The possibility and forecast of production capacity of low sulphur content steam fines in regard to demand of domestic professional power generators
 
More details
Hide details
1
Kompania Węglowa S. A., Katowice
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2005;8(Zeszyt specjalny 1):35–47
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents an outline of problems associated with utilization of hard coal with regard to natural environment contamination, especially SO2 emissions both in historic and prospective approach. It also presents the current situation and nearest prospects regarding steam coal sales by Kompania Węglowa S.A. for the customers from power generation sector from the viewpoint of its quality. It presents as well the values of recoverable reserves and production capacity of steam coals with low sulphur content in mines belonging to Kompania Węglowa S.A. by 2010 in form of tables and graphs.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Możliwości i prognozy produkcji niskosiarkowych miałów energetycznych w aspekcie zaspokojenia zapotrzebowania krajowej energetyki
emisja SO2, miały energetyczne niskosiarkowe, zawartość siarki całkowitej, możliwości produkcyjne
W artykule tym przedstawiono zarys problemów związanych z wykorzystaniem węgla kamiennego w aspekcie zanieczyszczenia środowiska, a szczególnie emisji SO2 w ujęciu historycznym i perspektywicznym. Przedstawiono również obecną sytuację oraz najbliższe perspektywy sprzedaży węgla energetycznego KW S.A. do odbiorców z sektora energetyki zawodowej w ujęciu jakościowym. Przedstawiono także tabelarycznie i graficznie wielkości zasobów operatywnych oraz możliwości produkcji miałów energetycznych niskozasiarczonych dla kopalń wchodzących w skład KW S.A. do 2010 roku.
 
REFERENCES (4)
1.
Council Directive 88/609/EEC of 24 November 1988 on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from large combustion plants. OJL 336, 07/12/1988.
 
2.
Draft Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Polluttion on Further Reduction of Sulphur Emission, Economic and Social Council UN, Oslo 1994.
 
3.
LORENZ U., 1999 — Metoda oceny wartości węgla kamiennego energetycznego uwzględniająca skutki jego spalania dla środowiska przyrodniczego. Studia, Rozprawy, Monografie nr 64. Wyd. Instytutu GSMiE PAN. Kraków 1999. 84 s..
 
4.
Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 lutego 1990 r. w sprawie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem (Dz.U. nr 15, poz. 92).
 
ISSN:1429-6675