ORIGINAL PAPER
The capacity market and its impact on the development of distributed energy sources
 
More details
Hide details
1
Electric Power Engineering, Faculty of Electrical Engineering, University of Technology Poznań, Poland
CORRESPONDING AUTHOR
Sławomir Sowa   

Electric Power Engineering, Faculty of Electrical Engineering, University of Technology Poznań, Piotrowo 3A, 60-965, Poznań, Poland
Submission date: 2019-10-10
Acceptance date: 2019-10-17
Publication date: 2019-12-20
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2019;22(4):65–80
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The condition of the Polish energy sector does not inspire any trust of its customers. Outdated machinery and the lack of investment in new technologies make it necessary to take action to ensure the stability and continuity of electricity supplies to the end-user. In Poland, the industrial power sector is based on the use of coal and despite the Government’s announcements to resign from this raw material, more and more power investments are being made to generate energy from coal (Ostrołęka power plant). The solution which compensates for the current state of the Polish power industry is the development of distributed generation. The article presents a description of dispersed sources, power market, its organization and problems arising from its implementation. Distributed energy sources in the form of micro installations, energy clusters and virtual power plants have been described and characterized as well. It also assesses the impact of power market introduction on the development of distributed energy sources. The impact of the power market on the development of distributed sources is very hard to predict and determine. The functioning and further development of the energy sector, including the capacity market, strongly depends on the laws, regulations, as well as the economic and political situation in Poland and Europe. The social factor will also play an important role as the introduction of the capacity market will burden the financial side of each energy consumer. On the basis of the data presented on particular sources and distributed systems, one can only make predictions related to the possible effects of introducing the capacity market for the development of distributed sources.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ rynku mocy na rozwój źródeł rozproszonych
rynek mocy, rozproszone źródła energii, odnawialne źródła energii, rynek energii, klastry energii
Stan polskiej energetyki nie budzi zaufania odbiorców. Przestarzały park maszynowy, brak inwestycji w nowe technologie sprawiają, że istnieje potrzeba podejmowania działań mających na celu zapewnienie stabilności i ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorcy końcowego. W Polsce energetyka zawodowa oparta jest na węglu i pomimo zapowiedzi rządowych, że będziemy odchodzić od tego surowca, to tworzone są kolejne inwestycje energetyczne wytwarzające energię z węgla (elektrownia Ostrołęka). Rozwiązaniem rekompensującym istniejący stan w polskiej energetyce jest rozwój generacji źródeł rozproszonych. W artykule scharakteryzowano źródła rozproszone, rynek mocy, przedstawiono jego organizację oraz problemy wynikające z jego wdrożenia. Opisano i scharakteryzowano rozproszone źródła energii w postaci mikroinstalacji, klastrów energetycznych oraz wirtualnych elektrowni. Dokonano także oceny wpływu wprowadzenia rynku mocy na rozwój rozproszonych źródeł energii. Wpływ rynku mocy na rozwój źródeł rozproszonych jest trudny do przewidzenia i określenia. Funkcjonowanie i rozwój sektora energetycznego w tym rynku energii w dużej mierze uzależnione jest od przepisów, uregulowań prawnych oraz sytuacji gospodarczo-politycznej Polski oraz Europy. Czynnik społeczny będzie także odgrywał istotną rolę, gdyż wprowadzenie rynku mocy będzie obciążało od strony finansowej każdego odbiorcę energii. Na podstawie przedstawionych informacji o poszczególnych źródłach i systemach rozproszonych, można jedynie dokonać przewidywań związanych z ewentualnymi skutkami wprowadzenia rynku mocy dla rozwoju źródeł rozproszonych.
 
REFERENCES (17)
1.
Chmielniak et al. 2016 – Chmielniak, T., Rusin, A. and Łukowicz, H. 2016. The modernization and revitalization of existing coal – fired plants are an important requirement for the stability of the electricity generation sector (Modernizacja i rewitalizacja istniejących elektrowni węglowych jako ważny wymóg stabilności sektora wytwarzania energii elektrycznej). Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal Vol. 19, Iss. 3, pp. 49–60 (in Polish).
 
2.
Grabara, J. and Kucęba, R. 2011. Systemic administration of the final energy value chain in the light of energy security (Systematyczne zarządzanie końcowym łańcuchem wartości energetycznej w świetle bezpieczeństwa energetycznego). Rynek Energii 5, pp. 20–23 (in Polish).
 
3.
IPURE – Informtion from the President of the Energy Regulatory Office (Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki). Nr 103/2018, on 14 December 2018 (in Polish).
 
4.
IRENA 2015. International Renewable Energy Agency. REmap 2030: Renewable Energy Prospects for Poland (Perspektywy energetyki odnawialnej dla Polski) (in Polish).
 
5.
Kim, H. and Thottan, M. 2011. A two-stage market model for microgrid power transactions via aggregators (Dwustopniowy model rynkowy dla mikro-energetycznych transakcji sieciowych za pośrednictwem agregatorów). BellLabs Technical Journal Vol. 16, pp. 101–107 (in Polish).
 
6.
Korab et al. 2016 – Korab, R., Jaworski, W., Wawrzyniak, K., Jakubek, M. and Królikowski, K. 2016. Zarządzanie systemem elektroenergetycznym w zagrożeniowych stanach pracy (Management of the power system in dangerous working conditions). Rynek Energii 4 (in Polish).
 
7.
Krupa et al. 2018 – Krupa, K., Nieradko, Ł. and Haraziński, A. 2018. Prospects for energy storage in the world and in Poland in the 2030 horizon (Perspektywy rozwoju magazynowania energii elektrycznejna świecie i w Polsce w horyzoncie roku 2030). Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal Vol. 21, Iss. 2, pp. 19–34.
 
8.
Michalski, D. and Sołtysik, M. 2016. The Next Step in Development of European Power Market – Capacity Market (Rynek mocy. Kolejny etap tworzenia zliberalizowanego rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej) Unia Europejska.pl, 3/2016, pp. 49–60 (in Polish).
 
9.
Paska, J. 2017. Distributed energy sources (Rozproszone źródła energii). Warszawa: OWPW (in Polish).
 
10.
Rzepka et al. 2017 – Rzepka, P., Sołtysik, M. and Szablicki, M. 2017. Energy cloud – a new service for prosumers (Prosumencka chmura energii – koncepcja nowej usługi dla Prosumentów). Zeszyty naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energii PAN No. 98, pp. 177–186 (in Polish).
 
11.
Sowa, S. 2018. Increasing the energy efficiency of hybrid RES installations using KNX system. Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation, Springer, pp. 387–394.
 
12.
Sowiński, J. 2014. Cost of electricity from renewable energy sources. Przegląd Elektrotechniczny 8, pp. 127–131.
 
13.
Szczerbowski, R. 2011. Decentralized Energy Generation and Smart Grid – Virtual Power Plant (Generacja rozproszona oraz sieci Smart Grid). Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal Vol. 14, Iss. 2, pp. 391–404 (in Polish).
 
14.
Szczerbowski, R. 2015. Selected European countries energy policy and the Polish energy strategy (Polityka energetyczna wybranych krajów europejskich a strategia energetyczna Polski). Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal Vol. 18, Iss. 3, pp. 5–15 (in Polish).
 
15.
Szczerbowski, R. and Ceran, B. 2013. Small scale, distributed power generation based on renewable energy sources – possibilities for development, cost of electricity production, and technical problems (Możliwości rozwoju i problemy techniczne małej generacji rozproszonej opartej na odnawialnych źródłach energii). Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal Vol. 6, Iss. 3, pp. 193–205 (in Polish).
 
16.
UOZE 2015. The Act on Renewable Energy Sources (Ustawa o odnawialnych źródłach energii). Journal of Laws RP on 20 February 2015, poz. 478, Warszawa (in Polish).
 
17.
URM 2017. The Capacity Market Act (Ustawa o rynku mocy). Journal of Laws RP on December 2017, poz. 9, Warszawa (in Polish).
 
ISSN:1429-6675