Competitiveness of Polish steam and coking coal in comparison with prices of coal imported to the European Union
 
More details
Hide details
1
Agencja Rozwoju Przemysłu SA, Oddział Katowice
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2005;8(Zeszyt specjalny 1):49–61
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the domestic supplies and prices both the Polish steam coal for the production of electrity or for combined heat and power generation and the coking coal for the production of coke in 2004. Comparison was made between the prices of Polish steam coal and the prices of imported coal at the Polish ports. With regards to the prices of coking coal the comparisons were made at Polish ports and at the location of Polish coking plants and steelworks. It was shown that the price levels of the Polish steam coal and the imported coal at the Polish ports and the price levels of the Polish coke coal and the imported coke coal at the coking plants and steelworks are comparable. The directions of the further activites aimed at improvement of the competitiveness of Polish coal at the domestic market were settled.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Konkurencyjność polskiego węgla energetycznego i koksowego w porównaniu do cen węgla importowanego do Unii Europejskiej
produkcja energii elektrycznej, węgiel, produkcja energii cieplnej, cena węgla, węgiel koksowy
W artykule przeanalizowano krajowe dostawy oraz ceny węgla energetycznego przeznaczonego do produkcji energii elektrycznej lub do połączonej produkcji ciepła i energii elektrycznej oraz węgla koksowego do produkcji koksu w 2004 r. Dokonano porównania cen polskiego węgla energetycznego oraz węgla importowego z krajów trzecich do portów polskich. W odniesieniu do cen węgla koksowego dokonano porównania cen polskiego węgla z cenami węgla importowego w portach polskich oraz w obrębie lokalizacji polskich koksowni i hut. Wykazano, że poziomy cen polskiego węgla energetycznego i węgla importowego w portach polskich oraz cen polskiego węgla koksowego i węgla importowego w obrębie lokalizacji koksowni i hut są porównywalne. Wskazano kierunki dalszych działań zmierzających do wzrostu konkurencyjności polskiego węgla wobec węgla importowego na rynku krajowym.
 
REFERENCES (7)
1.
Rozporządzanie Rady nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego.
 
2.
Rozporządzenie Rady nr 405/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. dotyczące monitorowania przez Wspólnotę importu węgla pochodzącego z krajów trzecich.
 
3.
Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w latach 2004—2006 oraz strategia na lata 2007—2010. (Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27.04.2004 r.) Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Warszawa. 27 kwietnia 2004 r.
 
4.
Monitoring of prices for imported coal intendent for the production of elektricity and/or combined production of heat and power. 4th Meeting of the National Coal Experts (NCE) following the implementation of the Council Regulation (EC) no 405/2003 — Brusseles, May 2005.
 
5.
Sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym G-09.1. Monitoring procesów restrukturyzacyjnych w górnictwie węgla kamiennego, cz. 13. ARP SA, Oddział Katowice. Katowice, marzec 2005 r.
 
6.
Ceny zbytu i kierunki sprzedaży węgla kamiennego. Sprawozdanie za grudzień 2004 r. Monitoring procesów restrukturyzacyjnych górnictwa węgla kamiennego, cz. 3. ARP SA, Oddział Katowice. Katowice marzec 2005 r.
 
7.
Roczny Przegląd Węglowy — Rok 2004. Katowice Węglokoks SA, styczeń 2005 r.
 
ISSN:1429-6675