SWOT analysis of natural gas used for road transportation in Poland
M. Orzechowska 1  
,   D. Kryzia 1
 
More details
Hide details
1
IGSMiE PAN, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Surowcami i Energią
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2014;17(3):321–332
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article describes issues concerning the use of natural gas in Polish road transportation. The increase in the number of vehicles in Poland, especially in large urban agglomerations, has resulted in constant growth in pollution emissions. The objective of this study is to draw attention to the problem of public transportation systems’ influence on the pollution of the environment. Taking into account environmental and economic aspects, a SWOT analysis was performed. SWOT analysis is a decision support tool providing a systematic analysis which helps to identify strengths and weaknesses, as well as potential opportunities and threats. After determining these factors, it is possible to examine in detail the case of natural gas usage in vehicles. The first part of this article describes the aspects of the use of natural gas in two forms – compressed (CNG – Compressed Natural Gas) and liquefied (LNG – Liquefied Natural Gas). Next, in order to compare different fuels, the article analyzes the importance of the most popular gas fuel in the national transport system – the alternative fuel LPG (Liquefied Petroleum Gas).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza SWOT wykorzystania gazu ziemnego w transporcie drogowym w Polsce
CNG, LNG, LPG, gaz ziemny, analiza SWOT
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące wykorzystania gazu ziemnego w transporcie drogowym w Polsce. Wzrost liczby pojazdów w kraju, szczególnie w dużych aglomeracjach miejskich, stał się przyczyną ciągłego wzrostu emisji zanieczyszczeń. Autorzy pragną zwrócić szczególną uwagę na oddziaływanie sektora transportu drogowego na stan zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego. Mając na uwadze aspekty środowiskowe oraz ekonomiczne, wykonano analizę SWOT. Jest to narzędzie wspomagania decyzji, pozwalające na systematyczną analizę, dzięki której można rozpoznać oraz wskazać silne i słabe strony (Strengths & Weaknesses), a także istniejące i potencjalne szanse oraz zagrożenia (Opportunities & Threats). Dzięki identyfikacji tych cech możliwe jest szczegółowe przyjrzenie się sytuacji rozwoju stosowania gazu ziemnego w pojazdach.Wpierwszej części artykułu opisano aspekty wykorzystania gazu ziemnego w postaci sprężonej (CNG – Compressed Natural Gas) oraz skroplonej (LNG – Liquefied Natural Gas). Kolejno, dla celów porównawczych zwrócono również uwagę na najczęściej wykorzystywane w krajowym transporcie alternatywne paliwo gazowe, jakim jest LPG (Liquefied Petroleum Gas).
 
REFERENCES (22)
1.
BAGNIEWSKI, M. 2011. LNG – właściwości i zastosowanie cz. 1. The Maritime Worker nr 5 (30).
 
2.
CNG Auto, 2014 – Rozwój infrastruktury tankowania LNG/CNG. http://cng.auto.pl/forum/rozwo... tankowania-lng-cng-t905.html [dostęp: 25.06.2014 r.].
 
3.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24.1.2013 r. w sprawie rozmieszczania infrastruktury paliw alternatywnych COM(2013)18.
 
4.
Dyrektywa Rady nr 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej.
 
5.
Gabas, 2014 – Więcej o LPG. http://www. gabas.pl/wiecej-o-lpg/ [dostęp: 25.06.2014 r.].
 
6.
GAWLIK, L. 2013. Shale gas in Poland – report. Gaz ziemny z łupków w Polsce – raport. Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej. Wyd. Instytutu GSMiE, Warszawa.
 
7.
Gazeo, 2014 – Największa w Europie stacja LNG dla autobusów miejskich. http://www.gazeo.pl/nabiezaco/... [dostęp: 13.07.2014 r.].
 
8.
GRONOWICZ, J. 2004. Ochrona środowiska w transporcie drogowym. Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Poznań-Radom.
 
9.
KALISKI M. i SZURLEJ A. 2008 – Perspektywiczne segmenty krajowego rynku gazu ziemnego. Wiertnictwo, Nafta, Gaz t. 25, s. 349–358.
 
10.
KUMAR i in. 2011 – KUMAR, S., KWON, H., LIM,W., CHO, J.H., TAK, K. i MOON I. 2011. LNG: An eco-friendly cryogenic fuel for sustainable development. Applied Energy vol. 88, issue 12.
 
11.
Małopolskie, 2014 – Właściwości fizyko-chemiczne gazu LPG. http://www.malopolskie.pl/Plik... [dostęp: 11.07.2014 r.].
 
12.
MPK Rzeszów, 2014 – Informacje z oficjalnej strony internetowej MPK Rzeszów. http://www.mpk.rzeszow.pl/ [dostęp 16.07.2014 r.].
 
13.
NGV, 2014a – Informacje pobrane ze strony internetowej www.ngvaeurope.eu. http://www.ngvaeurope.eu/world... [dostęp: 11.07.2014 r.].
 
14.
NGV, 2014b – Informacje pobrane ze strony internetowej www.ngvaeurope.eu. http://www.ngvaeurope.eu/europ... [dostęp: 11.07.2014 r.].
 
15.
ORZECHOWSKA i in. 2014 – ORZECHOWSKA, M., FILIP M. i SZURLEJ, A. 2014. Wybrane aspekty ekonomiczne i ekologiczne wykorzystania CNG w komunikacji miejskiej – doświadczenia MPK Rzeszów. Logistyka 4/2014.
 
16.
PGNiG, 2014 – Ekologia i ekonomia. http://www.pgnig.pl/dlaauta/ek... [dostęp: 11.07.2014 r.].
 
17.
PODZIEMSKI, T. i BAŁUT, H. 2004. Samochody z napędem CNG znaczącym segmentem rynku gazu ziemnego. Gaz, Woda i Technika Sanitarna nr 7–8.
 
18.
RASLAVIC i in. 2013 – RASLAVIC, L., KERSYS, A., MOCKUS, S., KERSIENE, N. i STAREVICIUS, M. 2013. Liquefied petroleum gas (LPG) as a medium-term option in the transition to sustainable fuels and transport. Renewable and Sustainable Energy Reviews vol. 32, issue C.
 
19.
RRPOGP, 2014 – Raport Roczny Polskiej Organizacji Gazu Płynnego. http://www.pogp.pl/mbsite/user... [dostęp: 11.07.2014 r.].
 
20.
SZURLEJ, A. 2005. Krajowy rynek LPG na tle wybranych państw. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 8, z. spec.
 
21.
Transport publiczny, 2014 – 35 autobusów Solbus na LNG trafi do Warszawy. http://www.transportpubliczny.... [dostęp: 13.07.2014 r.].
 
22.
WAROWNY, W. i TKACZ A. 2001. Gaz ziemny i jego charakterystyka jako paliwa do pojazdów kołowych. Gaz, Woda i Technika Sanitarna nr 8.
 
ISSN:1429-6675