Analysis of the effectiveness of implemented systems of support for generating electricity from methane
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2012;15(4):57–69
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents a review of coal mine methane resources in Poland and methods of their utilization. It characterizes the support system and presents principle information concerning the system’s functioning in the years 2010–2011. Basic economic analysis of existing systems was performed, and recommendations are presented. Based on the law dated January 8th 2010 – Energy law and changes of selected other acts certain support system based on the certificates of electrical energy origin generated in the highly efficient cogeneration in the unit fired with methane released and captured during underground mining works in operating, under liquidation or already closed hard coal mines was introduced. The mechanisms to support the production of electrical energy from coal mine methane already existing in Poland are not sufficient. The support system created in 2010 using certificates and public support meant for the construction of new, or adjustments to existing, energy installations to utilize methane coming from the drainage systems of hard coal mines fail to encourage increasing economical utilization of coal mine methane. The conclusions from the above analysis suggest that it is recommendable to: have existing support systems rely on the same rules as for the system of renewable sources of energy, without the necessity to produce energy in cogeneration, increase the supplementary fee used in the present support system, create a support system for the capturing and utilization of ventilation air methane. The technologies presently used to drain coal mine methane released during mining exploitation enable the capture of only 30% of the gas. The remaining 70% is released into the atmosphere. It is possible to increase the efficiency of methane drainage up to as much as 60% when implementing the latest drainage technologies mitigating methane emissions down to 40%. The introduction of the suggested changes in the support system should result in a significant ecological effect from coal mine methane’s economical utilization.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza skuteczności wprowadzonego systemu wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z metanu
metan z pokładów węgla, zasoby metanu, system wsparcia, gospodarcze wykorzystanie metanu z kopalń
W artykule dokonano przeglądu zasobów metanu z kopalń w Polsce oraz sposobów zagospodarowania tego gazu. Scharakteryzowano system wsparcia oraz przedstawiono podstawowe informacje o jego funkcjonowaniu w latach 2010-2011 r. Dokonana została uproszczona analiza ekonomiczna działającego systemu oraz przedstawiono rekomendacje. Ustawą z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw wprowadzono system wsparcia w postaci świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostce opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego. Istniejące obecnie w Polsce mechanizmy wsparcia dla produkcji energii elektrycznej z metanu, pochodzącego z kopalń węgla kamiennego są niewystarczające. Stworzony w 2010 r. system wsparcia w postaci świadectw oraz udzielanie pomocy publicznej przeznaczonej na inwestycje budowy nowych lub przystosowania istniej?cych instalacji energetycznych do wykorzystywania metanu pochodz?cego z odmetanowania kopalń węgla kamiennego nie zachęcają do zwiększenia gospodarczego wykorzystania metanu. W wyniku przeprowadzonej analizy wynika, iż należałoby: oprzeć system wsparcia na zasadach takich, jak dla systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii (OZE), bez konieczności produkcji energii w kogeneracji, zwiększyć wartość opłaty zastępczej stosowanej w obecnym systemie wsparcia, stworzyć system wsparcia dla utylizacji i zagospodarowania metanu wentylacyjnego. Stosowane aktualnie technologie odmetanowania powodują, że metan uwalniany w trakcie robót górniczych jest w około 30% ujmowany odmetanowaniem, a w 70% usuwany na drodze wentylacyjnej. Możliwe jest zwiększenie poziomu odmetanowania z zastosowaniem obecnych technologii wydobycia węgla, czyli uj?cie 60% metanu i wyemitowanie do atmosfery 40%. Po wprowadzeniu zmian w systemie wsparcia obserwowany będzie znacz?cy efekt ekologiczny związany z zagospodarowaniem metanu.
 
REFERENCES (10)
1.
FRĄCZEK R., 2005 – Zwalczanie zagrożenia metanowego w kopalniach węgla kamiennego. Gliwice (wyd. drugie).
 
2.
KĘDZIOR S., 2008 – Potencjał zasobowy metanu pokładów węgla w Polsce w kontekście uwarunkowań geologicznych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 24, z. 4/4, s. 155–173. Ministerstwo Gospodarki – materiały własne z lat 2002–2012.
 
3.
Ministerstwo Środowiska, 2012 – Zestawienie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin, udzielonych przez Ministra Środowiska – według stanu na dzień 1 maja 2012 r. http://www.mos.gov.pl/g2/big/2... .
 
4.
NAWRAT S., GATNAR K., 2008 – Ocena stanu i możliwości utylizacji metanu z powietrza wentylacyjnego podziemnych kopalń węgla kamiennego. Polityka Energetyczna t. 11, z. 2, s. 69–84.
 
5.
Państwowy Instytut Geologiczny, 2012 – Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce według stanu na dzień 31.12.2011 r., Warszawa.
 
6.
RYCHLICKI S., STOPA J., 2010 – Niekonwencjonalne złoża gazu ziemnego szansą dla Polski.
 
7.
Profesjonalne Gazownictwo 2010, Wyd. AKNET-Press, s. 21–26.
 
8.
SZLĄZAK N., BOROWSKI M., OBRACAJ D., 2008 – Kierunki zmian w systemach przewietrzania ścian eksploatacyjnych z uwagi na zwalczanie zagrożeń wentylacyjnych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 24, z. 1/2, s. 201–214.
 
9.
Urząd Regulacji Energetyki 2012 – Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2011 r. Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki, nr 2, 29 czerwca 2012 r. www.ure.gov.pl.
 
10.
WÓJCICKI A., 2009 – Potencjał geologicznego składowania CO2 w głębokich, nieeksploatowanych pokładach węgla Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Przegląd Geologiczny vol. 57, nr 2, s. 138–143.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675