ORIGINAL PAPER
Analysis of selected environmental regulations influencing the long-term operation of cogeneration companies
,
 
 
 
More details
Hide details
1
-, Poland
 
2
The Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences, Kraków, Poland
 
 
Submission date: 2019-05-17
 
 
Final revision date: 2019-06-13
 
 
Acceptance date: 2019-06-17
 
 
Publication date: 2019-12-20
 
 
Corresponding author
Karol Stós   

-, Poland
 
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2019;22(4):81-96
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The article attempts to identify environmental conditions for the development of cogeneration companies in Poland. The article systematizes knowledge about environmental regulations which concern this issue. Within the framework of identified environmental conditions, the authors characterize issues related to national legislation that regulates the operation of cogeneration companies, as well as the requirements resulting from European Union and national regulations in this matter. These regulations, directly and indirectly, affect the long-term future of cogeneration companies and the energy sector as a whole. Undoubtedly, in the current state of environmental regulations in force, the key change for a power company such as a cogeneration company is to meet the requirements for the emission of harmful substances. The change was introduced in 2016 as a result of more stringent emission limits and the adoption of the IED (Industrial Emissions Directive). The implementation of recommendations of the BAT (Best Available Techniques) Conclusions in 2017 additionally tightened the required limits. Undeniably, the key period for cogeneration companies will be 2021 as per the implementation of imposed harmful substances emission’s limits. The article comprehensively discusses the conditions that substantially affect the long-term growth of a cogeneration company and are crucial when making assumptions intended to address strategic development issues in the domestic fuel and power sector.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza wybranych regulacji środowiskowych wpływających na długoterminowe funkcjonowanie przedsiębiorstw kogeneracyjnych
regulacje środowiskowe, kogeneracja, konkluzje BAT
W niniejszym artykule podjęto próbę zidentyfikowania uwarunkowań środowiskowych rozwoju przedsiębiorstwa kogeneracyjnego w Polsce. Artykuł systematyzuje wiedzę o regulacjach środowiskowych w odniesieniu do przedsiębiorstwa kogeneracyjnego. W ramach zidentyfikowanych uwarunkowań środowiskowych autorzy scharakteryzowali zagadnienia związane z krajową legislacją regulująca działalność przedsiębiorstw kogeneracyjnych, jak również wymagania wynikające z regulacji unijnych i krajowych w tym zakresie. Regulacje te, w sposób bezpośredni i pośredni kształtują długoterminową przyszłość przedsiębiorstw kogeneracyjnych i całego sektora energetycznego w Polsce. Bezsprzecznie, w aktualnym stanie obowiązujących regulacji środowiskowych kluczową zmianą dla przedsiębiorstwa energetycznego, jakim jest przedsiębiorstwo kogeneracyjne, jest spełnienie wymagań dotyczących emisji substancji szkodliwych. Zmiana ta wprowadzona została w 2016 roku na skutek zaostrzonych limitów emisyjnych wraz z przyjęciem Dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych. Wdrożenie w 2017 roku Konkluzji BAT dodatkowo zaostrzyło wymagane limity. Kluczowy dla przedsiębiorstw kogeneracyjnych będzie rok 2021, w którym zaczną obowiązywać nałożone limity emisji. W artykule zostały przedstawione kompleksowo uwarunkowania, mające decydujący wpływ na długoterminowy rozwój przedsiębiorstwa kogeneracyjnego, co jest istotne przy formułowaniu założeń dla rozwiązywania problemów z obszaru strategicznego rozwoju krajowego sektora paliwowo-energetycznego.
 
REFERENCES (21)
1.
ARE 2011. Update forecast for fuel and energy demand by 2030, Warszawa.
 
2.
Borys, G. 2014. The EU greenhouse gases emission trading scheme in the third trading period – assessment attempt (Unijny system handlu emisjami gazów cieplarnianych w trzecim okresie rozliczeniowym – próba oceny). Financial Sciences 1(18), pp. 19–26 (in Polish).
 
3.
CIRE 2019. Prices of CO2 emission allowances (Ceny uprawnień do emisji CO2) (2012–2019) [Online] https://handel-emisjami-co2.ci... [Accessed: 2019-08-28] (in Polish).
 
4.
BAT Conclusions 2017. Commission Implementing Decision (EU) 2017/1442 of 31 July 2017 establishing best available techniques (BAT) conclusions, under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council, for large combustion plants (notified under document C(2017) 5225) [Online] https://eur-lex.europa.eu/lega...] [Accessed: 2019-08-28].
 
5.
Directive 2010. Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on industrial emissions (integrated pollution prevention and control) [Online] https://eur-lex.europa.eu/lega...].
 
6.
Gałan, A. 2010. Elastic mechanisms: Joint Implementation – JI, Clean Development Mechanism – CDM. XII Doroczne Spotkanie Klubów Czystego Biznesu, Zakopane, November 5, 2010 (in Polish).
 
7.
IEA 2016. World Energy Outlook 2016, International Energy Agency, Paris.
 
8.
IEA 2017. World Energy Outlook 2017, International Energy Agency, Paris.
 
9.
IEA 2018. World Energy Outlook 2018, International Energy Agency, Paris.
 
10.
Kamiński, J. and Stós, K. 2014. Environment-related determinants of the functioning of an energy company in Poland: case study of a combined heat and power plant. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal, Vol. 17, No. 2, pp. 113–122.
 
11.
Kaszyński, P. 2017. An assessment of the prospects of solid fossil fuels demand in the power industry in terms of selected environmental regulations. PhD dissertation. Kraków: MEERI PAS Publishing House.
 
12.
Kucowski et al. 1997 – Kucowski, J., Laudyn, D. and Przekwas, M. 1997. Energy and environmental Protection. Warszawa: Scientific and Technical Publishing House.
 
13.
MG 2009. Polish energy policy until 2030, Ministry of Economy, Warszawa.
 
14.
MG 2015. Polish energy policy until 2050 – project, Ministry of Economy, Warszawa.
 
15.
MŚ 2006. National Plan for the Distribution of CO2 Emission Allowances (2008–2012), Ministry of Environment, Warszawa.
 
16.
MŚ 2015a. List of combustion plants (sources of fuel combustion) reported for a heating derogation (Wykaz obiektów energetycznego spalania (źródeł spalania paliw) zgłoszonych do derogacji ciepłowniczej, o której mowa wart. 35 ust. 1 dyrektywy 2010/75/UE) (in Polish).
 
17.
MŚ 2015b. List of combustion plants (sources of fuel combustion) reported for a derogation (Wykaz obiektów energetycznego spalania (źródeł spalania paliw) zgłoszonych do derogacji naturalnej), o której mowa wart. 33 ust. 1 dyrektywy 2010/75/UE (in Polish).
 
18.
Announcement... 2018. Announcement of the Minister of the Environment of October 3, 2018 on fees for using the environment for 2019 (Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2019) (in Polish).
 
19.
Wastewater Treatment Manual 2010. Guidance on waste water management in the context of the implementation of the National Program of Municipal Wastewater Treatment, 2010. National Economy Board Water, Warszawa.
 
20.
Stala-Szlugaj, K. 2012. Solid waste from hard coal combustion in the municipal and housing sector. Rocznik Ochrona Środowiska – Annual Set The Environment Protection, No. 14, pp. 909–918.
 
21.
Zmysłowska, A. and Nowakowski, T. 2004. Integrated permits (IPPC). The procedure for issuing integrated permits. Warszawa: Ministry of Environment.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675
Journals System - logo
Scroll to top