Energy production in low-power cogeneration systems using the gasification technology of post-municipal waste. The legal and economic conditions
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Doktorant Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, prezes zarządu INVESTEKO S.A
2
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Uniwersytet Opolski, Samodzielna Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2017;20(3):79–92
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the basic legal and economic conditions for the development and implementation of waste gasification, electricity and heat production in cogeneration in low power systems based on reciprocating motors. The new regulations on waste gasification technologies under the IED, introduced in 2010 and implemented in Polish law in 2014, enabled them to develop as energy efficient and low emission technologies. They are now an interesting alternative to conventional thermal waste incineration plants. The key issue for the development of gasification technology is the purity of the syngas produced in legal and technological terms, particularly when it is combusted in piston engines. Due to the lack of consistent regulations on emissions from the combustion of syngas in piston engines, the possibility of their interpretation was proposed. The article also presents basic economic and market conditions for the national model of waste management. The introduction of the waste management model based on the mechanical and biological treatment of waste and the landfilling ban of calorific waste generated the problem and increased the cost of their disposal. The consequence is the possible increase in the profitability of waste gasification and power generation in low power cogeneration systems. In addition, potential sources of revenue for such local implementations were identified and described.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Produkcja energii w źródłach kogeneracyjnych małej mocy z wykorzystaniem technologii zgazowania odpadów pochodzenia komunalnego. Uwarunkowania prawne i ekonomiczne
zgazowanie odpadów, kogeneracja, energia z odpadów, rynek odpadów, rynek energii
W artykule przedstawiono podstawowe uwarunkowania prawne i ekonomiczne dla możliwości rozwoju i wdrożeń instalacji zgazowania odpadów, produkcji energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji w układach małej mocy opartych na silnikach tłokowych. Wprowadzone w 2010 r. dyrektywą IED (Dyrektywa… 2010) nowe przepisy dotyczące technologii zgazowania odpadów wraz z implementacją do prawa krajowego w 2014 r. ustawą o odpadach (Ustawa… 2014) umożliwiły ich rozwój jako technik wysokosprawnych energetycznie oraz niskoemisyjnych. Stanowią one obecnie interesującą alternatywę dla klasycznych instalacji termicznego przekształcania odpadów opartych na technologii spalania. Kluczowym zagadnieniem dla rozwoju technologii zgazowania jest czystość wytwarzanego syngazu w ujęciu prawnym i technologicznym w szczególności w przypadku jego spalania w silnikach tłokowych. Z uwagi na brak spójnych przepisów dotyczących emisji zanieczyszczeń ze spalania syngazu w silnikach tłokowych zaproponowano możliwości ich interpretacji. W artykule przedstawiono również podstawowe uwarunkowania ekonomiczne i rynkowe w odniesieniu do krajowego modelu gospodarki odpadami. Wprowadzenie modelu gospodarki odpadami opartego na mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu odpadów oraz zakazu składowania odpadów na właściwościach paliwowych wygenerowało problem oraz wzrost kosztów ich zagospodarowania. Konsekwencją jest możliwy wzrost rentowności instalacji zgazowania odpadów i produkcji energii w układach kogeneracyjnych małej mocy. Ponadto wskazano i opisano możliwe dostępne źródła przychodów dla takich wdrożeń w skali lokalnej.
 
REFERENCES (14)
1.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego nr 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (ang. Integrated Emission Directive – dyrektywa IED).
 
2.
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 1987).
 
3.
Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 519, 785, 898, 1089).
 
4.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu (Dz.U. z 2016, poz. 108).
 
5.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2014, poz. 1546).
 
6.
Polska Norma PN-C-04752:2011 (Gaz ziemny – Jakość gazu w sieci przesyłowej).
 
7.
Polska Norma PN-C-04753:2011 (Gaz ziemny – Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci dystrybucyjnej).
 
8.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach, Dz.U. z 2015, poz. 1277).
 
9.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów (Dz.U. 2016, poz. 847).
 
10.
Skorek, J. i Kalina, J. 2005. Gazowe układy kogeneracyjne. Warszawa: Wydawnictwo naukowo-Techniczne.
 
11.
Babiński i in. 2012 – Babiński, P., Robak, Z., Łabojko, G., Figiel, Z. i Kalinowski, K. 2012. Przystosowanie gazu koksowniczego do wykorzystania w energetyce i chemii. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 15, z. 4.
 
12.
Wielgosiński, G. 2016. Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych – wybrane zagadnienia. Racibórz: Wyd. DOOSAN.
 
13.
Piecuch i in. 2002 Piecuch, T., Dąbek, L. iJuraszka, B. 2002. Spalanie i piroliza odpadów oraz ochrona powietrza przed szkodliwymi składnikami spalin. Koszalin: Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej.
 
14.
SYNGAS PRODUCTS LTD, Canford Low Carbon Energy Facility, EPR SWIP PERMIT APPLICATION SUPPORT DOCUMENT, październik 2015 r.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675