Analysis of flue gas desulfurization during oxycombustion in a cyclone furnace
,
 
,
 
,
 
,
 
Z. Bis 1
 
 
 
More details
Hide details
1
Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii, Katedra Inżynierii Energii, Częstochowa
 
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2014;17(3):333–340
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article presents the results of a study of calcium sorbent sulfation in synthetic flue gas atmospheres, both dry as well as steam-containing. The tests were carried out under laboratory conditions for synthetic flue gases containing 2,000 ppm, 3,000 ppm, and 4,000 ppm of SO2, 5% oxygen, and 30% or 50% of CO2. Some selected tests were also performed with the addition of up to 30% vol. of steam to the flue gas. The studies were carried out at 750oC and 850oC for a sorbent particle size of <50 microns and purity (CaO content) of over 98%. The processes of sorbent sulfation at higher concentrations of CO2 and SO2 were different from ‘classical’ sulfur capture in air since sorbent calcinations were limited and direct reaction between limestone and gaseous sulfur dioxide occurred. The study results also indicated that the presence of water steam in the flue gas positively affects the process conditions, thus contributing to the amount of sulfur dioxide absorbed by sorbent samples. However, too high a content of H2O in the gas (over 15% vol.) was not desirable since it decreased the overall coal sulfation process.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza procesu odsiarczania spalin powstałych podczas oxy-spalania w warunkach przedpaleniska cyklonowego
odsiarczanie spalin, przedpalenisko cyklonowe
W artykule przedstawiono wyniki badań siarczanowania sorbentów wapniowych w atmosferze syntetycznych spalin (suchych oraz zawierających parę wodną). Badania przeprowadzone zostały w warunkach laboratoryjnych dla spalin syntetycznych o stężeniu SO2 wynoszącym 2000, 3000 i 4000 ppm, zawartości O2 w spalinach 5% oraz zawartości CO2: 30 i 50%. Wybrane testy przeprowadzono także dodając do spalin parę wodną w ilości do 30%. Badania wykonano w temperaturze 750 i 850°C dla sorbentu o granulacji <50 mm. Podczas badań wykazano, że obecnoość pary wodnej w spalinach korzystnie zmienia warunki prowadzenia procesu, wpływając pozytywnie na ilość dwutlenku siarki zaabsorbowanego przez próbki sorbentu.
 
REFERENCES (6)
1.
OLAS, M. 2006. Reaktywność sorbentów wapniowych poddanych mechanicznej aktywacji. Rozprawa doktorska, Politechnika Częstochowska.
 
2.
BIS, Z. i in. 2013. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania badawczego nr 2 „Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2” w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane Technologie Pozyskiwania Energii” (umowa nr SP/E/2/66420/10 z dnia 14.05.2010).
 
3.
ZARZYCKI i in. 2013a – ZARZYCKI, R., KRATOFIL, M., PAWŁOWSKI, D., ŚCISŁOWSKA, M., KOBYŁECKI, R. i BIS, Z. 2013a. Układ podawania paliwa do przedpaleniska cyklonowego. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 16, z. 3, s. 313–324.
 
4.
ZARZYCKI i in. 2013b – ZARZYCKI, R., KRATOFIL, M., PAWŁOWSKI, D., ŚCISŁOWSKA, M., KOBYŁECKI, R. i BIS, Z. 2013b. Analiza spalania pyłu węglowego w przedpalenisku cyklonowym. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 16, z. 3, s. 325–337.
 
5.
ZARZYCKI i in. 2013c – ZARZYCKI, R., KRATOFIL, M., PAWŁOWSKI, D., ŚCISŁOWSKA, M., KOBYŁECKI, R. i BIS, Z. 2013c. Analiza wyników obliczeń numerycznych przepływu pyłu węglowego oraz gazu w palenisku cyklonowym. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 16, z. 3, 2013, s. 301–312.
 
6.
OLAS i in. 2008 – OLAS, M., KOBYŁECKI, R. i BIS, Z. 2008. Simultaneous and Sulfation of Limestone-Based Sorbents in CFBC – Effect of Mechanical Activation. Proc. Of the 9th International Conference on Circulating Fluidized Beds CFB-9 in conjunction with 4th Int. VGB Workshop. Hamburg, Germany 13–16 May 2008, ISBN 978-3-930400-57-7.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675