ORIGINAL PAPER
Analysis on a regional basis of trends in hard coal prices for Polish households
 
More details
Hide details
1
The Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences, Poland
CORRESPONDING AUTHOR
Katarzyna Stala-Szlugaj   

The Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences, ul. J. Wybickiego 7A, 31-261, Kraków, Poland
Submission date: 2019-08-29
Final revision date: 2019-09-02
Acceptance date: 2019-09-02
Publication date: 2019-09-27
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2019;22(3):57–70
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The paper presents an analysis of hard coal prices offered at the coal depots in Poland. Coal depots are one of the most popular forms of purchasing coal by Polish households. Prices refer to price offers for cobble coal (grain size: 60–120 mm) and their analysis is performed based on the regions rather than on all Polish provinces. From January 2010 to May 2019, there were two regions that were distinguished in terms of price spread: the S-W region and the N-E region. In the case of the S-W region, the difference between the province with the minimum price (Śląskie Province) and with the maximum price (Dolnośląskie Province since September 2017) ranged from PLN 53–83/ton, and in the N-E region the difference ranged PLN 64–130/ton. In the case of the remaining two regions, prices varied from a few to approximately PLN 80/ton for the N-W region, and from a few to about PLN 40 /ton for the S-E region. In order to determine how the origin of the coal affects its prices (domestic coal, imported coal), the analysis also included cobble coal price offers that are part of the Author’s own database created for several years. In the case of cobble coal from domestic producers, price offers varied betwwen PLN 14–33/GJ, and price offers for imported cobble coal stood varied between PLN 12–32/GJ. The N-E region attracted particular attention as the price offers for imported cobble coal reached a level similar to the offers from the S-W region, i.e. the region closest to Silesian coal mines. Price differentials within provinces belonging to a given region were influenced by the geographical rent. The paper also analyses average selling prices offered by domestic producers for various size grades of steam coal as well as selling prices for imported coal (free-at-frontier price).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza trendów cen węgla kamiennego dla gospodarstw domowych w Polsce w ujęciu regionalnym
gospodarstwo domowe, węgiel kamienny, ceny węgla kamiennego
Artykuł przedstawia analizę cen węgla kamiennego oferowanego na składach opałowych w Polsce. Składy opałowe węgla są jedną z najbardziej popularnym form nabywania węgla przez polskie gospodarstwa domowe. Ceny dotyczą ofert cenowych węgla kamiennego o sortymencie kostka (wielkość ziarna: 60–120 mm), przy czym analizowano je nie na poziomie wszystkich województw w kraju, lecz w podziale regionalnym. W okresie od I 2010 do V 2019 pod względem cenowym wyróżniały się dwa regiony: region S-W oraz region N-E, które cechowały się największą rozpiętością się cen. W przypadku regionu S-W różnica między województwem o cenie minimalnej (woj. śląskie) a maksymalnej (od IX 2017 woj. dolnośląskie) zawierała się w przedziale 53–83 PLN/tonę, a regionu N-E w zakresie 64–130 PLN/tonę. W przypadku pozostałych dwóch regionów rozpiętość cen sięgała od kilku do ok. 80 PLN/tonę (dla regionu N-W) i od kilku do ok. 40 PLN/t (dla regionu S-E). W celu określenia wpływu cen węgla ze względu na źródło jego pochodzenia (węgiel krajowy, węgiel z importu) przeanalizowano również oferty cenowe kostki pochodzące z własnej wieloletniej bazy autorki. W przypadku kostki pochodzącej od producentów krajowych oferty cenowe zmieniały się w zakresie od 14 do 33 PLN/GJ, a kostki importowanej w granicach od 12 do 32 PLN/GJ. Szczególną uwagę zwrócił region N-E, w którym oferty cenowe kostki pochodzącej z importu uzyskały zbliżony poziom do ofert z regionu S-W, czyli regionu położonego najbliżej śląskich kopalń węgla. Na zróżnicowanie cen w obrębie województw zaszeregowanych do danego regionu wpłynęła renta geograficzna. W artykule również poddano analizie średnie ceny sprzedaży różnych sortymentów węgla energetycznego na poziomie krajowych producentów, jak również węgla z importu (franco granica).
 
REFERENCES (14)
1.
ARE 2010–2019. European bulletin price of utility (Europejski biuletyn cenowy nośników energii). Energy Market Agency SA, Warsaw, Monthly editions from 2010–2019 (in Polish).
 
2.
Bogacz, P. 2018. Proposition of Changes in the Law Governing the Combustion of Solid Fuels in Individual Energy Source used by Households in Poland in Terms of Maximizing Environmental, Social and Economic Effects. Inżynieria Mineralna, Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin, Issue 1(41), pp. 195–202, DOI: 10.29227/IM-2018-01-31.
 
3.
CSO 2011–2018. Consumption of Fuels and Energy carriers (Zużycie paliw i nośników energii). Central Statistical Office, Warsaw, Editions from 2011–2018 (in Polish).
 
4.
CSO 2017. Energy consumption in households in 2015 (Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2015 r.). Central Statistical Office, Warsaw 2017, 166 pp. (in Polish).
 
5.
Grudziński, Z. 2017. International thermal coal market (Międzynarodowy rynek węgla energetycznego). Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN No 98, MEERI PAS, Kraków, pp. 51–63 (in Polish).
 
6.
IDA 2011–2019a. Basic information about the market and the hard coal sector in Poland (Podstawowe informacje o rynku oraz sektorze węgla kamiennego w Polsce). Industrial Development Agency JSC, data processed on the basis of the results of the statistical survey of official statistics “Mining of hard coal and lignite”, maintained by the Minister of Energy and implemented by IDA JSC Branch Office in Katowice. Editions from 2010–2019 (in Polish).
 
7.
IDA 2011–2019b. Selling prices and sales volumes of coal, medium sized coal and coal fines to selected groups of consumers (Ceny zbytu i wielkość sprzedaży sortymentów grubych, średnich i drobnych oraz miałów do wybranych grup odbiorców krajowych). Industrial Development Agency JSC, data processed on the basis of the results of the statistical survey of official statistics “Mining of hard coal and lignite”, maintained by the Minister of Energy and implemented by IDA JSC Branch Office in Katowice. Editions from 2010–2019 (in Polish).
 
8.
IDA 2014–2019. Signal information on the situation on the hard coal market in Poland (Sygnalna informacja o sytuacji na rynku węgla kamiennego w Polsce). Industrial Development Agency JSC, data processed on the basis of the results of the statistical survey of official statistics “Mining of hard coal and lignite”, maintained by the Minister of Energy and implemented by IDA JSC Branch Office in Katowice. Editions from 2014–2019 (in Polish).
 
9.
Lorenz, U. and Ozga-Blaschke, U. 2016. The influence of changing market conditions on forecast prices of coal in international trade (Wpływ zmieniających się warunków rynkowych na prognozowane ceny węgla kamiennego w handlu międzynarodowym). Przegląd Górniczy No 5, pp. 3–12 (in Polish).
 
10.
Sokołowski et al. 2019 – Sokołowski, J., Lewandowski, P., Kiełczewska, A. and Bouzarovski, S. 2019. Measuring Energy Poverty in Poland with the Multidimensional Energy Poverty Index. IBS Working Paper 07/2019. July 2019, 21 pp.
 
11.
Stala-Szlugaj, K. 2014. Price competitions in terms of regional demand for coal imports by smaller consumers (Konkurencja cenowa w aspekcie regionalnego zapotrzebowania na węgiel z importu w sektorze drobnych odbiorców). Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal Vol. 17, Issue 4, pp. 65–76 (in Polish).
 
12.
Stala-Szlugaj, K. 2017. Assessment of prospects for demand of coal for the municipal and household sector in Poland (Ocena perspektyw zapotrzebowania drobnych odbiorców węgla w Polsce). Studia, Rozprawy, Monografie No 203, MEERI PAS, Kraków, 216 pp. (in Polish).
 
13.
Stala-Szlugaj, K. 2018. The demand for hard coal for households in Poland and the anti-smog law. Arch. Min. Sci. 63, 3, pp. 701–711, DOI 10.24425/123692.
 
14.
The Act of 10 September 2015 amending the Act – Environmental Protection Law (in Polish). Journal of Laws of 2015 item 1593 (Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska. Dz.U. 2015, poz. 1593). [Online]: http://isap.sejm.gov.pl/ [Accessed: 2019-07-18] (in Polish).
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675