Commercial Development of Coal Bed Methane - current situation and prospects
 
More details
Hide details
1
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
2
Departament Górnictwa, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2013;16(4):189–200
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper provides an overview of national experiences in developing coal bed methane over the years 2002-2012, and analyses the development of its utilisation in the US and Australia. The choice of these countries was supported by their scale of methane production and the development of production dynamics, as well as Australia's plans to export methane through its liquefaction (LNG). The remaining countries producing methane from coal beds on an industrial scale are China, Canada, and India. This paper arranges by name and characterizes the features of several types of methane recovered from coal. It reviews coal bed methane resources in Poland and compares these to global resources. The paper also presents techniques of gas development as well as their technological advancements. Also analysed is the relationship between the total volume of methane and the level of hard coal production in Poland, in addition to the amount of methane consumption used to produce electricity and heat. The mining firm JSW has the most experience in utilising methane for energy production. Other mining companies are also presented with details on their experience in the commercial development of methane (KW and KHW). Advances in coal bed methane utilisation have been estimated according to the support system introduced by the Act of January 8, 2010 on amending the Energy Law and on amending certain other acts. The summary considers the experiences of US oil companies over the past twenty years in terms of methane extraction which proved unsuccessful. It is therefore necessary to carry out further research and develop cooperation between companies and the scientific world, as well as to receive government support.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zagospodarowanie metanu z pokładów węgla - stan obecny i perspektywy
niekonwencjonalne złoża gazu ziemnego, metan z pokładów węgla, zasoby metanu, węgiel kamienny
W artykule dokonano przeglądu doświadczeń krajowych w zagospodarowaniu metanu z pokładów węgla w latach 2002-2012 oraz przeanalizowano rozwój wykorzystania tego gazu w USA i Australii. Za wyborem tych państw przemawia odpowiednio skala oraz rozwój dynamiki wydobycia, a także plany Australii w zakresie eksportu metanu poprzez jego upłynnianie (LNG). Pozostałymi państwami wydobywającymi metan z pokładów węgla na skalę przemysłową są Chiny, Kanada oraz Indie. Ze względu na sposób pozyskania metanu z węgla wyróżnia się kilka rodzajów tego gazu i dla usystematyzowania zestawiono ich nazwy oraz wskazano różnice pomiędzy nimi. Dokonano przeglądu zasobów metanu z pokładów węgla w Polsce na tle zasobów światowych oraz przybliżono sposoby zagospodarowania tego gazu oraz rozwój technologii zagospodarowania. Przenalizowano zależność pomiędzy metanowością bezwzględną a poziomem wydobycia węgla kamiennego w Polsce oraz poziom zużycia metanu do produkcji energii elektrycznej i ciepła. JSW ma największe doświadczenia w zakresie energetycznego wykorzystania metanu. Przybliżono także doświadczenia pozostałych spółek węglowych w zagospodarowaniu metanu (KW i KHW). Oceniono rozwój zagospodarowania metanu z pokładów węgla z punktu widzenia systemu wsparcia wprowadzonego ustawą z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw. W podsumowaniu przywołano doświadczenia amerykańskich koncernów naftowych sprzed około dwudziestu lat w zakresie zagospodarowania metanu, które wówczas nie zakończyły się sukcesem. Dlatego też niezbędne są kolejne badania i współpraca przedsiębiorstw, świata nauki i wsparcie ze strony państwa.
 
REFERENCES (27)
1.
The Australian Energy Regulator (AER), 2012 - State of the energy market 2012; www.aer.gov.au.
 
2.
BADYDA K., 2008 - Możliwości zagospodarowania gazu kopalnianego w Polsce dla celów energetycznych. Energetyka, czerwiec, s. 416-423.
 
3.
Bureau of Resources and Energy Economics (BREE), 2012 - Gas market report, July, p. 1.
 
4.
EIA 2013 - Data: U.S. Coalbed Methane production; http://tonto.eia. doe.gov/dnav/ng/hist/rngr52nus....
 
5.
GONET A., NAGY St., RYBICKI Cz., SIEMEK J., STRYCZEK St., WIŚNIOWSKI R., 2010 - Technologia wydobycia metanu z pokładów węgla (CBM). Górnictwo i Geologia t. 5, z. 3, s. 5-25.
 
6.
GRUDZIŃSKI Z., 2013 - Gospodarka węglem kamiennym energetycznym na międzynarodowych rynkach Atlantyku i Pacyfiku. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 29, z. 2, s. 5-24.
 
7.
HADRO J., WÓJCIK I., 2013 - Metan pokładów węgla: zasoby i eksploatacja. Przegląd Geologiczny vol. 61, nr 7, s. 404-410.
 
8.
Katowicki Holding Węglowy S.A. (KHW) 2012 - Wykorzystać metan. 3 grudnia; www.khw.pl.
 
9.
KĘDZIOR S., 2008 - Potencjał zasobowy metanu pokładów węgla w Polsce w kontekście uwarunkowań geologicznych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 24, z. 4/4, s. 155-173.
 
10.
Mc GLADE Ch., SPEIRS J., SORRELL S., 2013 - Unconventional gas - A review of regional and global resource estimates. Energy 55 (2013), p. 571-584.
 
11.
Ministerstwo Gospodarki - materiały własne z lat 2002-2013.
 
12.
KALISKI M., WOJCIECHOWSKI R., SZURLEJ A., 2012 - Analiza skuteczności systemu wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z metanu z pokładów węgla kamiennego. Polityka Energetyczna t. 15, z. 4, s. 57-69.
 
13.
KWARCIŃSKI J., 2011 - Metan pokładów węgla. [W:] Bilans perspektywicznych zasobów kopalin Polski wg stanu na 31 XII 2009 r. pod red. S. Wołkowicza, T. Smakowskiego, S. Speczika. PIG-PIB Warszawa.
 
14.
KWARCIŃSKI J., HADRO J., 2008 - Metan pokładów węgla na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Przegląd Geologiczny 56, s. 485-490.
 
15.
KUUSKRAA V.A., STEVENS S.H. 2009 - Worldwide gas shales and unconventional gas: a status report. American Clean Skies Foundation (ACSF), and the Research Partnership to Secure Energy for America (RPSEA).
 
16.
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2013 - Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na dzień 31.12.2012 r. , Warszawa 2013.
 
17.
PATYŃSKA R., 2013 - Methane emissions from ventilation and degasification systems of hard coal mines in Poland in the years 2001-2010. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 29, z. 1, s. 17-33.
 
18.
RYCHLICKI S., STOPA J., 2010 - Niekonwencjonalne złoża gazu ziemnego szansą dla Polski. Profesjonalne Gazownictwo 2010, Wyd. AKNET-Press, s. 21-26.
 
19.
SIEMEK J., NAGY S., 2012 - Energy Carriers Use in the World: Natural Gas - Conventional and Unconventional Gas Resources. Arch. Min. Sei., Vol. 57 (2012), No 2, p. 283-312.
 
20.
SZLĄZAK N., BOROWSKI M., OBRACAJ D., 2008 - Kierunki zmian w systemach przewietrzania ścian eksploatacyjnych z uwagi na zwalczanie zagrożeń wentylacyjnych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 24, z. 1/2, s. 201-214.
 
21.
Towarowa Giełda Energii (TGE), 2013; http://tge.pl.
 
22.
TOR A., 2012 - Gospodarcze wykorzystanie metanu z pokładów węgla. XVI Dni Techniki Oddziału Chorzowsko-Rudzkiego, 16 października 2012 r., Siemianowice Śląskie.
 
23.
QGDEEDI 2012 - Queensland's coal seam gas overview; [http://mines.industry.qld.gov....].
 
24.
14th U.S./North American Mine Ventilation Symposium June 17-20, 2012 at the University of Utah Guest House Conference Facilities, Salt Lake City.
 
25.
WÓJCICKI A., 2009 - Potencjał geologicznego składowania CO2 w głębokich, nieeksploatowanych pokładach węgla Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Przegląd Geologiczny, vol. 57, nr 2, s. 138-143.
 
26.
Ministerstwo Środowiska, 2013 - Raporty i zestawienia koncesji udzielonych przez Ministra Środowiska; www.mos.gov.pl (według stanu na 1 lipca 2013 r.).
 
27.
ZARĘBSKA K., 2012 - Wpływ presorpcji metanu na zmiany wymiarów zewnętrznych węgla ka¬miennego podczas sorpcji ditlenku węgla. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, nr 448 (1) Złoża kopalin: poszukiwanie - dokumentowanie - badanie, s. 133-136.
 
ISSN:1429-6675