Analysis and evaluation of possibilities and effectiveness of past law regulations for assurance of energy security in relation to The Chairman of Energy Regulatory Office
 
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2009;12(2):91–103
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this paper, analysis and evaluation of possibilities and effectiveness of past law regulations for assurance of energy security in relation to central organs of government - The Minister of Economy and The Minister of Treasure is shown. It was made in frames of ordered research project no. PBZ-MEiN-1/2/2006 "National energy security" by Consortium of Universities of Technology: Gdańsk, Silesian, Warsaw and Wroclaw. Law regulations for assurance of energy security which are contained in the Energy Law have multi-plane character and concern, among other things, The Minister of Economy by virtue of statutory tasks and responsibility for national energy policy and correct function of power industry and The Minister of Treasure by virtue of property supervision for energy enterprises and responsibility for property transformations in power industry. In this paper, analysis and evaluation of law regulations in aspect of energy security for each listed entities of the civil service is shown moreover, law solutions for improvement of existing state are proposed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza i ocena możliwości i skuteczności dotychczasowych regulacji prawnych w aspekcie bezpieczeństwa energetycznego w odniesieniu do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
system elektroenergetyczny, bezpieczeństwo energetyczne, prawo, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
W artykule przedstawiono analizę i ocenę możliwości i skuteczności dotychczasowych regulacji prawnych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w odniesieniu do naczelnych organów administracji rządowej: Ministra Gospodarki i Ministra Skarbu realizowaną w ramach projektu badawczego zamawianego nr PBZ-MEiN-1/2/2006 Bezpieczeństwo elektroenergetyczne kraju przez Konsorcjum Politechnik: Gdańskiej, Śląskiej, Warszawskiej i Wrocławskiej. Regulacje prawne dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego zawarte w ustawie Prawo Energetyczne mają charakter wielopłaszczyznowy i dotyczą m.in. Ministra Gospodarki z racji jego ustawowych zadań i odpowiedzialności za politykę energetyczną państwa oraz prawidłowe funkcjonowanie sektora energetycznego oraz Ministra Skarbu z racji jego nadzoru właścicielskiego nad przedsiębiorstwami energetycznymi oraz odpowiedzialności za przekształcenia własnościowe sektora paliwowo-energetycznego. W artykule przedstawiono kolejno dla tych podmiotów administracji publicznej analizę i ocenę uregulowań prawnych w aspekcie bezpieczeństwa energetycznego oraz zaproponowano rozwiązania legislacyjne w celu poprawy istniejącego stanu.
 
REFERENCES (11)
1.
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343 i Nr 115, poz. 790).
 
2.
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. – O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 244 poz. 2080, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119; Nr 170, poz.1217 i Nr 249, poz. 1834).
 
3.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93, poz. 623 z dnia 29.05.2007).
 
4.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych (Dz.U. nr 39, poz. 338 z dnia 7.03.2003).
 
5.
Praca zbiorowa: Mapa drogowa uwolnienia cen dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej. Biuletyn URE, nr 2, marzec 2008.
 
6.
Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2025 r. (Dz.U. nr 42, poz. 562 z dnia 22.07.2005).
 
7.
Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie sprawozdania z wyników nadzoru nad bezpieczeństwem zaopatrzenia w energię elektryczną (Dz.U. nr 95, poz. 1037 z dnia 19.12.2007).
 
8.
Sprawozdanie z działalności Prezesa URE – 2005. Biuletyn URE, nr 3, maj 2006.
 
9.
Sprawozdanie z działalności Prezesa URE – 2006. Biuletyn URE, nr 3, maj 2007.
 
10.
Sprawozdanie z działalności Prezesa URE – 2007. Biuletyn URE, nr 3, maj 2008.
 
11.
Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr GP-062-28/2008 w sprawie awarii sieci elektroenergetycznej w dniu 8 kwietnia 2008 r. w Szczecinie i jego okolicach. Warszawa, 10.04.2008 r.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675