The model for clean fossil fuels technologies deployment
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2004;7(Zeszyt specjalny 1):505–518
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Development of technologies is a complex process with many obstacles and interrelations. Model for the energy technologies development, at a country scale, has been constructed to consider deployment of clean fossil fuels technologies in Poland. The model minimizes costs of electricity and heat production by selecting technologies which fulfill emissions standards. Detailed structure of coal supply has been considered as coal constitutes most important primary energy carrier for Poland. Different policy option influencing fuel and energy system have been considered as a scenarios: obligatory use of some technologies, emissions limits and investment subsidies. The models results proved that clean fossil fuels based technologies will be still playing major role in Polish energy system, they are competitive and of relatively low emissions.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Modelowanie rozwoju technologii czystego węgla
technologie czystego węgla, modelowanie, system paliwowo-energetyczny
Rozwój technologii jest uzależniony od wielu czynników o różnym charakterze. W artykule omówiono model komputerowy zbudowany dla potrzeb analiz rozwoju technologii wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, opartych na różnych paliwach, przede wszystkim kopalnych. Cechą szczególną modelu jest rozważanie struktury podaży węgli kamiennych, będących podstawą krajowego systemu paliwowo-energetycznego. Analizowano scenariusze związane z różnymi opcjami polityki energetycznej i ekologicznej, wymuszenia produkcji pewnych grup technologii, subsydiowania "czystych technologii" i ograniczania poziomu emisji. Wykazano, że dla tych narzuconych warunków klasyczne paliwa kopalne będą w dalszym ciągu grały istotną rolą w produkcji energii elektrycznej i cieplnej, będą to technologie konkurencyjne i o relatywnie niskich emisjach.
ISSN:1429-6675