The relationships between prices of coking coal and metallurgical coke in the international markets
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2008;11(1):335–349
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The boom in steel making industry has caused the increase of consumption of the basic raw materials essential to the steel making. The increase of coking coal and coke demand is the reason for the dynamic growth of global trade of these raw materials. The presented paper shows the relationships between the prices of coke and coking coal in the international markets. The prices and the reasons of their variation in the previous years as well as the present situation in the international market in the first half of 2008 have been characterized.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Relacje cen węgla koksowego i koksu metalurgicznego na rynkach międzynarodowych
węgiel koksowy, koks metalurgiczny, ceny, rynek międzynarodowy
W wyniku panującej od kilku lat oewiatowej koniunktury w przemyśle stalowym znacznie wzrosło zużycie podstawowych surowców stosowanych w branży hutniczej. Wzrost zapotrzebowania na węgiel koksowy i koks spowodował dynamiczny rozwój globalnego handlu tymi surowcami. Artykuł ma na celu pokazanie relacji zachodzących między cenami koksu i węgla koksowego w handlu na rynkach międzynarodowych. Scharakteryzowano przyczyny i przebieg zmienności tych cen w latach poprzednich oraz sytuację panującą na rynkach w pierwszej połowie 2008 r.
 
REFERENCES (13)
1.
MIELNIKIEWICZ J., CZORNIK G., OECIĄŻKO M., TRAMER A., 2004 – Krajowy i międzynarodowy rynek koksu i węgla koksowego. Konferencja Koksownictwo 2003. Karbo 2004. Wydaniespecjalne.
 
2.
MIELNIKIEWICZ J., OECIĄŻKO M., CIEOELAR R., 2006 –Popyt i podaż koksu w kraju i na świecie - aktualnie i perspektywicznie. Konferencja Koksownictwo 2006, Karbo 2007. Wydanie specjalne.
 
3.
OZGA-BLASCHKE U., 2005 – Podstawowe surowce dla przemysłu metalurgicznego – aktualna sytuacja światowa i prognozy rynkowe. Przegląd Górniczy nr 7–8.
 
4.
OZGA-BLASCHKE U., GRUDZIŃSKI Z., 2006 – Prognozy cen węgla koksowego do 2010 roku. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 22, z. spec. 1, s. 23–33.
 
5.
OZGA-BLASCHKE U., 2006 – Stan aktualny i prognozy rozwoju międzynarodowego rynku węgla koksowego. Polityka Energetyczna t. 9, z. spec., s. 633–643.
 
6.
OZGA-BLASCHKE U., 2007 – Międzynarodowy rynek węgla koksowego. Studia, Rozprawy,Monografie nr 141. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków.
 
7.
Coal Information 2008, Wyd. IEA.
 
8.
Coke Market Report. Analysis of the Global Coke&Coking Coal Markets. (Issue 01/2005--07/2008). Resource-Net, Brussels, Belgium.
 
9.
ICR — International Coal Report. Wyd. Platts — The McGraw Hill Companies, England.
 
10.
ICR Coal Statistics Monthly. Wyd. Platts — McGraw Hill Companies, England.
 
11.
China Coal Resource, News&Analysis, www.sxcoal.com.
 
12.
Present State and Outlook of China’s Coal Industry. 2007, IEEJ.
 
13.
Australian mineral statistics. ABARE, www.abare.gov.au.
 
ISSN:1429-6675