The influence of the changes in the environment on the level of crude oil demand in Poland
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2009;12(1):33–59
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In Poland the importance of petroleum in the balance of the exploitation of primary energy has been considerably increasing. It needs to be emphasized that the present petroleum demand can only be regulated in a limited degree as it results from the long-term changes in the environment. Moreover, political and economic limitations which are more frequently apparent in and outside Poland are also a barrier to the proper functioning of the petroleum sector. As a consequence, the development of the market disadvantageous for the consumers triggers the questions concerning the significance of the particular factors in shaping the demand on petroleum at present and in the future. Therefore, the aim of this article is to analyze the changes in the domestic environment and to evaluate their influence upon the level of demand on petroleum in Poland in the years 1995-2006, as well as to determine their significance up to the year 2015. The stages of the research are: the analysis of the environment, the evaluation of the environment, the prognosis of the opportunities and threats.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ zmian zachodzących w Polsce na wielkość zgłaszanych potrzeb na ropę naftową
otoczenie, ropa naftowa, zapotrzebowanie
W Polsce wzrasta znaczenie ropy naftowej w bilansie wykorzystania energii pierwotnej. Należy podkreślić, że obecnie potrzeby paliwowe w ograniczonym stopniu podlegaj ą regulacji, gdyż wynikają bezpośrednio z długookresowych zmian zachodzących w otoczeniu. Ponadto barierą dla prawidłowego funkcjonowania tego sektora są coraz częściej uwidaczniające się ograniczenia polityczno-gospodarcze zarówno w kraju jak i zagranicą. W związku z tym ukształtowany niekorzystnie dla odbiorców rynek, skłania do postawienia pytania o znaczenie poszczególnych czynników w procesie kształtowania aktualnych i przysz łych potrzeb paliwowych. Celem artykułu jest próba przeprowadzenia analizy zmian zachodz ących w krajowym otoczeniu i ocena ich wpływu na poziom zapotrzebowania na ropę naftową w Polsce w latach 1995-2006 oraz określenie ich znaczenia do roku 2015. Jego realizacja odbywa się poprzez metodę badawczą, która obejmuje następujące etapy: analizę otoczenia, ocenę otoczenia oraz ocenę szans i zagrożeń.
 
REFERENCES (19)
1.
APANOWICZ P., 2007 - Spokojnie, to tylko awaria. Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł, nr 12(116), grudzień, s. 50-51.
 
2.
Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 1995-2006. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1996-2007, http://www.stat.gov.pl.
 
3.
JEDYNAK Z., 2008 - Analiza i ocena wpływu zmian w otoczeniu na zapotrzebowanie na ropę w Polsce. Praca doktorska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Kraków, lipiec.
 
4.
KALISKI M., JEDYNAK Z., 2006 - Światowy rynek ropy naftowej a marketing. Wyższa Szkoła Handlowa, [w:] Białkiewicz J. [red.] Zeszyt Naukowy Prawo, zarządzanie, marketing, Kraków, s. 127-140.
 
5.
KALISKI M., JEDYNAK Z., 2008 - Czynniki kształtujące ceny ropy naftowej w świecie w roku 2007. Zeszyt Naukowy Akademii Górniczo-Hutniczej "Wiertnictwo, Nafta, Gaz", t. 25, z. 1, Kraków, czerwiec, s. 265-273.
 
6.
KALISKI M., STAŚKO D., 2005 - Rurociąg Odessa-Brody-Gdańsk dlaczego tak!. Rurociągi nr 1-2, s. 59-61.
 
7.
LISIŃSKI M., 2004 - Metody planowania strategicznego. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. Narodowe strategiczne ramy odniesienia. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maj 2007, http://www.funduszestrukturaln....
 
8.
Polityka energetyczna Polski do 2025 roku. Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2005, http://www.mg.gov.pl.
 
9.
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Projekt, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, wrzesień 2007, http://www.mg.gov.pl.
 
10.
Polityka rządu dla przemysłu naftowego w Polsce. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, luty 2007, http://www.mg.gov.pl.
 
11.
Polska 2007, raport o stanie gospodarki. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007, http://www.mg.gov.pl.
 
12.
Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 1995-2006. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 
13.
SKREBOWSKI Ch., 2008 - Nic nie zatrzyma wzrostu cen ropy. Dzienik.pl, 4 czerwiec, http://www.dziennik.pl.
 
14.
Statistical Review of World Energy. British Petroleum, June 2007, http://www.bp.com.pl.
 
15.
Strategia rozwoju kraju na lata 2007-2015. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, listopad 2006, http://www. mrr.gov.pl.
 
16.
Strategia rozwoju turystyki na lata 2007-2013. Projekt, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, kwiecień 2007, http://www. www.forumturystyki.pl.
 
17.
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych gazu ziemnego oraz zasad postępowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. Dz.U. z 2007, nr 52, poz. 343, http:// www.lex.com.pl.
 
18.
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Dz.U. z 2006, nr 169, poz. 1199, http://www.abc.com.pl.
 
19.
Wieloletni program promocji biopaliw i innych paliw na lata 2008-2014. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 24 lipca 2007, http://www.mg.gov.pl.
 
ISSN:1429-6675