Integrated resource planning in the hypothetical power system
,
 
 
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2009;12(2):91-101
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Integration of supply and demand sides is an important issue in planning of power system development. The paper presents the results of the analysis performed to optimize the selection of power generation technologies in the hypothetical power system. For this purpose, the model of the power system was built with the use of the General Algebraic Modelling System – GAMS. The analysis was done for the time interval of one day with time step of 1hour. The daily load curve profile of the national power system in January 2007 was assumed. The main objective of the model was to support operator’s decision on dispatching power generation among various technologies in order to minimize the total system operation costs. Fossil and renewable energy sources, mainly wind turbines, exist in the system. Additionally, pump-storage hydro plant can “store energy” during off-peaks hours and release it back to the electric grid in peak hours. The impact of Demand Side Management , mainly peak clipping and load shifting was analysed. It was assumed that the system operator has all needed information on generation costs and capacities, future demand for electricity and technical constraints. The model can be used in vertically integrated system where generating plants, transmission and distribution networks belong to one utility.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zintegrowane planowanie w przykładowym systemie elektroenergetycznym
energia elektryczna, zarządzanie stroną podaży i popytu, zintegrowane planowanie
Integrowanie rozwoju strony podaży i popytu na energię elektryczną jest jednym z istotnych zagadnień w elektroenergetyce.Wartykule przedstawiono wyniki analizy mającej na celu optymalizację doboru technologii konwersji energii dla przykładowego modelu systemu elektroenergetycznego. Model systemu zaprojektowany został przy wykorzystaniu języka modelowania algebraicznego GAMS. Analizę przeprowadzono dla zadanego przedzia łu czasu obejmującego jedną dobę z krokiem czasowym 1 godzina. Przyjęto charakterystyczne dla krajowego systemu elektroenergetycznego zmiany dobowego zapotrzebowania ze stycznia 2007 r. Głównym celem modelu jest wsparcie decyzji operatora zarządzającego stroną podaży (SSM – Supply Side Management) w celu minimalizacji całkowitych kosztów wytwarzania energii. Założono, że możliwe jest wykorzystanie zarówno konwencjonalnych technologii energetycznych jak i opartych na odnawialnych źródłach energii, w szczególności turbinach wiatrowych. Ponadto, w rozważanym systemie znajduje się elektrownia wodna szczytowo-pompowa, umożliwiająca „magazynowanie” energii elektrycznej w okresach pozaszczytowych i jej zwrot do sieci w czasie szczytów porannych i wieczornych. Przeanalizowano wpływ zarządzania stroną popytową (DSM – Demand Side Management). W wyniku wdrożenia strategii DSM nastąpiło przesunięcie szczytowego obciążenia (load shifting) oraz obniżenia poboru mocy w szczytach (peak clipping). Założono, że operator systemu, który podejmuje decyzje o przydziale produkcji do istniejących wytwórców posiada wszelkie informacje o dostępnych mocach i kosztach wytwarzania energii elektrycznej, wielkości zapotrzebowania oraz ograniczeniach technicznych. Rozważany model może być stosowany w systemach zintegrowanych pionowo, w których wytwarzanie, przesył oraz dystrybucja energii elektrycznej jest w gestii jednego operatora.
 
REFERENCES (3)
1.
SWISHER J., JANNUZZI G. d. M., REDLINGER R., 1997 - Tools and Methods for Integrated Resource Planning. Roskilde, RisoNational Laboratory.
 
2.
SOWIÑSKI J., 2007 - Analiza kosztów wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach systemowych. Polityka Energetyczna t. 10, z. 2, s. 229-239.
 
3.
KRAUSE F., LEDBETTER M., GULA A. et al., 1993 - Planowanie wed³ug najmniejszych kosztów. Warszawa, FEWE.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675
Journals System - logo
Scroll to top