Methane from coal beds as alternative fuel - examples of solutions in Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
 
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2006;9(Zeszyt specjalny 1):423–433
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper begins with the information on JSW S.A., SEJ S.A. and general facts regarding methane from coal beds of Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.. It presents methane supply, quantities of its drainage and long-term program of methane utilization conducted by JSW S.A.. On basis of completed cogeneration system (electricity and heat production) in EC Suszec and trigeneration system (electricity, heat and cooling) in EC Pniówek the paper describes results obtained from using of methane from demethanisation as a fuel for gas engines. The technical data of those systems, report on engines work and rate of coverage of coalmine demand by the cogeneration systems have been presented as well. The paper describes other investments increasing utilization of methane from coalmines demethanisation. The role of methane from demethanisation as an alternative fuel has been described taking into account the conditions of JSW S.A.. Economic and ecological aspects of its utilization have been also emphasized. Final conclusions try to draw attention to the need of implementation by the legislative body of legal and economic instruments promoting new investments utilizing this fuel.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Metan pokładów węgla jako paliwo alternatywne - przykłady rozwiązań w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A.
metan pokładów węgla, skojarzone układy energetyczne, paliwo alternatywne
Referat rozpoczynają informacje o JSW S.A., SEJ S.A. i ogólne dotyczące metanu pokładów węgla z obszaru górniczego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Następnie przedstawiono zasoby metanu, wielkość ujęcia oraz wieloletni program wykorzystania metanu realizowany przez JSW S.A. Na przykładzie zrealizowanych układów kogeneracyjnego (produkcja energii elektrycznej i ciepła) w EC "Suszec" i trójgeneracyjnego (produkcja energii elektrycznej, ciepła i "chłodu") w EC "Pniówek", omówiono efekty uzyskane dzięki wykorzystaniu metanu z odmetanowania w silnikach gazowych. Przedstawiono dane techniczne układów, raport z pracy silników i stopień pokrycia potrzeb kopalni produkcją z układów skojarzonych. Zaprezentowano również inne przedsięwzięcia zwiększające zużycie metanu z odmetanowania kopalń. Uwzględniając warunki JSW S.A. omówiono rolę metanu z odmetanowania jako paliwa alternatywnego. Podkreślono aspekt ekonomiczny i ekologiczny jego wykorzystania a także - w podsumowaniu - zwrócono uwagę na konieczność wprowadzenia przez ustawodawcę instrumentów prawnych i ekonomicznych dla promowania nowych inwestycji i instalacji modernizowanych, w których jest wykorzystywane to paliwo.
 
REFERENCES (7)
1.
NAWRAT S., GATNAR K., 2000 — Recovery and industrial utilisation of coalbed methane in Jastrzębska Coal Company Mining area. Materiały II Międzynarodowej Konferencji Zagospodarowania Metanu. Nowosybirsk, Rosja.
 
2.
GATNAR K., 2000 — Doświadczenia ruchowe w zakresie eksploatacji silnika gazowego TBG 632 V16 firmy MWM Deutz w EEG Suszec Sp. z o.o. Materia³y Konferencji Silniki Gazowe 2000. Częstochowa. Vysne Ruzbachy.
 
3.
GATNAR K., RZEPSKI H., 2002 — Silniki gazowe TBG 632 V16 pracuj¹ce w skojarzonym układzie energetyczno-ch³odniczym centralnej klimatyzacji KWK Pniówek. Materiały II Konferencji Energetyka Gazowa. Szczyrk 2002 (Politechnika OEl¹ska).
 
4.
GATNAR K., TOR A., 2002—Drainage and Economical Utilization of Methane from coal Seams in the Mining Field Jastrzębie Coal Company in Cogeneration Power System. Materiały IX Międzynarodowego Forum Energii „Energex 2002”, Kraków.
 
5.
GATNAR K., TOR A., 2003 — Metan pokładów węgla jako paliwo w skojarzonych układach energetyczno-chłodniczych stanowiących element zaopatrzenia w energię zakładów SJSW S.A. Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Szczyrk.
 
6.
SZLĄZAK N., TOR A., 2005 — Metan jako źródło energii w centralnym systemie chłodzenia Jakubów A., Gatnar K. KWK „Pniówek”. Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Szczyrk.
 
7.
GATNAR K., 2005—Trójgeneracja—wytwarzanie ciepła, zimna o energii elektrycznej w opracowaniu o metan z odmetanowania kopalń JSW S.A. Materiały XIX Konferencji Zagospodarowanie surowców energetycznych..., Zakopane.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675