Capital intensity of Polish mining industry in comparison with other industrial sectors
 
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2010;13(2):119–129
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents an analysis of value alterations in gross tangible fixed assets, which are here a measure of value of the basic equity employed in production in mining and other industrial sectors in Poland. The analysis concerns the period between 1995 and 2008. Shifts in a factor of production such as capital expenditure are related to reforms of the Polish economy and of the whole mining sector in particular. The changes are also aimed at increasing the use of productive inputs. The level of capital intensity ratio, which is here defined as a ratio of the quantity of the capital employed to production effects (in this case gross value added), can reveal transformation results. This ratio value and the value of capital productivity ratio were compared for the selected industrial sectors and the whole national economy.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Kapitałochłonność polskiego górnictwa i kopalnictwa na tle innych sektorów przemysłu
górnictwo, przemysł, środki trwałe, kapitałochłonność, produktywność
Przedstawiono analizę zmian wartości środków trwałych brutto, stanowiących w tym przypadku miarę wartości zasadniczej części kapitału wykorzystywanego w procesach produkcyjnych w górnictwie oraz pozostałych sektorach przemysłu w Polsce. Analiza obejmuje lata 1995–2008. Zmiany udziału takiego czynnika produkcji, jakim jest nakład kapitału wiążą się z okresem reformowania gospodarki, a szczególnie wszystkich branż górnictwa. Celem tych zmian jest także intensyfikacja wykorzystania czynników wytwórczych. O rezultatach przemian może stanowić poziom wskaźnika kapitałochłonności, który jest tu definiowany, jako stosunek wielkości zaangażowanego kapitału do efektów produkcyjnych (w tym przypadku wartości dodanej brutto) wyrażonych wartościowo. Wartości tego wskaźnika oraz wskaźnika produktywności kapitału porównywano w obszarze poszczególnych sektorów przemysłu i w odniesieniu do całej gospodarki narodowej.
 
REFERENCES (5)
1.
CHMIEL J., 1983 – Analiza procesów produkcyjnych za pomocą funkcji produkcji typu Cobba-Douglasa. PWN, Warszawa.
 
2.
FRANIK T., 2010 – Analiza zmian udziału przemysłu wydobywczego w osiąganych wynikach makroekonomicznych gospodarki w okresie przemian ustrojowych w Polsce. Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Oficyna wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.
 
3.
FRANIK T., 2010 – Dynamika inwestowania w górnictwie w okresie przemian gospodarczych w Polsce. (w druku), Kraków.
 
4.
OYRZANOWSKI B., 1997 – Makroekonomia. Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu. Kraków.
 
5.
Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa, 1995–2009.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675