Mercury emission from polish power plants under BAT conclusion
 
 
More details
Hide details
1
Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Katedra Inżynierii Energii, Częstochowa
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2017;20(4):79–88
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the existing conventions and directives, addressing the problems of mercury emission into the atmosphere from the combustion of solid fuels in power plants. All current regulations in force in the European Union (EU) do not contain emission limit values for the atmosphere. The new BAT regulations adopted last year, which are due to come into effect in 2021, already contain acceptable levels of mercury emissions, and forced power plants to obtain mercury emissions (for units less than 300 MWth) or for continuous monitoring of mercury emissions (blocks with power above 300 MWth). The calculated emission levels of ten Polish coal-fired power plants are shown to illustrate the impact of such emission limit values. Out of these, eight power plants are blocks with a power output of less than 300 MWth and two with power more than 300 MWth. In no case have the mercury emission standards been exceeded. For power plants with a capacity of more than 300 MWth, which are modern power plants dedicated to operation in the 21st century, the emission of mercury was significantly lower than that from power plants below 300 MWth, which mostly date back to the 1970s and 1980s. This shows how important it is to build modern power plant units that are able to meet the demands of even new power plants. This may also mean that there is no need to invest in special mercury removal methods, and it is only necessary to optimize existing air pollution control device.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Emisja rtęci z polskich elektrowni w świetle konkluzji BAT
rtęć, emisja, BAT/BREF, elektrownia
W pracy przedstawiono dotychczasowe konwencje i dyrektywy, w których poruszano problematykę emisji rtęci do atmosfery ze spalania paliw stałych w elektrowniach. Wszystkie dotychczasowe regulacje obowiązujące na terenie Unii Europejskiej (UE) nie zawierały dopuszczalnych poziomów emisji rtęci do atmosfery. Nowe regulacje BAT przyjęte w ubiegłym roku, które mają zacząć obowiązywać od roku 2021, zawierają już dopuszczalne poziomy emisji rtęci, a także zmuszają elektrownie do przeprowadzania regularnych pomiarów emisji rtęci (dla bloków o mocy poniżej 300 MWth), lub też do ciągłego monitoringu emisji rtęci (bloki o mocy powyżej 300 MWth). Dla pokazania, jaki wpływ będą miały tak ustalone dopuszczalne poziomy, emisji przedstawiono obliczone poziomy emisji z dziesięciu polskich elektrowni opalanych węglem kamiennym. Spo- śród tych elektrowni osiem to bloki o mocy poniżej 300 MWth, a dwa o mocy powyżej 300 MWth. W żadnym przypadku nie stwierdzono przekroczenia obowiązujących w przyszłości norm emisji rtęci. W przypadku elektrowni o mocy powyżej 300 MWth, które są nowoczesnymi elektrowniami oddanymi do eksploatacji w XXI wieku, emisja rtęci była znacząco niższa, niż w przypadku elektrowni o mocy poniżej 300 MWth, które w większości to wyeksploatowane jednostki z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Pokazuje to, jak ważna jest budowa nowoczesnych jednostek o dużej mocy, które to są w stanie spełnić wymagania stawiane nawet nowym obiektom. Oznaczać może to również brak konieczności inwestycji w specjalne metody usuwanie rtęci, a konieczność tylko optymalizacji istniejących urządzeń do oczyszczania gazów.
 
REFERENCES (18)
1.
AMAP/UNEP, 2013. Technical Background Report for the Global Mercury Assessment 2013. Arctic Monitoring and Assessment Programme, Oslo, Norway/UNEP Chemicals Branch, Geneva, Switzerland.
 
2.
Best... 2016 – Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Large Combustion Plants, Industrial Emissions Directive 2010/75/EU (Integrated Pollution Prevention and Control), Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies, Sustainable Production and Consumption Unit European IPPC Bureau, Final Draft, June 2016.
 
3.
Białecka, B. i Pyka, I. red. 2016. Rtęć w polskim węglu kamiennym do celów energetycznych i w produktach jego przeróbki. Katowice: Główny Instytut Górnictwa.
 
4.
Burmistrz i in. 2016 – Burmistrz, P., Kogut, K., Marczak, M. i Zwoździak, J. 2016. Lignites and subbituminous coals combustion in Polish power plants as a source of anthropogenic mercury emission. Fuel Processing Technology 152, s. 250–258.
 
5.
Głowacki, E. i Żupa-Marczuk, P. 2016. Emisja rtęci z energetyki i możliwości jej redukcji. ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Ochrony Środowiska, Katowice, 01.06.2016.
 
6.
Grudziński, Z. 2016. Fakty: węgiel – energetyka w Polsce. [Online] Dostępne w: www.min-pan.krakow.pl/se [Dostęp: 10.07.2017].
 
7.
Grudziński, Z. i Stala-Szlugaj, K. 2014. Pozycja węgla kamiennego w bilansie paliw i energii w kraju. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 17, z. 3, s. 49–66.
 
8.
Klojzy-Karczmarczyk, B. i Mazurek, J. 2013. Studies of mercury content in selected coal seams of the Upper Silesian Coal Basin. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management t. 29, z. 4, s. 95–106.
 
9.
Kobyłecki i in. 2016 – Kobyłecki, R., Wichliński, M., Wielgosz, G. i Bis, Z. 2016. Emission of mercury from polish large-scale utility boilers. Journal of Ecological Engineering Vol. 17, Issue 5, s. 128–131.
 
10.
Lorenz, U. i Grudziński, Z. 2007. Zawartość rtęci jako potencjalny czynnik ograniczający wartość użytkową węgla kamiennego i brunatnego. Górnictwo i Geoinżynieria, Kwartalnik AGH, Rok 31, z. 3/1, s. 335–349.
 
11.
Pudasainee i in. 2009 – Pudasainee, D., Kim, J.-H. i Seo, Y.-C. 2009. Mercury emission trend influenced by stringent air pollutants regulation for coal-fired power plants in Korea. Atmospheric Environment 43, s. 6254–6259.
 
12.
Rallo i in. 2012 – Rallo, M., Lopez-Anton, M.A., Contreras, M.L. i Maroto-Valer, M.M. 2012. Mercury policy and regulations for coal-fired power plants. Environ. Sci. Res. 19, s. 1084–1096.
 
13.
Senior i in. 2000 – Senior, C.L., Helble, J.J. i Sarofim, A.F. 2000. Emissions of mercury, trace elements, and fine particles from stationary combustion sources. Fuel Processing Technology 65–66, s. 263–288.
 
14.
UNEP, 2002 – United Nations Environment Programme: Global mercury assessment, Geneve, 2002.
 
15.
Wichliński i in. 2013 – Wichliński, M., Kobyłecki, R. i Bis, Z. 2013. The investigation of mercury contents in polish coal samples. Archives of Environmental Protection Vol. 39, no. 2, s. 117–126.
 
16.
Wichliński i in. 2017 – Wichliński M., Wielgosz, G. i Kobyłecki, R. 2017. Mercury emissions from polish pulverized coal fired boiler. E3S Web of Conferences 14, 02008, s. 1–8.
 
17.
Wierzchowski, K. i Pyka, I. 2010. Korelacja zawartości rtęci i siarki całkowitej dla niektórych surowych węgli kamiennych wydobywanych w Polsce. Górnictwo i Geoinżynieria Rok 34, z. 4/1, s. 293–302.
 
18.
Wojnar, K. i Wisz, J. 2006 . Rtęć w polskiej energetyce. Energetyka, s. 280–283.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675