Factors influencing fossil fuels prices
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2001;4(2):63–76
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Paper presents changes of fossil fuels prices: crude oil, natural gas and steam coal, on the international markets in 1990-2001. Authors wanted to show the relations between fossil fuels prices, but also pay attention to some out-of-market factors influencing the prices, sometimes in the way difficult to predict. Comparison was made graphically.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Czynniki wpływające na ceny surowców energetycznych
ceny ropy naftowej, ceny gazu ziemnego, ceny węgla energetycznego
Artykuł przedstawia zmiany cen podstawowych surowców energetycznych: ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla energetycznego, jakie miały miejsce w latach 1990-2000 (2001) na rynkach międzynarodowych. Autorzy pragnęli pokazać związki pomiędzy cenami tych surowców, ale również zwrócić uwagę na pewne czynniki o charakterze pozarynkowym, które w sposób istotny, choć często trudny do prze- widzenia, wpływają na ich ceny. Porównania przeprowadzono metodą graficzną.
ISSN:1429-6675