A proposal for an implementation of the transport sector model under Polish conditions
P. Kaszyński 1  
,   J. Kamiński 2  
,   T. Mirowski 2  
 
More details
Hide details
1
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków
2
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw, Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego, Kraków
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2013;16(2):103–115
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The forecasts of development of the transport sector by 2030, set out in the document prepared by the Ministry of Transport, Construction and Maritime Economy entitled: “Transport Development Strategy until 2020 (with the prospect of 2030)” indicate that the demand for transportation of goods will increase by about 54 to 66% (minimum and maximum respectively), and the demand for passenger transport will increase by about 40 to 58% (minimum and maximum respectively). A major concern associated with the continuous development of the transport sector is the proper assessment of the effectiveness of various policy instruments and regulations implemented by the state in the transport sector, which directly affect the level of demand for fuels and energy carriers, and consequently the emissions of air pollutants and greenhouse gases. The development of the transport sector, in this context, is one of the main areas of interest of the global research groups. Since the transport sector and the relationships existing within this sector and linked with other sectors are too complex to study based on the qualitative methods, it is necessary to apply appropriate tools, which will also allow to carry out a quantitative analysis. However, in Poland there have not been almost any research on the development of the transport sector (in the context of the demand for fuels and energy carriers and emissions) with the application of advanced mathematical models that take into account current specific national conditions. Therefore, this paper intended to provide general guidelines for the implementation of one of the key models of this type for the specific Polish conditions. The article presents the methodological basis for the construction of the model and its implementation, considering current conditions of the Polish transport sector.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Propozycja implementacji modelu sektora transportowego dla warunków Polski
modelowanie sektora transportu, emisje, zużycie paliw
Prognozy rozwoju sektora transportowego do 2030 roku przedstawione w opracowanej przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej „Strategii rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)” (2013) wskazują, że zapotrzebowanie na przewozy towarów wzrośnie o około 54 do 66% (minimalny i maksymalny), a popyt na przewóz osób wzrośnie o około 40 do 58%. Istotnym problemem związanym z ciągłym rozwojem sektora transportowego jest właściwa ocena efektywności poszczególnych instrumentów regulacji i polityk wdrażanych przez państwa w sektorze transportu, które bezpośrednio wpływają na poziom zapotrzebowania na paliwa i energię oraz emisję zanieczyszczeń atmosferycznych i gazów cieplarnianych. Rozwój sektora transportowego, w tak nakreślonym kontekście, stanowi jeden z głównych obszarów zainteresowań światowych centrów naukowo-badawczych. Ponieważ sektor transportu oraz relacje występujące zarówno w tym sektorze jak i w połączeniu z innymi sektorami są zbyt złożone, aby badania tego typu mogły być prowadzone jedynie metodami jakościowymi, konieczne jest zastosowanie odpowiednich narzędzi, które pozwolą także na ocenę ilościową opisywanych zjawisk. W Polsce nie prowadzono jak dotąd badań rozwoju sektora transportowego, w odniesieniu do popytu na paliwa i energię oraz emisji zanieczyszczeń, z wykorzystaniem zaawansowanych modeli matematycznych, uwzględniając specyficzne warunki krajowe. Celem artykułu jest zatem przedstawienie założeń dla implementacji jednego z kluczowych modeli tego typu dla specyficznych warunków Polski. W artykule przedstawiono podstawy metodyczne konstrukcji modelu oraz uwarunkowania jego implementacji dla aktualnych warunków krajowych.
 
REFERENCES (25)
1.
Dyrektywa 2003/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8maja 2003 r. w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych.
 
2.
European Commission 2000. The Auto-Oil II Programme: A report from the services of the European Commission (Final report). http://ec.europa.eu/environmen....
 
4.
JRC-IPTS 2008. Exploring non road transport emissions in Europe (EX-TREMIS): Development of a reference system on emissions factors for rail, martime and air transport (Final report). Raport końcowy przygotowany przez JRC-IPTS dla Komisji Europejskiej. http://www.ex-tremis.eu/EX-TRE....
 
5.
KACPRZAK P., PAŁKA P., KALETA M., SMOLIRA K., TOCZYŁOWSKI E., 2010 – Wykorzystanie narzędzi teorii gier do analizy mechanizmów rynku energii. Rynek Energii Nr 1.
 
6.
KAMIŃSKI J., 2009 – The impact of liberalisation of the electricity market on the hard coal mining sector in Poland. Energy Policy, Volume 37, Issue 3.
 
7.
KAMIŃSKI J., 2011a – Power Generation and Capacity Planning Modules for Global Energy Sector Models. Rynek Energii 4.
 
8.
KAMIŃSKI J., 2011b – Market power in a coal-based power generation sector: the case of Poland. Energy 36, Issue 11, p. 6634-6644.
 
9.
KAMIŃSKI J., KUDEŁKO M., 2010 – The prospects for hard coal as a fuel for the Polish power sector. Energy Policy 38, Issue 12, p. 7939–7950.
 
10.
KUDEŁKO M., 2006 – Internalisation of external costs in the Polish power generation sector: A partial equilibrium model. Energy Policy, Volume 34, Issue 18, p. 3409–3422.
 
11.
KUDEŁKO M., SUWAŁA W., 1998 – Możliwość i skutki wprowadzenia narzutu ekologicznego na paliwa. Polityka Energetyczna t. 1, z. 1–2, Wyd. IGSMiE PAN.
 
12.
KUDEŁKO M., SUWAŁA W., KAMIŃSKI J., 2007 – Koszty zewnętrzne w energetyce – zastosowanie w badaniach modelowych, Studia, Rozprawy, Monografie nr 139, IGSMiE PAN, Kraków.
 
13.
LAT/AUTh 2008. European Database of Vehicle Stock for the Calculation and Forecast of Pollutant and Greenhouse Gases Emissions with TREMOVE and COPERT (Final report). Raport końcowy przygotowany przez Aristotle University of Thessaloniki dla Komisji Europejskiej. http://www.e3mlab.ntua.gr/e3ml....
 
14.
ŁUCKI Z., 2010 – Instrumenty polityki energetycznej. Polityka Energetyczna t. 13, z. 1,Wyd. IGSMiE PAN.
 
15.
Ochrona środowiska 2012. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa 2012. http://www.stat.gov.pl/cps/rde....
 
16.
PAŁKA P., TOCZYŁOWSKI E., 2009 –Wpływ mechanizmu wyceny energii elektrycznej na łagodzenie siły rynkowej na hurtowym rynku energii. Rynek Energii Nr II(IV).
 
17.
PAŁKA P., 2011 – Uwolnienie cen detalicznych na obecnym rynku energii elektrycznej. Rynek Energii 2.
 
18.
PLUTA i in. 2012 – PLUTA M., WYRWA A., MIROWSKI T., ZYOEK J., 2012 – Wyniki wstępnych badań nad długookresowym rozwojem krajowego systemu wytwarzania energii elektrycznej w Polsce. Polityka Energetyczna t. 15, z. 4, Wyd. IGSMiE PAN.
 
19.
Polityka Transportowa Państwa na lata 2006–2025. Ministerstwo Infrastruktury. Warszawa 2005. https://cms.transport.gov.pl/f....
 
20.
Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku). Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Warszawa 2013. https://www.transport.gov.pl/f....
 
21.
SUWAŁA W., 2008 – Modelling adaptation of the coal industry to sustainability conditions. Energy, Volume 33, Issue 7, p. 1015–1026.
 
22.
SZURLEJ A., 2007 – Rozwój rynku CNG w Polsce na tle państw UE. Polityka Energetyczna t. 10, spec. 2, Wyd. IGSMiE PAN.
 
23.
The World Bank 2011. Transition to a Low Emission Economy in Poland. http://siteresources.worldbank....
 
24.
TML. 2007a. TREMOVE Service contract for the further development and application of the transport and environmental TREMOVE model Lot 1 (Improvement of the data set and model structure). Raport końcowy przygotowany przez Transport & Mobility Leuven dla Komisji Europejskiej. http://www.tremove.org/documen....
 
25.
TML 2007b. Skrócony opis modelu TREMOVE, Transport & Mobility Leuven, 2007. http://www.tremove.org/documen....
 
ISSN:1429-6675