The modernization and revitalization of existing coal – fired plants are an important requirement for the stability of the electricity generation sector
T. Chmielniak 1  
,   A. Rusin 1,   H. Łukowicz 1
 
More details
Hide details
1
– Politechnika Śląska, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Gliwice
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2016;19(3):49–60
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Polish power technologies mainly use fossil fuels. Despite a significant increase in the installed capacity from renewable sources, it still makes up more than 90% of the total volume of the electricity produced. Another important characteristic of the generation infrastructure is the advanced age of the majority of the blocks (especially 200 MW). At the stage of implementation are currently four coal-fired blocks with a capacity of approximately 1000 MW. Morever one lignite unit of 500 MW is planned. Economic calculations show that the investment for these blocks is justified by the price of electricity PLN 240–270 / MWh. The observation of the wholesale price indicates, however, that they are significantly lower, with the continuous trend of decline (fig. 4). This means that the introduction of new blocks of high-power to the system at the current price of coal is rather unjustified. Consequently, it pointed to the desirability of other technological solutions. One of them is the extension of the operation of the existing infrastructure by 200 MW. The article presents evidence to undertake a program of modernization and revitalization of the 200 MW class units for the extension of their use to 2035–2040. The fundamental problems needed to be resolved for the fulfilment of appropriate environmental criteria (including BAT conclusions) and technological ones (mainly increase the flexibility of the heat) have been specified. The paper also outlined the scope of scientific research and industrial applications.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Modernizacja i rewitalizacja istniejących bloków węglowych ważnym warunkiem stabilności sektora wytwarzania elektryczności
bloki węglowe, modernizacja bloków, bezpieczeństwo systemu energetycznego
Polskie technologie wytwarzania elektryczności wykorzystują głównie paliwa kopalne. Mimo istotnego wzrostu zainstalowanej mocy ze źródeł odnawialnych, stanowi ona nadal ponad 90% całego wolumenu wytwarzanej elektryczności. Drugą istotną charakterystyką infrastruktury wytwarzania jest zaawansowany wiek przeważającej liczby bloków (zwłaszcza bloków 200 MW). W stadium realizacji są obecnie cztery bloki na węgiel kamienny o mocy rzędu 1000 MW, jedna jednostka 500 MW na węgiel brunatny jest planowana. Rachunek ekonomiczny pokazuje, że dla tych bloków inwestycja ma swe uzasadnienie przy cenie elektryczności 240 270 zł/MWh. Obserwacja cen hurtowych wskazuje natomiast, że są one istotnie niższe, z ciągłą tendencją do spadku, (rys. 4) (www.ure.gov.pl). Rodzi to wątpliwości co do zasadności – z ekonomicznego punktu widzenia przy obecnych cenach węgla – wprowadzania do systemu nowych bloków dużej mocy. W konsekwencji wskazano na celowość poszukiwań innych rozwiązań pomostowych. Jednym z nich jest przedłużenie eksploatacji istniejącej infrastruktury bloków 200 MW. W artykule przedstawiono przesłanki do podjęcia programu modernizacji i rewitalizacji bloków klasy 200 MW celem przedłużenia ich eksploatacji do 2035–2040 r. Wskazano na podstawowe problemy konieczne do rozwiązania dla spełnienia przez nie odpowiednich kryteriów ekologicznych (w tym konkluzji BAT) i technologicznych (głównie dotyczących zwiększenia elastyczności cieplnej). Naszkicowano zakres badań naukowych i przemysłowych.
 
REFERENCES (8)
1.
Chmielniak, T. i Łukowicz, H. 2015. Opracowanie technologii dla wysoko sprawnych „zero-emisyjnych” bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin. Koncepcja i główne wyniki badań mocy. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 18, z. 3, s. 75–86.
 
2.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych. 2010.
 
3.
Kaczorowski, M. 2015. Wstępna opinia w zakresie konieczności i możliwości wprowadzenia zmian technologicznych warunkujących spełnienie nowych konkluzji BAT, planowanych jako obowiązujące od 2020 r, dla wariantów „New-” i „Existing Plants”, dla poszczególnych produktów wyspy kotłowej, w odniesieniu do projektu DUO BIO. Seminarium Projektu DUO BIO, Zawiercie, 16–17.06.2015.
 
4.
Katalogi parametrów niezawodnościowych bloków energetycznych w latach 2000–2015. Agencja Rynku Energii SA, Warszawa, 2000–2015.
 
5.
Raporty 2015 KSE, Strona internetowa PSE, 2016.
 
6.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów. 2014.
 
7.
Zaporowski, B. 2015. Technologie wytwarzania energii elektrycznej dla polskiej elektroenergetyki. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 18, z. 4, s. 29–44.
 
8.
[Online] Dostępne w: http://www.ure.gov.pl/pl/stano... [Dostęp: 10.07.2015].
 
ISSN:1429-6675