Characteristics of the Polish electricity certification system
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2010;13(2):145–155
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper deals with characteristics and evaluation of electricity certification system as a method of improving environmental policy and energy efficiency. First part of paper describes two main support mechanisms: green and red certificate systems. In the second part – planned certificates are presented and evaluated. The work describes the concept, the main elements and the issues related to the establishment of a new system of certificates.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Charakterystyka polskiego systemu certyfikacji pochodzenia energii elektrycznej
mechanizmy wsparcia, źródła energii, certyfikacja pochodzenia energii
Celem pracy jest przedstawienie i analiza polskiego systemu certyfikacji pochodzenia energii elektrycznej jako sposobu na poprawę polityki ekologicznej i efektywności energetycznej. Zasadnicza część artykułu poświęcona jest przedstawieniu charakterystyki i oceny wsparcia odnawialnych źródeł energii opartego na systemie certyfikatów pochodzenia energii oraz ich uwarunkowaniom formalno-prawnym.
 
REFERENCES (16)
1.
Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 września 2001r. dotycząca promocji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na wewnętrznym rynku energii elektrycznej.
 
2.
Dyrektywa 2004/8/EC z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii.
 
3.
Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/76/EWG.
 
4.
Dyrektywa 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.
 
5.
Dyrektywa 2009/72/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE.
 
6.
GNATOWSKA R., 2009 – Formalno-prawne aspekty rozwoju odnawialnych źródeł energii. Polityka Energetyczna t. 12, z. 2/2. Wyd. IGSMiE PAN Kraków, s. 131–144.
 
7.
KIELICHOWSKA I, SZWEYKOWSKA-MURADIN M., 2006 – Kogeneracja w Europie, Czysta Energia.
 
8.
MORYŃ-KUCHARCZYK E., PODOLSKI M., GNATOWSKA R., 2007 – Koncepcja regionalnego centrum promującego racjonalne wykorzystanie energii i środowiska, Ciep. Masz. Przepł. – Turbomachinery nr 132, s. 173–178.
 
9.
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 10 listopada 2009 r.
 
10.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej (Dz.U. Nr 156, poz. 969).
 
11.
Rozporządzenie MG z dnia 23 lutego 2010 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz.U. Nr 34, poz. 182).
 
12.
Rozporządzenie MG z dnia 26 września 2007 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. Nr 185, poz. 1314).
 
13.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia o umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle (Dz.U. nr 156 z 28 sierpnia 2008 r., poz. 969).
 
14.
Rynek energii elektrycznej w Polsce – stan na 31 marca 2009 r. Raport TOE. Warszawa, 30 kwietnia 2009 r.
 
15.
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89 z późniejszymi zmianami).
 
16.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późniejszymi zmianami).
 
ISSN:1429-6675