European energy policy in the face of climate change
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2009;12(1):5–31
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In March 2007 leaders of the Member States made decisions concerning new targets in the field of carbon dioxide reduction, increase of use renewable energy and improvement of energy efficiency till 2020. Those decisions were made in the context of climate change processes and growing energy demand. Consequently, in January 2008, European Commission announced the Climate and Energy Package, including proposals on new EU regulations. In December 2008, the EU negotiations on legislation concerning the climate change and energy package were completed in the Council and European Parliament. The Package is to be officially published in Spring 2009. Finally, the Package includes: a Directive on revision of the greenhouse gas emission allowance trading system, the Communication on effort-sharing targets for emissions reductions, a Directive on the geological storage of carbon dioxide, a Directive on promotion of the use of energy from renewable sources, new legislation in order to set emissions standards for new passenger cars and revision of the fuel quality Directive. At present negotiations in the EU Comitology procedures, detailed issues of the new legislation are discussed. In this article, new EU legislation included in the Package is presented.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Polityka energetyczna Unii Europejskiej wobec zmian klimatu
polityka energetyczna, zmiany klimatu, system handlu emisjami, wychwytywanie dwutlenku węgla, składowanie dwutlenku węgla, odnawialne zasoby energii, efektywność energetyczna
W marcu 2007 roku przywódcy państw członkowskich Unii Europejskiej zadecydowali o przyjęciu nowych celów w zakresie obniżenia emisji dwutlenku węgla, zwiększenia wykorzystania odnawialnych zasobów energii oraz poprawy efektywności wykorzystania energii do roku 2020, jak również w późniejszym okresie, do roku 2050. Decyzję tę podjęto w kontekście narastających problemów zmian klimatycznych oraz zwiększającego się zapotrzebowania na energię. W konsekwencji tych postanowień, w styczniu 2008 roku Komisja Europejska opublikowała Pakiet Klimatyczno-Energetyczny, który zawierał propozycje dyrektyw wdrażających przyjęte postanowienia polityczne do wspólnotowego porządku prawnego, w tym regulacje dotyczące zmian w systemie handlu pozwoleniami na emisje gazów cieplarnianych, nową ramową dyrektywę dotyczącą promocji energii z zasobów odnawialnych oraz propozycję dyrektywy umożliwiającej geologiczne składowanie dwutlenku węgla. 17 grudnia 2008 roku Pakiet został przyjęty przez Parlament Europejski, po wcześniejszych uzgodnieniach Rady Unii Europejskiej. Ponadto, w listopadzie 2008 roku Komisja Europejska zaprezentowała Pakiet dokumentów dotyczących efektywności energetycznej, będących uzupełnieniem celów przyjętych w marcu 2007 roku. Regulacje zawarte w tych Pakietach konkretyzują ambicje Wspólnoty w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu na następną dekadę i wskazują kierunek działania w następnych dziesięcioleciach. W artykule przedstawiono zakres regulacji przyjętych w Pakiecie Klimatyczno-Energetycznym.
 
REFERENCES (23)
1.
Carbon Capture & Storage: Assessing the Economics, 2008 - McKinsey&Company Report, September 22.
 
2.
Communication from the Commission, 2008 - Energy efficiency: delivering the 20% target, COM(2008) 772 final.
 
3.
Communication from the Commission to the European Council and the European Parliament, 2007 -An Energy Policy for Europe, COM(2007)1.
 
4.
Communication of the European Commission, 2006 - Green Paper - A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy, COM(2006) 105.
 
5.
Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, 2008 - Europe can save more energy by combined heat and power generation, COM(2008) 771.
 
6.
Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, 2006 - Renewable Energy Road Map Renewable Energies in the 21st Century: building a more sustainable future, COM(2006) 848.
 
7.
Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, 2007 - A European strategic energy technology plan - Towards a low carbon future, COM(2007) 723 final.
 
8.
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, 2008 - Supporting early demonstration of sustainable power generation from fossil fuels, COM(2008) 30 final.
 
9.
Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC.
 
10.
Energy Efficiency Policy Recommendations, 2008 - International Energy Agency.
 
11.
European Parliament legislative resolution of 17 December 2008 on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources (COM(2008)0019 - C6-0046/2008 - 2008/0016(COD)).
 
12.
European Parliament resolution of 3 February 2009 on the Second Strategic Energy Review - 2008/2239(INI).
 
13.
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- -Społecznego i Komitetu Regionów - Wspieranie podejmowania na wczesnym etapie działań demonstracyjnych w dziedzinie zrównoważonej produkcji energii z paliw kopalnych, COM(2008)13.
 
14.
GĄSIOROWSKA E., PIEKACZ J., SURMA T., 2008 - Pakiet klimatyczno-energetyczny jako strategia zrównoważonego rozwoju gospodarki europejskiej, Energetyka 8/9(650/651), sierpień, wrzesień.
 
15.
METZ B., DAVIDSON O., de CONINCK H., LOOSE M., MEYER L., 2005 - IPPC Special Report on Carbon Dioxide Capture and Storage. Published for the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University.
 
16.
PASKA J., SURMA T., SAŁEK M., 2009 - Current status and perspectives of renewable energy sources in Poland, Renewable & Sustainable Energy Reviews 13, 142-154.
 
17.
Pathways to a Low-Carbon Economy. Version 2 of the Global Greenhouse Gas Abatement Cost Curve, 2009 - McKinsey&Company.
 
18.
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie starań podejmowanych przez państwa członkowskie zmierzających do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do 2020 r. zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych (COM(2008)0017 - C6-0041/2008 - 2008/0014(COD)).
 
19.
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniającej dyrektywy Rady 85/337/EWG, 96/61/WE, dyrektywy 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 (COM(2008)0018 - C6-0040/2008 - 2008/0015(COD)).
 
20.
SOLOMON S., QIN D.,MANNING M.,MARQUIS M., AVERYT K., TIGNOR M.M.B.,MILLER LeROY H., CHEN Z., 2007 - Climate Change 2007 The Physical Science Basis, Published for the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press.
 
21.
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 17 grudnia 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/.../WE zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych, P6_TC1-COD(2008)0013.
 
22.
STERN N., 2006 - The Economics of Climate Change, The Stern Review, Cambridge University Press, October 30.
 
23.
World Energy Outlook 2006, 2007 - International Energy Agency.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675