Methods to improve energy efficiency in households in Poland
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2012;15(2):41–56
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the recent years, in the Polish legislation system related to energy, environmental and construction sectors several changes have been introduced in order to support distributed generation, cogeneration and energy efficiency improvements. One of the most important schemes aimed to promote distributed generation and energy conservation is the system of certification of origin of electricity (the so called “certificate system”). A kind of a novelty in the Polish energy and environmental policy, which is quite well known from other Western countries, is the instrument which aims to increase economic efficiency, called the system of energy performance certificates (so-called “white certificates”). The value of the certificate of energy efficiency is the amount of energy saved, which is the subject of trade. Thus, companies that sell electricity, natural gas and heat to final consumers are within the system required to obtain a certain number of certificates. This amount depends on the amount of electricity sold. An entrepreneur could take a specific number of certificates in a tender announced by the President of the Energy Regulatory Office (Urząd Regulacji Energetyki). They can also buy certificates on commodity exchanges or regulated markets. Consequently, entities selling electricity, heat and gas to the final consumers are obliged to submit white certificates to the President of the Energy Regulatory Office (Urząd Regulacji Energetyki). Lack of fulfilment of this obligation results in a substitution fee of 900–2700 zł/toe. The Ministry of Economy estimates that by 2016 energy savings will have reached 2–2.5Mtoe thanks to the “white certificates system”. The costs of introducing the system of white certificates would, however, raise the price of electricity by approximately 1.5–2%. Taking into consideration that it was originally planned in 2016 to achieve energy savings of about 4.6Mtoe (now estimates give a value of about 5.78 Mtoe) and that significant potential for energy savings in the residential sector still exists, the aim of this paper is to analyse methods to improve energy efficiency in households. It is of crucial importance, that it is the least capital intensive and easiest way to achieve substantial effects in the short term. The results of the analysis carried out in this paper indicate that installations that currently have the best chance for commercial application in households and services sector are those powered by natural gas with a Stirling engine, whose work can be more tailored to the needs of the final consumer, than systems with internal combustion engine. Generated electricity covers partially the demand, and the waste heat is stored and used when needed. Lack of thermal power during periods of high demand could be covered by an auxiliary boiler, which is also fuelled by natural gas.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Metody poprawy efektywności energetycznej w gospodarstwach domowych w Polsce
układy mikro-CHP, gospodarstwo domowe, efektywność energetyczna
W sierpniu 2011 roku weszła w życie ustawa o efektywności energetycznej. Jej podstawowym celem jest intensyfikacja przedsięwzięć służących poprawie efektywnooeci energetycznej w trzech obszarach: oszczędnooeć energii u odbiorców końcowych, zwiększenie oszczędności energii w procesie jej wytwarzania oraz zmniejszenie strat w przesyle i dystrybucji gazu, ciepła i energii elektrycznej. Podstawowym celem do osiągnięcia jest oszczędność 9% energii finalnej, który powinien być zrealizowany do 2016 roku. Wymuszony wdrożonymi regulacjami wzrost efektywności energetycznej polskiej gospodarki powoduje, że w najbliższych latach również krajowa energetyka jest zmuszona do poprawy efektywnści energetycznej. W artykule został poruszony problem energochłonności budynków jedno- i wielorodzinnych oraz zaopatrzenia ich w energię elektryczną i ciepło stosując układy mikro-CHP.
 
REFERENCES (23)
1.
Build Desk, 2009 – Stan energetyczny budynków w Polsce. Cigacice : Build Desk Polska. Raport w formie elektronicznej. Dyrektywa, 2006 – Dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych.
 
2.
EEAP, 2007 – Krajowy Plan Działań w zakresie efektywności energetycznej. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 
3.
EEAP2, 2012 – Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 
4.
ENERDATA, 2012 – Energy Efficiency Indicators in Europe Database. Elektroniczna baza danych. http://www.odyssee-indicators.... Ostatni dostęp 07.03.2012.
 
5.
FuelCell Works. Osaka Gas to start selling household fuel cells on April 27 2012. FuelCell Works. [Online] 14 04 2012. www.fuelcellworks.com.
 
6.
GRUDZIŃSKI Z., SZURLEJ A., 2011 – Węgiel, ropa, gaz ziemny – analiza cen w latach 2006–2011. Przegląd Górniczy t. 67, nr 7–8, s. 306–313.
 
7.
GUŁA A. i in., 1998 – Polish Efficient Lighting Project–the DSM Pilot Experiment. [aut. książki] Gula Adam Almeida, Aníbal T. Development with Sustainable Use of Electricity. brak miejsca: Springer Netherlands. Vol. 56, p.71–96.
 
8.
GUS. Efektywność wykorzystania energii w latach 1999–2009. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011.
 
9.
KALINA J., SKOREK J., 2005 – Gazowe układy kogeneracyjne. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 
10.
KOPCZYK H., 2009 – Ogrzewnictwo praktyczne. Projektowanie, montaż, certyfikacja energetyczna, eksploatacja. Systherm D. Gajdzińska s.j., Poznań.
 
11.
MAKOWSKA-RZADKIEWICZ S., 2011 – Dom oszczędny. Własny Dom. 2, str. 78–83.
 
12.
MALKO J., 2007 – Tendencje w wytwarzaniu energii elektrycznej – rola węgla. Polityka Energetyczna t. 10, z. spec. 2, s. 13–24.
 
13.
MG1, 2010 – Realizacja polskiej polityki energetycznej do 2030 roku – efektywność energetyczna. Departament Energetyki MG.Dokument elektroniczny, Warszawa, www.mg.gov.pl.
 
14.
MG2, 2011 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 lipca 2011 roku (dot. Wysokosprawnej kogeneracji). Dz.U. 2011 nr 176 poz. 1052. Internetowy System Aktów Prawnych Sejmu RP.
 
15.
MOKRZYCKI E. (red.), 2012 – Rozproszone zasoby energii w systemie elektroenergetycznym. Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków.
 
16.
NAPE, 2009 – Zawartość Świadectwa energetycznego. Warszawa. Materiały opublikowane na stronie www.nape.gov.pl. Ostatni dostęp: 28.04.2012 : Narodowa Agencja Poszanowania Energii SA.
 
17.
OLKUSKI T., 2010 – Zmiana trendu w handlu polskim węglem. Polityka Energetyczna t. 13, z. 2, s. 365–375.
 
18.
ONOVWIONA H.J., URUSAL I., 2006 – Residential cogeneration systems: review of the current technology. Renewable and Suistanable Energy Reviews. Vol. 10, issue 5, pp. 389–431.
 
19.
POPCZYK J., 2010 – Energetyka rozproszona jako odpowiedź na potrzeby rynku (prosumenta) i pakietu energetyczno-klimatycznego. Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa, ISBN 978-83-7556-294-1.
 
20.
Raport GUS, 2012 – Budownictwo mieszkaniowe I–IV kwartał 2011. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 
21.
ROOSSIEN B. i in., 2008 – Virtual power plant field experiment using 10 micro-CHP units at consumer premises. IET Digest. 5, DOI:10.1049/ic:20080410.
 
22.
SKOCZKOWSKI T., 2009 – Wprowadzenie do efektywności energetycznej. Inteligentna energia. Efektywne zarządzanie energią w małej i średniej firmie. KAPE, Warszawa, 17 lutego.
 
23.
WNUK R. i in., 2010 – Systemy białych certyfikatów w krajach Anglia, Francja i Włochy. Materiały Ministerstwa Gospodarki. Wydanie elektroniczne. www.mg.gov.pl. Ostatni dostęp 15.11.2011.
 
ISSN:1429-6675