Variable costs in costs of coal production in coal mines
 
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2010;13(2):131–144
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents themethod of variable costs evaluation in costs of coal production. Themethod is based on construction of econometric models in which the dependence of analyzed costs item from coal production is seek. The rationale of the form of applied equation is given where the dependence of costs from two variables is investigated: production and time. The analysis was done for the mines of Jastrzebska Coal Company. The series of data investigated were the monthly data for 2008 year and for the 2007 and 2008 years. A number of econometric models have been validated and on their basis the shares of variable costs in costs of coal production and in costs of sold coal have been identified. The imperfections of the method is pointed out in the paper and the direction of further analyses is shown lying in interrelation of system of costing by products and system of costing by kinds of costs.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Koszty zmienne w kosztach wytwarzania węgla w kopalniach węgla kamiennego
modele ekonometryczne, koszty zmienne, koszty wytworzenia węgla, kopalnie węgla kamiennego
W artykule przedstawiono metodę szacowania kosztów zmiennych produkcji węgla, opartą na budowie modeli ekonometrycznych wiążących analizowany koszt z wielkością wydobycia. Podano uzasadnienie przyjętej postaci równania, którym bada się zależność kosztów od dwóch zmiennych objaśniających: wydobycia i czasu. Poddano analizie kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., w których badano serie danych miesięcznych za rok 2008 oraz za lata 2007 i 2008. Wyznaczono szereg modeli ekonometrycznych, na podstawie których określono udziały kosztów własnych w kosztach wytworzenia węgla oraz w kosztach własnych sprzedanego węgla. Zwrócono uwagę na niedoskonałości metody, proponując jednocześnie kierunek dalszych badań poprzez powiązanie układu kalkulacyjnego kosztów z układem rodzajowym.
 
REFERENCES (6)
1.
CZOPEK K., 2000 – Wykorzystanie rachunku kosztów stałych w procesie poprawy efektywności ekonomicznej kopalni. Przegląd Górniczy nr 6, s. 6–11.
 
2.
CZOPEK K, 2003 – Koszty stałe i zmienne. Teoria – Praktyka. Kraków, Wyd. Art.-Tekst.
 
3.
GAWLIK L., 2008 – Budowa i weryfikacja modelu ekonometrycznego dla określenia liniowej zależności pomiędzy kosztami pozyskania węgla a wielkością wydobycia. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 24, z. 1, s. 27–44.
 
4.
GAWLIK L., 2008 – Wpływ poziomu wydobycia węgla kamiennego na koszty jego pozyskania w kopalniach. Studia, Rozprawy, Monografie nr 148, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, ss. 220.
 
5.
JAWIEŃ M., JABOŃSKA-FIREK B., DUDA J. T., 1996 – Sterowanie makroekonomiczne górnictwa węgla kamiennego w Polsce. PWN, Warszawa-Kraków.
 
6.
KLANK M., 1998 – Przydatność w zarządzaniu kopalniami węgla kamiennego wyodrębniania w różnych przekrojach analitycznych stałych i zmiennych kosztów produkcji. Materiały sympozjum nt. Stosowane i postulowane przekroje analityczne kosztów produkcji w kopalniach wraz z oceną ich przydatności w proefektywnościowym zarządzaniu (ze szczególnym uwzględnieniem tzw. kosztów stałych i zmiennych), Wyd. GIG, Katowice, luty.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675