REVIEW PAPER
Cascade use of post-production waste from the wood industry
 
More details
Hide details
1
Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences, Poland
CORRESPONDING AUTHOR
Natalia Generowicz   

Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences, Poland
Submission date: 2020-02-14
Final revision date: 2020-03-05
Acceptance date: 2020-03-05
Publication date: 2020-03-31
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2020;23(1):87–102
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The circular economy model is based on several priority areas, including biomass and bio-based products. Focusing on them and their use should certainly take their cascading into account use, including how energy from waste from the wood industry is managed. Biomass is one of the most frequently used renewable energy sources in Poland, and in the European Union it satisfies 6% of primary energy. The CE (Circular Economy) model assumes that the reuse, processing and regeneration of a product requires less resources and energy, and is more economical than conventional material recycling, as low quality raw materials. The current model of waste management must take energy recovery into account, without which it is impossible to close the balance sheet of management of many groups of waste. This is also important from the economic point of view. Chemical energy, which is contained in a large part of waste, can be used for energy purposes, including the production of electricity and heat. Reducing the use of raw materials is the most effective environmental approach to solving the waste problem. However, this requires reducing the extraction and consumption of materials, challenging existing production and consumption patterns. In the circular economy model there is a huge difference in approach to recycling leading to new products that create transport and production, new jobs and possible GDP (Gross Domestic Product) growth. The aim of the study is to analyze the use of waste from the wood industry and to present possible solutions for its cascade use, taking the currently implemented circular economy model (CE) into account.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Kaskadowe wykorzystanie odpadów z przemysłu drzewnego
biomasa, przemysł drzewny, gospodarka o obiegu zamkniętym, odpady
Model gospodarki o obiegu zamkniętym opiera się na kilku obszarach priorytetowych, w tym na biomasie i bioproduktach. Skupiając uwagę na nich i na ich wykorzystaniu, powinno się na pewno uwzględnić ich kaskadowe wykorzystanie, w tym również sposób zagospodarowania energii z odpadów z przemysłu drzewnego. Biomasa jest jednym z najczęściej wykorzystywanych źródeł energii odnawialnej w Polsce, a w Unii Europejskiej zaspokaja 6% energii pierwotnej. Obecny model gospodarki odpadami musi uwzględniać odzysk energii, bez którego niemożliwe jest zamknięcie bilansu zagospodarowania wielu grup odpadów. Jest to również istotne z ekonomicznego punktu widzenia. Energia chemiczna, która jest zawarta w dużej części odpadów, może być wykorzystana do celów energetycznych, w tym również do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Ograniczenie stopnia wykorzystania surowców jest najskuteczniejszym podejściem środowiskowym do rozwiązania problemu odpadów. Wymaga to jednak zmniejszenia wydobycia i zużycia materiałów, co stanowi wyzwanie dla istniejących wzorców produkcji i konsumpcji. W modelu GOZ występuje ogromna różnica podejścia do recyklingu prowadzącego do powstawania nowych produktów, które kreują transport i produkcję, nowe miejsca pracy i możliwy wzrost PKB. Celem pracy jest analiza wykorzystania odpadów z przemysłu drzewnego oraz przedstawienie możliwych rozwiązań ich kaskadowego wykorzystania z uwzględnieniem obecnie wprowadzanego w życie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).
 
REFERENCES (26)
1.
Balcerzak et al. 2014 – Balcerzak, W., Generowicz, A. and Mucha, Z. 2014. Application of a multi-criteria analysis for selection of a method of reclamation method of a hazardous waste landfill. Polish Journal of Environmental Studies Vol. 23, No. 3, pp. 983–987.
 
2.
Bilitewsky, B. 2012. The circular economy and its risks. Waste Management Vol. 32(1), pp. 1–2.
 
3.
Blomsma, F. and Brennan, G. 2017. The emergence of circular economy: a new framing around prolonging resource productivity. Journal of Industrial Ecology 21(3), pp. 603–614.
 
4.
Broman, G. and Robért, K.H. 2017. A framework for strategic sustainable development. Journal of Industrial Ecology 140(1), pp. 17–31.
 
5.
Broman et al. 2017 – Broman, G., Robért, K.H., Collins, T., Basile, G., Baumgartner, R.J., Larsson, T. and Huisingh, D. 2017. Science in support of systematic leadership towards sustainability. Journal of Industrial Ecology 140(1), pp. 1–9.
 
6.
EC 2013. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, COM(2013) 659 final, Brussels.
 
7.
EC 2014. Towards a Circular Economy: a Zero Waste Programme for Europe, COM(2014), Brussels.
 
8.
Directive 94/62/EC, European Parliament and Council Directive 94/62/EC of 20 December 1994 on packaging and packaging waste.
 
9.
Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives.
 
10.
EC 2019. Guidance on cascading use of biomass with selected good practice examples on woody biomass. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities (EC), 66 pp.
 
11.
Ellen Macarthur Foundation, 2015. Growth Within: a circular economy vision for a competitive Europe. [Online] https://www.mckinsey.com/~/med... 20Insights/Growth%20within%20A%20circular%20economy%20vision%20for%20a%20competitive%20Europe/Growth_Within.ashx [Accessed: 2020-02-11].
 
12.
Ghisellini et al. 2016 – Ghisellini, P., Cialani, C. and Ulgiati, S. 2016. A review on circular economy: the expected transition to a balanced interplay of environmental and economic systems. Journal of Cleaner Production 114, pp. 11–32.
 
13.
Grzybek, A. 2002. The potential and possibilities of biomass utilization in Poland (Zasoby i możliwości wykorzystania biomasy w Polsce). Ekologia i Technika – Ecology and Technology 10(4), pp. 99–104 (in Polish).
 
14.
Ingebrigtsen, S. and Jakobsen, O. 2007. Circulation Economics. Theory and Practice. Bern: Peter Lang AG, International Academic Publishers, 44 pp.
 
15.
Jasiulewicz, M. 2010. Biomass potential in Poland (Potencjał biomasy w Polsce). Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 169 pp. (in Polish).
 
16.
Kirchherr et al. 2017 – Kirchherr, J., Reike, D. and Hekkert, M. 2017. Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. Resources, Conservation and Recycling Vol. 127, pp. 221–232.
 
17.
Korhonen et al. 2018 – Korhonen, J., Honkasalo, A. and Seppälä, J. 2018. Circular economy: the concept and its limitations. Ecological Economics 143, pp. 37–46.
 
18.
Kowalski et al. 2015 – Kowalski, Z., Generowicz, A., Makara, A. and Kulczycka, J. 2015. Evaluation of municipal waste landfilling using the technology quality assessment method. Environment Protection Engineering Vol. 41, No. 4, pp. 167–179.
 
19.
ME 2019. Draft Ordinance of the Minister of Environment on detailed quality and dimensional characteristics of energy wood (Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych cech jakościowo-wymiarowych drewna energetycznego). Warszawa: The Ministry of Environment (ME), 4  pp. (in Polish).
 
20.
Nadziakiewicz et al. 2007 – Nadziakiewicz, J., Wacławiak, K. and Stelmach, S. 2007. Thermal processes for waste disposal (Procesy termiczne utylizacji odpadów). Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 275 pp. (in Polish).
 
21.
Nilsen, H.R. 2017. The Hierarchy of Resource Use in a Sustainable Circular Economy. University of Oslo Faculty of Law Research Paper No. 2017-22, pp 1–12.
 
22.
[Online] https://cordis.europa.eu/proje... [Accessed: 2020-02-11].
 
23.
[Online] https://cordis.europa.eu/proje... [Accessed: 2020-02-11].
 
24.
RES 2015. Act of 20 February 2015 on Renewable Energy Sources (Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii) (U. 2015 item 478) (in Polish).
 
25.
Rogulska, M. 2002. Use of biomass energy in Poland, First National Conference on the Use of Renewable Energy Sources (Wykorzystanie energii biomasy w Polsce, Pierwsza Krajowa Konferencja nt. Wykorzystanie energii źródeł odnawialnych), Kudowa Zdrój (in Polish).
 
26.
Wasilewski, R. and Bałazińska, M. 2018. Energy recovery from waste in terms of qualification of the electricity and heat generated as a renewable energy source and participation in the greenhouse gas emission allowance trading scheme (Odzysk energii z odpadów w aspekcie kwalifikacji wytworzonej energii elektrycznej i ciepła jako pochodzących z odnawialnego źródła energii oraz uczestnictwa w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych). Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 21(1), pp. 129–142 (in Polish).
 
ISSN:1429-6675