Electricity Generation Costs for Polish Electric Power Engineering Generation Technologies
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2012;15(4):43–55
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents an analysis of unitary, discounted as of 2012, electricity generation costs in system power plants, large and medium scale combined heat and power (CHP) plants, and small scale power and CHP plants (distributed sources). For this analysis, the following 17 generation technologies were chosen: supercritical steam block fired with brown coal, supercritical steam block fired with hard coal, gas-steam block fired with natural gas, nuclear power block with PWR reactor, supercritical steam CHP block fired with hard coal, gas-steam CHP block with 3-pressure heat recovery generator (HRSG) fired with natural gas, gas-steam CHP block with 2-pressure HRSG fired with natural gas, medium scale steam CHP block fired with biomass, gas-steam CHP block integrated with biomass gasification, wind power plant, small scale water power plant, CHP block with gas turbine fired with natural gas, CHP block with gas engine fired with natural gas, ORC (Organic Rankine Cycle) CHP block fired with biomass, small scale steam CHP block fired with biomass, gas CHP block integrated with biological conversion (fermentation process), and CHP block with gas engine integrated with biomass gasification. The examination determined, for particular generation technologies, the quantities characterizing their energy effectiveness, unitary emissions of CO2 (kg CO2/kWh), and unitary discounted electricity generation costs as of 2012.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Koszty wytwarzania energii elektrycznej dla perspektywicznych technologii wytwórczych polskiej elektroenergetyki
elektrownia, elektrociepłownia, efektywność energetyczna, efektywność ekonomiczna
W pracy przedstawiono analizę jednostkowych, zdyskontowanych na rok 2012, kosztów wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach systemowych, elektrociepłowniach dużej i średniej mocy oraz elektrowniach i elektrociepłowniach małej mocy (źródłach rozproszonych). Do analizy wybrano 17 technologii wytwórczych: blok parowy na parametry nadkrytyczne opalany węglem brunatnym, blok parowy na parametry nadkrytyczne opalany weglem kamiennym, blok gazowo-parowy opalany gazem ziemnym, blok jądrowy z reaktorem PWR, ciepłowniczy blok parowy na parametry nadkrytyczne opalany weglem kamiennym, ciepłowniczy blok gazowo-parowy z 3-cionieniowym kotłem odzysknicowym opalany gazem ziemnym, ciepłowniczy blok gazowo-parowy z 2-cionieniowym kotłem odzysknicowym opalany gazem ziemnym, ciepłowniczy blok parowy oredniej mocy opalany biomasą, ciepłowniczy blok gazowo-parowy zintegrowany ze zgazowaniem biomasy, elektrownię wiatrową, elektrownie wodną małej mocy, ciepłowniczy blok z turbiną gazową pracującą w obiegu prostym opalany gazem ziemnym, ciepłowniczy blok z silnikiem gazowym opalany gazem ziemnym, ciepłowniczy blok ORC (Organic Rankine Cycle) opalany biomasą, ciepłowniczy blok parowy małej mocy opalany biomasą, ciepłowniczy blok gazowy zintegrowany z biologiczną konwersją biomasy i ciepłowniczy blok z silnikiem gazowym zintegrowany ze zgazowaniem biomasy. Dla poszczególnych technologii wyznaczono wielkości charakteryzujące ich efektywność energetyczną, jednostkową emisję (kg CO2/kWh) oraz jednostkowe, zdyskontowane na rok 2012, koszty wytwarzania energii elektrycznej, z uwzględnieniem kosztów uprawnień do emisji CO2.
 
REFERENCES (8)
1.
CHMIELNIAK T., 2011 – Szanse i bariery w rozwoju technologii energetycznych paliw kopalnych. Polityka Energetyczna t. 14, z. 2, s. 23–34.
 
2.
MACIEJEWSKI Z., 2011 – Stan krajowego systemu elektroenergetycznego. Polityka Energetyczna t. 14, z. 2, s. 349–259.
 
3.
ZAPOROWSKI B., 2008 – Analiza kosztów wytwarzania energii elektrycznej. Polityka Energetyczna t. 11, z. 1, s. 531–542.
 
4.
Informacja statystyczna o energii elektrycznej. Agencja Rynku Energii S.A. Nr 12, 2011.
 
5.
Statystyka Elektroenergetyki Polskiej 2010. Agencja Rynku Energii S.A., Warszawa, 2011.
 
6.
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Dokument przyjęty przez Radê Ministrów w dniu 10.11.2009 r. Ministerstwo Gospodarki, 2009.
 
7.
Dyrektywa 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE Dziennik urzędowy Unii Europejskiej L.140/16, 2009.
 
8.
Dyrektywa 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii zmieniająca dyrektywę 92/42/EWG Dziennik urzędowy Unii Europejskiej L.52/50, 2004.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675