Reactor for biomass gasification in the CHP systems - future of the renewable energy in Poland
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2011;14(2):349–360
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents the basic determinations of the European and national legislation concerning Renewable Energy Sources (RES). The attention was focused on the use of RES, including mainly biomass, in Poland. The definition of biomass, a short description of this fuel and the possible sources of acquisition were presented. The process of gasification and gasifiers applied were presented, and a short characteristic and specifics of their operation and directions of the use of process gas with particular emphasis on systems equipped with CHP biomass gasification reactors were described. The selected designs of reactors for biomass gasification developed in Poland were presented and discussed in details. A comparison of the basic parameters of the gasification process for the presented installations was made. Gasifiers' advantages and disadvantages at an angle of their exploitation were presented. The market potential of the biomass in Poland for energetic purposes was analyzed. The activities of which realization will influence the development of renewable energy in Poland were specified and described.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Reaktory zgazowania biomasy w układach CHP - przyszłość energetyki odnawialnej w Polsce
biomasa, zgazowanie, gaz procesowy, OZE, CHP
W artykule przedstawiono podstawowe europejskie i krajowe uwarunkowania prawne dotyczące odnawialnych źródeł energii. Uwagę skupiono na wykorzystaniu OZE, w tym głównie biomasy w Polsce. Zaprezentowano definicję biomasy, krótką charakterystykę tego paliwa oraz możliwe źródła jego pozyskania. Omówiono proces zgazowania, stosowane gazogeneratory, krótką charakterystykę i specyfikę ich działania oraz kierunki wykorzystania gazu procesowego ze szczególnym uwzględnieniem układów CHP wyposażonych w reaktory zgazowania biomasy. Szczegółowo przedstawiono i omówiono wybrane konstrukcje reaktorów przeznaczonych do zgazowania biomasy opracowane w Polsce. Porównano podstawowe parametry procesu zgazowania dla prezentowanych instalacji. Przedstawiono zalety i wady gazogeneratorów pod kątem ich eksploatacji. Przeanalizowano potencjał rynkowy biomasy w kraju z przeznaczeniem na cele energetyczne. Sprecyzowano i opisano działania, których realizacja wpłynie korzystnie na rozwój energetyki odnawialnej w Polsce.
 
REFERENCES (11)
1.
Commission of the European Communities. Communication from the Commission to the European Council and the European Parliament. An Energy Policy for Europe. Brussels. COM(2007), 843.
 
2.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii. Dziennik Ustaw Nr 156. Poz. 969, s. 8372–8377.
 
3.
ADAMCZYK F., FRĄCKOWIAK P., ZBYTEK Z., 2010 – Sposoby wykorzystywania biomasy stałej na cele energetyczne. Część 1. Oleje roślinne. Technika rolnicza ogrodnicza leśna, 5.
 
4.
KOTOWICZ J., SOBOLEWSKI A., ILUK T., MATUSZEK K., 2009 – Zgazowanie biomasy w reaktorze ze złożem stałym. Rynek Energii nr 2, s. 52–58.
 
5.
Nowoczesne Technologie Pozyskiwania i energetycznego wykorzystywania Biomasy BiOB. Monografia. Instytut Energetyki, Warszawa 2010 (Praca naukowa finansowana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków na naukę w latach 2007–2010, jako projekt badawczy zamawiany PBZ-MNiSW-1/3/2006 pt.: „Nowoczesne technologie energetycznego wykorzystania biomasy i odpadów biodegradowalnych (BiOB) – konwersja BiOB do energetycznych paliw gazowych”).
 
6.
MATUSZEK K., ILUK T., 2009 – Reaktor zgazowania biomasy stałej dla układu kogeneracyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. OŚrodowisko i Rozwój, ISSN 1641-7186, nr 20, 2, str. 101–108.
 
7.
SKOREK J., KALINA J., 2005 – Gazowe układy kogeneracyjne. WNT, Warszawa.
 
8.
SPLIETHOFF H., 2001 – Status of biomass gasification for power production. IFRF Combustion Journal.
 
9.
CHMIELNIAK T., ŚCIĄŻKO M., ZAWISTOWSKI J., DUDYŃSKI M., 2006 – Badania technologii zgazowania biomasy w złożu stałym w skali 3,5MW. Przemysł Chemiczny nr 8–9, s. 1247–1251.
 
10.
Zgłoszenie patentowe P383541. Zgazowarka ze złożem stałym. Ściążko M., Sobolewski A., Billig P.
 
11.
Zgłoszenie patentowe P201871. Sposób i gazogenerator do zgazowania paliwa stałego o niskiej kaloryczności. Golec T., Kakietek S., Świñski J., Rakowski J., Remiszewski K., Szymczak J., Świątkowski B.
 
ISSN:1429-6675