ORIGINAL PAPER
The value of 1 GJ of energy in thermal coals assessed by the international market
 
More details
Hide details
1
Mineral and Energy Economy Research Institute, Poland
CORRESPONDING AUTHOR
Zbigniew Grudziński   

Mineral and Energy Economy Research Institute, Poland
Submission date: 2019-08-23
Final revision date: 2019-08-26
Acceptance date: 2019-08-26
Publication date: 2019-09-27
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2019;22(3):45–56
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The aim of the paper was to estimate how the value of 1 GJ of energy in coal with a calorific value of 5500 kcal/kg varies on the international coal market compared to 1 GJ of energy in coal with a calorific value of 6000 kcal/kg. The analysis of data from different ports was intended to answer the question of whether the pricing of coals of different producers according to their calorific value is convergent. The best-known price standard for thermal coal is 25.1 MJ/kg coal (6000 kcal/kg) and, until recently, coals with such quality parameters dominated international trade. Currently, coals with parameters other than considered to be standard parameters are traded on the coal market, hence it is necessary to price a unit of energy (e.g. 1 GJ) contained in these coals. The indices have been selected of the largest exporters of thermal coal for which data was available and referred to the same coal types (grades) determined on the same basis (FOB). Theoretically, the price differential between 6000 kcal/kg and 5000 kcal/kg coal (in USD/ton) should be (at least) as much as the difference in calorific value, i.e. about 9% per USD/ton. In reality, the price differential between these types of coal is greater, though. The overall conclusion of the analysis is that the price calculated per 1 GJ of energy fluctuated on average by 5.9% over the entire period considered. The analytical results obtained for coal from four countries are quite convergent, so it can be assumed that the calculated relationship between the prices of coal with different calorific values (6000 and 5000 kcal/kg) is a good approximation of the observed relationships in the international trade. The calculation results provide a simple formula allowing to estimate the price of coal with a calorific value other than the standard 25.1 MJ/kg (6000 kcal/kg) using the relationships from the international market.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wartość 1 GJ energii w węglach energetycznych wycenianych przez rynek międzynarodowy
międzynarodowy rynek węgla, węgiel energetyczny, indeksy cenowe
Celem artykułu było oszacowanie, jak zmienia się wartość 1 GJ energii w węglu o wartości opałowej 5500 kcal/kg w stosunku do wartości 1 GJ w węglu 6000 kcal/kg na międzynarodowym rynku węgla. Analiza danych z różnych portów miała odpowiedzieć na pytanie, czy wyceny węgla różnych producentów różnicujących je w zależności od wartości opałowej są zbieżne. Najbardziej znanym standardem cenowym dla węgla energetycznego jest węgiel o wartości opałowej 25,1 MJ/kg (6000 kcal/kg) i jeszcze niedawno węgle o takich parametrach jakościowych dominowały w handlu międzynarodowym. Obecnie na rynku węgla notowane są węgle o innych parametrach uznawanych za standardowe, stąd konieczna jest wycena jednostki energetycznej (np. 1 GJ) zawartej w tych węglach. Wybrano indeksy największych eksporterów węgla energetycznego, dla których dostępne były dane odnoszące się do takich samych gatunków (klas) węgla i określanych do tej samej bazy (FOB). Teoretycznie, różnica cen między węglem 6000 a 5500 kcal/kg (w USD/tonę) powinna wynosić (minimum) tyle, ile wynika z różnicy kaloryczności, czyli kształtować się na poziomie ok. 9% –w przeliczeniu na USD/tonę. Jednak w rzeczywistości różnica cen między tymi gatunkami węgla jest większa. Z podsumowania całej analizy wynika, że cena przeliczona na 1 GJ energii średnio zmieniała się o 5,9% w całym badanym okresie. Otrzymane wyniki analiz dla węgli z czterech krajów są dosyć zbieżne, można więc przyjąć, że wyliczona zależność między cenami węgli o różnej kaloryczności (6000 i 5500 kcal/kg) jest dobrym przybliżeniem obserwowanych relacji w handlu na rynku międzynarodowym. Wyniki obliczeń pozwalają na przedstawienie prostej formuły pozwalającej szacować cenę węgla o innej wartości opałowej niż standardowa – 25,1 MJ/kg (6000 kcal/kg) – wykorzystując relacje z rynku międzynarodowego.
 
REFERENCES (12)
1.
Grudziński, Z. 2012. Methods of assessing the competitiveness of domestic hard coal for electricity production (Metody oceny konkurencyjności krajowego węgla kamiennego do produkcji energii elektrycznej). Studia Rozprawy Monografie No 180, Instytut GSMiE PAN, Kraków, p. 280 (in Polish).
 
2.
Grudziński, Z. 2018. The development of the international steam coal market (Rozwój międzynarodowych rynków węgla energetycznego). Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Nr 105, Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 41–52 (in Polish).
 
3.
Lorenz, U. and Ozga-Blaschke, U. 2016. Impact of changing market conditions on hard coal forecast prices in international trade (Wpływ zmieniających się warunków rynkowych na prognozowane ceny węgla kamiennego w handlu międzynarodowym). Przegląd Górniczy No 5, ZG SITG Katowice, pp. 3–12 (in Polish).
 
4.
Lorenz et al. 2013 – Lorenz, U., Ozga-Blaschke, U., Stala-Szlugaj, K. and Grudziński, Z. 2013. Hard coal in Poland and worldwide in 2005–2012 (Węgiel kamienny w kraju i na świecie w latach 2005–2012). Studia Rozprawy Monografie No 183, Instytut GSMiE PAN, Kraków, p. 186 (in Polish).
 
5.
Lorenz, U. 2016. Lower quality thermal coals in international trade (Węgle energetyczne o obniżonej jakości w handlu międzynarodowym). Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal Vol. 19, Issue 3, Wyd. Instytut GSMiE PAN, Kraków, pp. 19–33 (in Polish).
 
6.
Stala-Szlugaj, K. and Grudziński, Z. 2018. Węgiel kamienny a międzynarodowy handel morski. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal Vol. 21, Issue 3, Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, pp. 31–45.
 
7.
Argus Coal Daily International – CDI. Argus Media Ltd.
 
8.
World Bank – Global Commodity Markets.
 
9.
World Bank – Commodity Prices and Price Forecast [Online] www.worldbank.org [Accessed: 2019-06-20].
 
10.
Platts – CTI – Coal Trader International. Platts – S&P Global.
 
11.
Platts – ICR Coal Statistics Monthly. Platts – S&P Global.
 
12.
globaCOAL – www.globaCOAL.com.
 
ISSN:1429-6675