyczne aspekty działania Sekretariatu Agencji i państw członkowskich w sytuacjach kryzysowych – z zasady wymagających bardzo szybkich reakcji, kiedy brak jest czasu na szukanie rozwiązań czy polityczne dyskusje. Jest próbą odpowiedzi na pytanie o zasadność utrzymywania niezwykle kosztownych zapasów ropy naftowej i paliw przez państwa – tylko w Polsce ich wartość wynosi około 17 miliardów złotych. Praca ma także na celu przybliżenie odbiorcy istotności ropy naftowej dla współ- czesnej gospodarki – przytoczone dane wskazują jednoznacznie, iż jakiekolwiek zabiegi nie byłyby czynione na polu nowych technologii, to ropa naftowa przez najbliższe dekady będzie wciąż niezwykle strategicznym nośnikiem energii dla całego świata. Celem publikacji jest także podniesienie swiadomości odbiorcy w zakresie współczesnego rynku naftowego, którym od dawna już nie rządzą tylko siły popytu i podaży, a zmiany cen mają charakter dalece spekulacyjny. Artykuł nie ma na celu przedstawienia pełnego obrazu rynku naftowego świata i pokazania reguł nim rządzących. Jego celem generalnym jest pokazanie jednego elementu tego rynku – systemu zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw utrzymywanych przez państwa w ramach Międzynarodowej Agencji Energetycznej – jako czynnika zabezpieczającego ciągłość dostaw w sytuacjach kryzysowych oraz jedynego elementu bilansującego rynek w czasach, kiedy ani światowa podaż ropy ani prognozy co do popytu nie mogą być pewne.
 
REFERENCES (15)
1.
Decyzja… 1974 – Decyzja Rady Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) z dnia 15 listopada 1974 roku. Decision of the Council Establishing an International Energy Agency of the Organisation (adopted by the Council at its 373rd Meeting on 15th November, 1974. The Delegates for Finland, France and Greece abstained).
 
2.
Decyzja… 1981 – Decyzja Rady Zarządzającej Międzynarodowej Agencji Energetycznej z dnia 10 grudnia 1981 roku w sprawie przygotowań do przyszłych zakłóceń dostaw (December 1981 Governing Bard Decision on Preparation for Future Supply Disruptions), Dokument nr: IEA/GB(81)86.
 
3.
Decyzja… 1984 – Decyzja Rady Zarządzającej Międzynarodowej Agencji Energetycznej z dnia 1 lipca 1984 roku w sprawie zapasów i zakłóceń dostaw (July 1984 Governing Board Decision on Stocks and Supply Disruptions), Dokument nr: IEA/GB(84)27.
 
4.
Decyzja… 1995 – Decyzja Rady Zarządzającej Międzynarodowej Agencji Energetycznej z dnia 22 lipca 1995 roku w sprawie Polityk Reagowania Antykryzysowego (July 1995 Governing Board Decision on Emergency Response Policies), Dokument nr: IEA/GB(95)11.
 
5.
Energy Policies… 2011 – Energy Policies of IEA Countries. Poland 2011 Review, OECD/IEA 2011.
 
6.
Energy Technology…2010 – Energy Technology Perspectives 2010. Scenarios &Strategies to 2050, OECD/IEA 2010.
 
7.
Initial… 2002 – Initial Contingency Response Plan, IEA 2002.
 
8.
Medium-Term… 2011 – Medium-Term Oil&Gas Markets 2011, OECD/IEA 2011.
 
9.
Oil Supply… 2007 – Oil Supply Security. Emergency Response of IEA Countries 2007, IEA/OECD 2007.
 
10.
Porozumienie… 1974 – Porozumienie o Międzynarodowym Programie Energetycznym z dnia 18 listopada 1974 roku, ze zmianami z dnia 25 września 2008 roku (Agreement on International Energy Program).
 
11.
SCOTT 1994 – SCOTT R., 1994 – History of The International Energy Agency 1974–1994. IEA The First 20 Years. Vol. 1 Origins and Structures, OECD/IEA 1994.
 
12.
Ustawa… 2007 – Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. Nr 52, poz. 343, z późn. zm.).
 
13.
World… 2011 – World Energy Outlook 2011, OECD/IEA 2011.
 
14.
www.iea.org, data aktualizacji: 23 czerwca 2011 r.
 
15.
GRUDZIÑSKI, SZURLEJ 2011 – GRUDZIÑSKI Z., SZURLEJ A., 2011 – Węgiel, ropa, gaz ziemny – analiza cen w latach 2006–2011. Przegl¹d Górniczy Nr 7–8, s. 306–313. Wyd. ZG SITG, Katowice.
 
ISSN:1429-6675