Analysis of influence of selected macro- and microeconomic factors on valuation of cokery development strategy
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2006;9(Zeszyt specjalny 1):107–117
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The object of analysis was a four-battery cokery producing high-quality blast furnace coke. In the basic scenario (scenario No 0) dry quenching technology was accepted. We were analyzing it in comparison to scenario No 2 which adopts wet quenching technology only, and another two scenarios (No 1 and No 3) in which, for each of the above-mentioned versions of coke quenching, coal blend drying up to the total moisture content of 6% was additionally taken into account. For the valuation of alternative scenarios we have used standard efficiency measure NPV. The NPV measure was calculated on the basis of fixed differences between capex and opex basic and alternative scenarios. The factors used in sensitivity analysis were: discount rate, investment cost, capacity utilization, price relations between coking coal - coke and coking gas prices. The methodology, which we suggested for valuation of coke-making industry investment projects through intensified sensitive analysis, is an important element of the decision process which completes risk valuation.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza wpływu wybranych czynników makro- i mikroekonomicznych na ocenę strategii rozwoju koksowni
koksownictwo, efektywność inwestycji, strategia rozwoju, czynniki makro- i mikroekonomiczne
Obiektem analizy była czterobateryjna koksownia produkująca koks wielkopiecowy wysokiej jakości. W scenariuszu bazowym (scenariusz 0) założono technologię suchego chłodzenia wytwarzanego koksu, analizując w stosunku do niego scenariusz 2, zakładający wyłącznie mokre gaszenie koksu oraz dwa następne scenariusze (1 oraz 3), w których dla każdej z wymienionych wcześniej wersji chłodzenia koksu uwzględniono dodatkowo podsuszanie wsadu węglowego do zawartości wilgoci całkowitej 6%. Do oceny scenariuszy alternatywnych wykorzystano miernik efektywności uwzględniający zmianę wartości pieniądza w czasie - przyrostową zdyskontowaną wartość netto (NPV). Miernik ten obliczany był na podstawie ustalonych różnic w przepływach pieniężnych (z działalności operacyjnej i inwestycyjnej) dla analizowanego scenariusza alternatywnego oraz scenariusza bazowego. Analizowanymi czynnikami były: wielkość stopy dyskontowej, wysokość nakładów inwestycyjnych potrzebnych dla modernizacji koksowni, stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych, relacje cenowe koks - węgiel wsadowy oraz cena sprzedaży gazu koksowniczego. Zaproponowana metodyka oceny projektów inwestycyjnych w koksownictwie, poprzez pogłębioną analizę wrażliwości stwarza przesłanki do podejmowania trafnych decyzji i stanowi ważny element, uzupełniający ocenę efektywności ekonomicznej działań modernizacyjnych.
ISSN:1429-6675