ORIGINAL PAPER
Change in the status of coking coal on the EU list of critical raw materials (2017)
 
More details
Hide details
1
Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences, Poland
CORRESPONDING AUTHOR
Urszula Ozga-Blaschke   

Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences, J. Wybickiego 7A, 31-261, Kraków, Poland
Submission date: 2019-08-18
Final revision date: 2019-08-26
Acceptance date: 2019-08-26
Publication date: 2019-09-27
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2019;22(3):71–82
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Ensuring access to a stable supply of a number of raw materials has become a serious challenge for domestic and regional economies with limited production, the EU economy alike. Reliable and unconstrained access to certain raw materials is an ever more serious concern. In order to tackle this challenge, the European Commission has established a list of Critical Raw Materials (CRMs) for the EU, which is regularly reviewed and updated. In its Communication COM(217) 490 final of September 13, 2017, the European Commission presented an updated list of 27 critical raw materials for the EU as a result of a third assessment based on a refined methodology developed by the Commission. Economic Importance (EI) and Supply Risk (SR) have remained the two main parameters to determine the criticality of a given raw material. The list of critical raw materials for the EU includes raw materials that reach or exceed the thresholds for both parameters set by the European Commission. The only exception is coking coal (included in the list of critical raw materials for the first time in 2014) which, although not reaching the economic importance threshold, has been conditionally kept on the 2017 list for the sake of caution. Should it not fully meet this criterion, it will be withdrawn from the list during the next assessment. The article discusses the most important changes to the methodology used in the third review and their impacts on the coking coal criticality assessment. It presents the geographical structure of coking coal global production and consumption as well as the degree to which the EU is reliant on coking coal imports. Raw materials, even if not classified as critical raw materials, are essential for the European economy as they are at the beginning of manufacturing value chains. Their availability may change rapidly due to developments in trade flows or trade policy, which reveals the general need for the diversification of supply.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zmiana statusu węgla koksowego na unijnej liście surowców krytycznych (2017)
UE, surowce krytyczne, węgiel koksowy, rynek międzynarodowy
Zapewnienie dostępu do stabilnej podaży szeregu surowców stało się poważnym wyzwaniem dla gospodarek krajowych i regionalnych o ograniczonej produkcji, podobnie jak gospodarki UE. Niezawodny i nieograniczony dostęp do niektórych surowców stanowi coraz poważniejszy problem. Aby sprostać temu wyzwaniu, KE opracowała listę surowców krytycznych (CRM) dla UE, która jest regularnie weryfikowana i aktualizowana. W komunikacie COM (217) 490 wersja ostateczna z 13.09.2017 r. KE przedstawiła zaktualizowany wykaz 27 kluczowych surowców dla UE w wyniku trzeciej oceny opartej na dopracowanej metodologii opracowanej przez Komisję. Znaczenie ekonomiczne (EI) i ryzyko podaży (SR) pozostały dwoma głównymi parametrami określającymi krytyczność danego surowca. Lista surowców krytycznych dla UE obejmuje surowce, które osiągają lub przekraczają progi dla obu parametrów określonych przez KE. Jedynym wyjątkiem jest węgiel koksowy (po raz pierwszy zawarty na liście surowców krytycznych w 2014 r.), który, choć nie osiąga progu znaczenia ekonomicznego, został warunkowo umieszczony na liście z 2017 r. W artykule omówiono najważniejsze zmiany metodologii zastosowanej w trzecim przeglądzie i ich wpływ na ocenę krytyczności węgla koksowego. Przedstawia strukturę geograficzną światowej produkcji i zużycia węgla koksowego, a także stopień, w jakim UE jest uzależniona od importu węgla koksowego. Surowce, nawet jeśli nie są klasyfikowane jako surowce krytyczne, są niezbędne dla gospodarki europejskiej, ponieważ znajdują się na początku łańcuchów wartości w produkcji. Ich dostępność może się szybko zmieniać ze względu na zmiany w przepływach handlowych lub polityce handlowej, co ujawnia ogólną potrzebę dywersyfikacji podaży.
 
REFERENCES (15)
1.
Blaschke, W. and Ozga-Blaschke, U. 2015. Coking coal as a critical raw material in the EU (Węgiel koksowy surowcem krytycznym w UE). Scientific Papers No 90. Publisher Instytut GSMiE PAN, Krakow, pp. 131–143 (in Polish).
 
2.
Coal Information (2018 edition), International Energy Agency.
 
3.
Coal Statistics Monthly – Supplement to Coal Trader International S&P Global Platts (electronic version).
 
4.
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – Tackling the challenges in commodity markets and on raw materials. SEC(2011) 25 final.
 
5.
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the review of the list of critical raw materials for the EU and the implementation of the Raw Materials Initiative. Brussels, 26.05.2014. COM(2014)297 final.
 
6.
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the list of critical raw materials for the EU 2017. Brussels 13.09.2017 COM(2017) 490 final.
 
7.
Critical Raw Material for the EU – Report of the Ad-hoc Working Group on Defining Critical Raw materials. EU Commission Enterprise and Industry, 2010.
 
8.
Eurostat Methodologies and Working papers. NACE Rev. 2 Statistical classification of economic activities in the European Community.
 
9.
Eurostat. Supply, transformation and consumption of solid fuels – annual data [nrg_101a]. Last update: 2019-04-30.
 
10.
Methodology for Establishing the EU List of Critical Raw materials. Guidelines. European Union, 2017.
 
11.
NACE Rev. 2 Statistical classification of economic activities in the European Community. Eurostat Methodologies and Working papers. European Communities, 2008.
 
12.
Resources and Energy Quarterly, June 2019. [Online] www.industry.gov.au [Accessed: 2019-04-05].
 
13.
Study on the review of the list of Critical Raw Materials Final Report. Publications Office of the European Union, 2017.
 
14.
Study on the review of the list of Critical Raw Materials. Non-Critical Raw Materials Factsheets. Publications Office of the European Union, 2017.
 
15.
World steel in figures 2019. [Online] www.worldsteel.org [Accessed: 2019-04-05].
 
ISSN:1429-6675