The role, obligations and economic responsibility of operators of power systems in states of danger
 
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2010;13(1):111–123
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this paper, analysis of role, obligations and economic responsibility of power system operators in states of danger is shown. It wasmade in frames of ordered research project no. PBZ-MEiN-1/2/2006 "National energy security" by Consortium of Universities of Technology: Gdańsk, Silesian, Warsaw and Wroclaw. In this paper, states of danger which are concerned the danger of country energy security as well as connected with appearance of breakdown in the national power system, danger of appearance of such breakdown or state of danger of power system security are considered. For considered states, aspects concerned restriction in electricity supply and electricity consumption are analysed. Moreover for state of breakdown, analysis concerning loss of continuity of electricity supply. Analysis has multiplane character and it is conducted on the basis of national legal acts, national decrees, instruction on the operation and use of the transmission grid prepared by transmission system operator and instructions on the operation and use of the distribution grid prepared by distribution system operators. In frames of this analysis, the role, obligations and economic responsibility of system operators in considered states are shown.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rola, obowiązki i odpowiedzialność ekonomiczna operatorów systemów elektroenergetycznych w stanach zagrożenia
system elektroenergetyczny, operator systemu, stan zagrożenia, bezpieczeństwo dostaw energii
W artykule przedstawiono analizę roli, obowiązków i odpowiedzialności ekonomicznej operatorów systemu przesyłowego i systemów dystrybucyjnych w stanach zagrożenia. W artykule rozpatrywano stany zagrożenia dotyczące zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz związane z wystąpieniem awarii w KSE, zagrożeniem wystąpienia takiej awarii lub stanem zagrożenia bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego. Dla rozpatrywanych stanów przeanalizowano aspekty obejmujące ograniczenie w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej. Ponadto dla stanu awarii przeprowadzono analizę dotyczącą utraty ciągłości dostarczania energii elektrycznej. Analiza miałacharakter wielopłaszczyznowy i została przeprowadzona na podstawie krajowych aktów prawnych, krajowych aktów wykonawczych, instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej operatora systemu przesyłowego oraz instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej operatorów systemów dystrybucyjnych. W ramach tej analizy przedstawiono rolę i obowiązki operatorów systemów elektroenergetycznych w rozpatrywanych stanach zagrożenia oraz ich odpowiedzialność ekonomiczną.
 
REFERENCES (17)
1.
DOŁĘGA W., 2007 - Analiza obecnego stanu odpowiedzialności ekonomicznej za bezpieczeństwo. Raporty Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej Ser. Sprawozdania Nr 30, Wrocław.
 
2.
MALKO J., 2008 - Zagrożenia polskiej elektroenergetyki w strukturze UE. Polityka Energetycznat. 11, z. 1.
 
3.
POPCZYK J., 2008 - Bezpieczeństwo energetyczne Polski oczami naukowca i praktyka. Polityka Energetyczna t. 11, z. 1.
 
4.
Ustawy.
 
5.
U1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343 i Nr 115, poz. 790).
 
6.
Rozporządzenia.
 
7.
R1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93, poz. 623 z dnia 29.05.2007).
 
8.
R2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energii elektrycznej (Dz.U. nr 128, poz. 895 z dnia 18.07.2007).
 
9.
R3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz.U. nr 133, poz. 924 z dnia 24.07.2007).
 
10.
R4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz.U. nr 2, poz. 6 z dnia 6.01.2005), utraciło ważnoość 13.06.2007/.
 
11.
Instrukcje.
 
12.
I1. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej. Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, Wersja 1.2. PSE-Operator S.A. Warszawa 2006.
 
13.
I2. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Część Ogólna. ENEA Operator sp. z o.o. Poznań 2008.
 
14.
I3. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Część Ogólna. LUBZEL Dystrybucja sp. z o.o. Lublin 2008.
 
15.
I4. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Część Ogólna. ZEB Dystrybucja sp. z o.o. Białystok 2008.
 
16.
I5. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Część Ogólna. ZEW-T Dystrybucja sp. z o.o. Warszawa 2008.
 
17.
I6. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci. ENERGA Operator S.A. Gdańsk 2008.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675