ORIGINAL PAPER
The process of consumption and natural gas prices in european countries in the aspect of the spread of the COVID-19 epidemic
 
More details
Hide details
1
Drilling, Oil and Gas, University Since and Technology AGH in Cracov, Poland
CORRESPONDING AUTHOR
Tomasz Chrulski   

Drilling, Oil and Gas, University Since and Technology AGH in Cracov, Poland
Submission date: 2020-06-30
Final revision date: 2020-09-23
Acceptance date: 2020-09-24
Publication date: 2020-09-30
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2020;23(3):71–92
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
As is well known, gas consumption and its prices depends on many factors including local factors, geopolitics, the development of the gas transport infrastructure (including liquefied natural gas), distribution and extraction costs – for example unconventional deposits (e.g. shale gas). The global gas market depends primarily on the economic relations between large gas producers and importers e.g. US-China, Middle East/US – Russia etc. (Olayele 2015). In individual countries, the price is also dependent on concluded contracts and delivery directions. Also it should be mentioned that the gas consumption depends on weather conditions, type of day of the year (holiday, business day, month) and economic situation (Kosowski et. al 2010). What impact has the appearance of the COVID-19 epidemic had on the European natural gas market? The analyzed research problem concerned, in particular, two areas: gas consumption and its prices, in selected European countries in the aspect of the spread of the COVID-19 epidemic with reference to historical data from 2016–2019. Seven European countries belonging to the European Network of Transmission System Operators for Gas (ENTSOG) were selected, for which the highest inland consumption of natural gas by country was observed in the last year. The countries are presented in order or consumption: Germany, the United Kingdom, Italy, France, the Netherlands, Spain, Poland. The data has been downloaded from transmission system operators (TSOs) for each of these countries. Furthermore the article showed information about the dates of governments restrictions (lockdown), LNG contract volumes, injection/withdrawal volumes (storage).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Proces kształtowania się konsumpcji oraz cen gazu ziemnego w krajach europejskich w aspekcie rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19
konsumpcja gazu, COVID-19, ceny gazu ziemnego, restrykcje
Jak wiadomo, zużycie gazu i jego ceny zależą od wielu czynników, w tym czynników lokalnych, geopolitycznych, rozwoju infrastruktury gazowej (w tym LNG), kosztów dystrybucji i wydobycia – np. ze złóż niekonwencjonalnych (np. gaz z łupków). Globalny rynek gazu zależy przede wszystkim od relacji gospodarczych między dużymi producentami gazu a importerami, np. USA–Chiny, Bliski Wschód / USA – Rosja itp. W poszczególnych krajach cena uzależniona jest również od zawartych umów i kierunków dostaw. Należy również wspomnieć, że zużycie gazu jest uzależnione od warunków pogodowych, typu dnia w roku (święto, dzień roboczy, miesiąc) oraz sytuacji gospodarczej. Jaki wpływ na europejski rynek gazu ziemnego ma zupełnie bezprecedensowa sytuacja – pojawienie się epidemii COVID-19? Analizowany problem badawczy dotyczył w szczególności dwóch obszarów: zużycia gazu i jego cen w wybranych krajach europejskich w aspekcie rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 w odniesieniu do danych historycznych z lat 2016–2019. Wytypowano siedem krajów europejskich należących do Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu (ENTSOG), w przypadku których w ostatnim roku zaobserwowano najwyższe krajowe zużycie gazu ziemnego. W odpowiedniej kolejności są to: Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Francja, Holandia, Hiszpania, Polska. Dane zostały pobrane od operatorów systemów przesyłowych (OSP) dla każdego z tych krajów. Ponadto artykuł przedstawił informacje o terminach wprowadzonych ograniczeń rządowych (restrykcje), wolumenach kontraktów LNG, wielkościach zatłaczania/odbioru do podziemnych magazynów gazu.
 
REFERENCES (22)
1.
BP 2020. Statistical Review of World Energy. [Online] https://www.bp.com/en/global/c... [Accesed: 2020-09-01].
 
2.
CNBC 2019. Ukraine and Russia look to strike new gas deal amid US sanctions threat. [Online] https://www.cnbc.com/2019/12/1... [Accessed: 2020-05-21].
 
3.
DG Energy 2020. Quarterly Report on European, Luxembourg: Gas Markets Directorate-General for Energy European Commission, Volume 13.
 
4.
EC 2020. European Commission. Communication: Coordinated economic response to the COVID-19 Outbreak, COM(2020) 3.
 
5.
EEX. [Online] https://www.eex.com/en/ [Accessed: 2020-09-01].
 
6.
ENTSOG. [Online] https://www.entsog.eu/ [Accessed: 2020-09-05].
 
7.
EUROSTAT 2020. Impact of COVID-19 on household consumption and saving. [Online] https://ec.europa.eu/eurostat/... [Accessed: 2020-09-20].
 
8.
GAZ-SYSTEM 2020. Our investments. [Online] https://en.gaz-system.pl/our-i... [Accessed: 2020-09-15].
 
9.
GECF 2020. COVID-19 and its Implications on the Italian Natural Gas Market. [Online] https://www.gecf.org/_resource... [Accessed: 2020-09-15].
 
10.
Hedwedge 2020. EEX to enable trading for new German Gas market Trading Hub Europe (THE) with existing NCG products. [Online] https://www.hedgeweek.com/2020... [Accessed: 2020-09-22].
 
11.
ICIS 2020. Coronavirus impact on energy markets. [Online] https://www.icis.com/explore/r... [Accessed: 2020-08-10].
 
12.
IEA 2020. Energy Policy Review, Paris: International Agency (IEA), 170 pp.
 
13.
Kosowski et al. 2010 – Kosowski, P., Stopa, J. and Rychlicki, St. 2010. Gas market in Poland in the years 2003–2009 and forecasts for 2010–2012 (Analiza rynku gazu ziemnego w Polsce w latach 2003–2009 i prognozy na lata 2010–2012). Nafta-Gaz 66(11), pp. 993–999 (in Polish).
 
14.
Market Observatory for energy EU. [Online] https://ec.europa.eu/energy/da... [Accessed: 2020-09-01].
 
15.
McKinsey & Company 2020. Oil and gas after COVID-19: The day of reckoning or a new age of opportunity? [Online] https://www.mckinsey.com/indus... [Accessed: 2020-05-20].
 
16.
National Grid UK 2020. Data and operations. [Online] https://www.nationalgrid.com/u... [Accessed: 2020-09-19].
 
17.
Olayele, F. 2015. The Geopolitics of Oil and Gas. IAEE, Second Quarter 2015, p. 29.
 
18.
[Online] https://www.accuweather.com [Accessed: 2020-09-06].
 
19.
RBAC 2020. Inc. Energy Industry Forecasting Systems. COVID-19 Impact Gas in Europe. [Online] https://rbac.com/covid-19-impa... [Accessed: 2020-09-28].
 
20.
U.S. EIA 2020. U.S. Energy Information Administration, Analysis&Projections. [Online] https://www.eia.gov/naturalgas... [Accessed: 2020-09-01].
 
21.
University of Chicago. A view from the Grid. [Online] https://home.uchicago.edu/~sci... [Accessed: 2020-09-16].
 
22.
WHO 2020. Statistics [Online] https://www.who.int/countries/... [Accessed: 2020-20-21].
 
ISSN:1429-6675