Prospects of coal in the world and Polish economy - a chance of Polish coal in the European Union
W. Blaschke 1  
 
More details
Hide details
1
Polska Akademia Nauk, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2005;8(Zeszyt specjalny 1):13–34
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Polish coal mining industry has been constantly restructured since the beginning of nineties. The accession of Poland to the European Union created the new situation. Poland, possessing the abundance of coal reserves and the role of the biggest coal producer in Europe, may become the warranty of energy security for the entire Union. To make it possible it is necessary to change the restructuring programs and work out the energy policy of the country. The study by the World Energy Council and the problems of energy security as well as energy policy of Poland are discussed in the paper. The attention is paid to the efficiency of coal mines, problem of costs, prices of coal. coal quality as well as the sufficiency of reserves. The assumption of coal companies privatization and the problems concerning creation the complex fuel-energy enterprises were mentioned.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Perspektywy węgla w gospodarce świata i Polski - szanse polskiego węgla w Unii Europejskiej
węgiel kamienny, rentowność, koszt, cena, prywatyzacja, polityka energetyczna
Górnictwo węgla kamiennego w Polsce jest poddawane procesom restrukturyzacji od początku lat dziewięćdziesiątych. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej stworzyło nową sytuację. Polska ze względu na zasoby węgla oraz rolę największego producenta w Europie może być gwarantem bezpieczeństwa energetycznego całej Wspólnoty. Aby to osiągnąć należy zmienić programy restrukturyzacyjne oraz przepracować politykę energetyczną państwa. W artykule omówiono studium Światowej Rady Energetycznej, problemy bezpieczeństwa energetycznego i polityki energetycznej Polski. Zwrócono uwagę na rachunek rentowności kopalń, na problem kosztów, cen węgla i jego jakości oraz wystarczalności zasobów. Zasygnalizowano założenia prywatyzacyjne spółek węglowych oraz problem tworzenia kompleksów paliwowo - energetycznych.
 
REFERENCES (21)
1.
BLASCHKE W., 2005 — Nowy Kurier. Polish — Canadian Independent Courier. numery 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14. 2005.
 
2.
BLASCHKE Z., BLASCHKE W., 2003 — Ocena celowoœci wzbogacania węgla na potrzeby energetyki w samodzielnych zakładach przeróbczych. Studia, Rozprawy, Monografie nr 116. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
3.
BRENDOW K., 2004 — Global and regional coal demand perspectives to 2030 and beyond. Mat. Konf. Przyszość węgla w gospodarce świata i Polski. PK ŚRE, GIPH. Katowice.
 
4.
COPLEY Ch., 2004 — Coal demand and trade — Growth and structural change in a compective world market. Mat. Konf. Przyszłość węgla w gospodarce świata i Polski. PK ŚRE, GIPH. Katowice.
 
5.
SCHIFFER H-W, 2004 — Long-term security in energy supplies — The contribution of coal. Mat. Konf. Przyszłość węgla w gospodarce świata i Polski. PK ŚRE, GIPH. Katowice.
 
6.
GRIFFITHS Ch., 2004 — The global image of coal. Mat. Konf. Przyszłość węgla w gospodarce świata i Polski. PK ŚRE, GIPH. Katowice.
 
7.
MORRISON G., SLOSS L., HENDERSON C., MILLS S., 2004 — Coal and the environment. Mat. Konf. Przyszłość węgla w gospodarce świata i Polski. PK ŚRE, GIPH. Katowice.
 
8.
BLASCHKE W., 2005 — Przyszość węgla kamiennego przeznaczonego do użytkowania w energetyce. Zeszyty Naukowe nr 22 Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Politechnika Koszalińska.
 
9.
BLASCHKE W., BLASCHKE Z., 2005 — Future of hard coal designed for utilisation in power industry. Conference Proceedings: Souèasnost a perspektivy upravy nerostnych surowin. VŠB — TU Ostrava.
 
10.
BLASCHKE W., BLASCHKE S.A., GAWLIK L., GRUDZIŃSKI Z., LORENZ U., MOKRZYCKI E., OLKUSKI T., OZGA-BLASCHKE U., 2004 — Możliwości funkcjonowania kopalń węgla kamiennego w Polsce w świetle przepisów UE dotyczących świadczenia pomocy państwa dla górnictwa w latach 2002 — 2010. Studia, Rozprawy, Monografie nr 123. IGSMiE PAN. Kraków.
 
11.
BLASCHKE W., 2005 — Krytycznie o planach dotyczących przyszłości polskiego górnictwa przesłanych do Komisji UE. Wieści (dodatek do Przeglądu Górniczego nr 1). SITG.
 
12.
BLASCHKE W., 2001 — Rola węgla w polityce energetycznej państwa. Mat. Konf. Reforma polskiego górnictwa węgla kamiennego. Pol. Śl., PAN; PARG. Szczyrk.
 
13.
BLASCHKE W., GAWLIK L., LORENZ U., 2004 — Experience from Polish Hard Coal Industry Restructuring and Perspectives for the Nearest Future. Zborník Prednášok “Banictwo a Geológia po Vstupe do Európskiej Únie. Demanowská Dolina — Slovak Republic. SBS.
 
14.
BLASCHKE W., 2005 — Węgiel kamienny energetyczny — jego przyszłość w kraju i na świecie. Gospodarka Surowcami Mineralnymi. Zeszyt specjalny. Kraków.
 
15.
OLSZOWSKI J., 2004 — Effects of restructuring of the Polish hard coal industry in 1990–2004. Mat. Konf. Przyszłość węgla w gospodarce świata i Polski. PK ŚRE, GIPH. Katowice.
 
16.
NEY R., 2004 — Ocena zasobów, wydobycia i zu¿ycia wêgla kamiennego i brunatnego w Polsce. Mat. Konf. Przyszłość węgla w gospodarce świata i Polski. PK ŚRE, GIPH. Katowice.
 
17.
LISOWSKI A., 2005 — Uwagi do dokumentu „Polityka Energetyczna Polski do 2025 roku”. Polityka Energetyczna, zeszyt specjalny.
 
18.
PYTEL J., 2004 — Wykorzystanie i wystarczalność zasobów węgla kamiennego w Polsce. VII Górnicze Forum Dyskusyjne. Problemy krajowej gospodarki paliwowo-energetycznej. ZG SITG.
 
19.
Opracowanie Zespołu ekspertów powołanego 30 stycznia 2003 r. przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej związanego z realizacją postanowieñ porozumienia podpisanego w dniu 11 grudnia 2002 r. w sprawie restrukturyzacji górnictwa w latach 2003–2006. Maj 2003.
 
20.
Polityka energetyczna Polski do 2025 roku. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 4 stycznia 2005 roku.
 
21.
Strategia prywatyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego. Ministerstwo Skarbu Państwa. 2004.
 
ISSN:1429-6675