The use of power station waste for reconsolidation of cavings
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2008;11(1):351–360
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Polish coal mines utilize fly ash from power generation as a form of waste recovery in under ground technologies for years. Physical and between them rheological parameters of hydraulii mixtures is essential for prediction of flow parameters in gravitational pipelines systems, which an used widely by mines. The paper presents results of research on generał physical and rheologica parameters of fly ash - water mixtures of different concentration of solids. In aim to show thi differences of properties of mixtures madę with waste from different mefhods of desulphurization which result in wide rangę of physical and chemical properties of fly ash, ash from three differen Polish power plants with different methods of desulphurization have been selected for this research ash from fluidized bed (dry method of desulphurization in fluidized bed, fly ash with products o semi-dry desulphurization method, and fly ash from combustion without any desulphurization. As thi presented in this paper research results show, change of rheological properties of mixtures is strongb related with their table spread and type of fly ash. Results of tests indicate significant similarity o physical and rheological properties of mixture madę with fly ash from each groups (ash from fluidizet bed and ash with semi-dry desulphurization by-products). They indicate also on large differences o rheological properties of mixtures of the same table spread (consistency). This especially visible ii case of mixtures of smali table spread (high solids concentration). Dynamie coefficient of viscosity o mixtures characterized by table spread diameter of 160 mm changes from 0.24 Pas for mixture madi with P-R fly ash up to 0.69 Pa-s for mixtures with B-S fly ash (see Fig. 5). Almost three time: difference of dynamie viscosity coefficient is of great importance from the point of view of hydraulk transportation in gravitational pipelines. It could happened that in a certain pipeline transportation o: mixture characterized by table spread diameter 160 mm madę with fly ash type B-S would bt impossible. Research presented in this paper have been financially supported by the Polish Ministry O: Science and Higher Education within the grant R 0900801 titled "Opracowanie zasad i środków tworzenia sztucznych barier dla podziemnego składowiska odpadów niebezpiecznych w kopalniacł likwidowanych".
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zastosowanie odpadów energetycznych do zestalania rumowiska skalnego
doszczelnianie zrobów zawałowych, odpady drobnofrakcyjne
Doszczelnianie zrobów zawałowych mieszaninami drobnoziarnistymi prowadzone w kopalniach węgla kamiennego ma na celu przede wszystkim zmniejszenie zagrożenia pożarowego. Odcięcie dostępu powietrza do zrobów zapobiega w znacznym stopniu samo-zagrzewaniu węgla pozostawionego w zawale i zmniejsza ilość pożarów endogenicznych. Równocześnie poprawie ulegają warunki wentylacyjne w ścianie dzięki wyeliminowaniu lub ograniczeniu przepływu powietrza przez zroby. Doszczelnianie zrobów może również istotnie zmniejszyć wpływy prowadzonej eksploatacji pod warunkiem, że w zrobach zostanie ulokowana ilość odpadów zbliżona do ich chłonności. W artykule przedstawiono wyniki analizy doszczelniania zrobów zawałowych mieszaninami drobnoziarnistymi w wybranych kopalniach węgla kamiennego pod kątem stopnia ich doszczelnienia.
 
REFERENCES (9)
1.
Komunikat GIG-u nr 624. Główny Instytut Górnictwa, Katowice 1974.
 
2.
MAZURKIEWICZ M., PIOTROWSKI Z., TAJDUŚ A., 1997 – Lokowanie odpadów w kopalniach podziemnych. Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Kraków.
 
3.
MYSŁEK Z., 1996 – Wpływ doszczelniania zrobów zawałowych na deformacje powierzchni i górotworu. Zeszyty Naukowe politechniki Śląskiej, seria Górnictwo nr 232, Gliwice.
 
4.
MYSŁEK Z., 1999 - Hydrauliczne doszczelnianie zrobów zawałowych odpadami drobnoziarnistymi. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Górnictwo nr 244, Gliwice.
 
5.
PALARSKIJ., PLEWA F., MYSŁEK Z., 1992 - Parameters of forced hydraulic filling of cavings.7th International Conference "Transport and Sedimentation of Solid Particles" Wrocław.
 
6.
PALARSKI J., PLEWA F., MYSŁEK Z., STROZIK G., 1998 - Wpływ własności migracyjnych mieszanin drobno frakcyjnych na parametry doszczelniania zrobów zawałowych. 10thInternational Conference on Hydromechanisation, Zakopane.
 
7.
PLEWA F., MYSŁEK Z., 1995 - Teoretyczne podstawy wyznaczania stopnia wypełnienia rumowiska zawałowego mieszaniną odpadów drobnofrakcyjnych z wodą. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Górnictwo nr 225, Gliwice.
 
8.
PLEWA F., MYSŁEK Z., STROZIK G., 1997 - Stopień doszczelnienia zrobów zawałowych w zależności od parametrów mieszaniny drobno frakcyjnej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Górnictwo nr 236, Gliwice.
 
9.
PLEWA F., MYSŁEK Z., 2001 - Zagospodarowanie odpadów przemysłowych w podziemnym technologiach górniczych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 
ISSN:1429-6675