Application of the MRK model to price forecast selected biomass fuels
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2011;14(2):335–347
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article discusses the issue of renewable energy focusing in particular on the specific type of biomass, which are considered some of the grain. Presents a comparative analysis of prices of cereals on a few selected markets in European Union countries. Performed tests on the figures of the historical series of prices, mainly exploring the stationary and the presence of periodic fluctuations, the results of which allow to choose the method and the prediction model. Proposed two forecasting models to predict prices in the weekly horizon. Taken together with forecasts of expired and the forecast evaluation of the accuracy of validation for the assessment of utility models.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zastosowanie modelu MRK do prognozy cen wybranych paliw biomasowych
odnawialne źródła energii, biomasa, ceny, system elektroenergetyczny, modelowanie, prognozowanie krótkoterminowe
Artykuł porusza problematykę odnawialnych źródeł energii, skupiając się na szczególnym rodzaju biomas, którymi uznane są niektóre zboża. Przedstawiono analizę porównawczą cen kilku wybranych zbóż na rynkach krajów Unii Europejskiej. Wykonano testy na danych liczbowych szeregów historycznych cen, badające głownie stacjonarność oraz występowanie wahań okresowych, których wyniki pozwalają na wybór metody i modelu predykcyjnego. Zaproponowano dwa modele prognostyczne dla przewidywania cen w horyzoncie tygodniowym. Wykonano prognozy wygasłe wraz z oceną dokładności oraz prognozy walidacyjne umożliwiające ocenę użyteczności prezentowanych modeli.
 
REFERENCES (10)
1.
CIEŚLAK M. i in., 2001 – Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
2.
CONTRERAS J., ESPÍNOLA R., NOGALES F.J., CONEJO A.J., 2003 – ARIMA models to predict next-day electricity prices, IEEE Trans. Power Syst. vol. 18, no. 3, pp. 1014–1020.
 
3.
DĄSAL K., POPŁAWSKI T., 2009 – Model trendu pełzającego w prognozowaniu zużycia energii elektrycznej małych odbiorców. Rynek energii Nr II (IV).
 
4.
DOBRZAŃSKA I., DĄSAL K., ŁYP J., POPŁAWSKI T., SOWIŃSKI J., 2002 – Prognozowanie w elektroenergetyce. Zagadnienia wybrane. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
 
5.
KAMIŃSKI J., 2010 – Modelowanie systemów energetycznych – ogólna metodyka budowy modeli. Polityka Energetyczna tom 13, z. 2. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 219–226. PL ISSN 1429-6675.
 
6.
Krajowy Plan Działania w Zakresie Energii ze Źródeł Odnawialnych – Projekt. Opracowanie Ministerstwa Gospodarki Warszawa 2010 r.
 
7.
MALKO J., 2010 – Mapa drogowa do gospodarki niskowęglowej. Rynek Energii Nr 4 (89).
 
8.
NOGALES F.J., CONTRERAS J., CONEJO A.J., ESPÍNOLA R., 2002 – Forecasting next-day electricity prices by time series models. IEEE Trans. Power Syst. vol. 17, no. 2, pp. 342–348.
 
9.
SOWIŃSKI J., 2008 – Analiza porównawcza kosztów wytwarzania energii. Rynek Energii nr I (II).
 
10.
ŻMIJEWSKI K., 2009 – Harmonogram Programu Energetyki Jądrowej w Polsce. Polityka Energetyczna t. 12, z. 2/2. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 675–685. PL ISSN 1429-6675.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675