ORIGINAL PAPER
Institutional capacity building on waste management as a secondary resource in Ukraine on the path to European integration
 
More details
Hide details
1
Vinnytsia National Agrarian University, Vunnytsia, Ukraine
2
National Academy of Sciences in Ukraine, Ukraine
3
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
CORRESPONDING AUTHOR
Natalia Pryshliak   

Vinnytsia National Agrarian University 3 Sonyachna Str, Vunnytsia, 21008, Ukraine
Submission date: 2022-08-30
Final revision date: 2022-09-07
Acceptance date: 2022-09-08
Publication date: 2022-09-29
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2022;25(3):105–122
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The generalization of the European experience in waste management in the context of the directives, decisions and regulations adopted in the last decade in the European Union, as well as the state of the organizational, economic and regulatory framework for solving the waste problem in Ukraine, reveals a systemic lag in the implementation of new conceptual, methodological and practical approaches to the formation of an appropriate state policy. The dynamics of handling certain types of waste in Ukraine have been analyzed. Features of disposal and waste management in Ukraine have been identified. A comparative assessment of the dynamics of waste generation in European countries and Ukraine per capita has been carried out, a block model of the financing system for the waste management sector in Ukraine has been formed and the directions of effective waste management in Ukraine have been determined. Furthermore, priority policy measures for waste management and secondary resource use in Ukraine have been formulated. A set of obstacles on the method of efficient waste management in Ukraine has been prioritized. In the context of the formation of an efficient waste-management strategy, it has been advised to structure its three components of the subsystem: receipts (sources of formation) of funds, their accumulation and costs (expenses). This structuring indicates the presence of a number of flows of funds, each of which is largely autonomous but together they create a complementary system. Improvements to the legislative framework have been suggested. In particular, it is recommended to devote more resources to reorienting the existing economic model, which will create new business projects and will increase the flow of investment into the country.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Budowanie zdolności instytucjonalnych w zakresie gospodarki odpadami jako drugorzędnego zasobu w Ukrainie na drodze do integracji europejskiej
gospodarka, odpady, instytucje, integracja europejska, zasoby wtórne
Porównanie europejskich doświadczeń w gospodarce odpadami w kontekście dyrektyw, decyzji i rozporządzeń przyjętych w ostatniej dekadzie w Unii Europejskiej, a także stanu ram organizacyjnych, ekonomicznych i regulacyjnych z ukraińskimi wykazało systemowe opóźnienie rozwiązywania problemu odpadów w Ukrainie we wdrażaniu nowych podejść koncepcyjnych, metodologicznych i praktycznych do kształtowania odpowiedniej polityki państwa. Przeanalizowano dynamikę postępowania z niektórymi rodzajami odpadów w Ukrainie. Zidentyfikowano cechy unieszkodliwiania i gospodarowania odpadami w Ukrainie. Przeprowadzono charakterystykę porównawczą dynamiki per capita wytwarzania odpadów w krajach europejskich i w Ukrainie. Powstał blokowy model systemu finansowania sektora gospodarki odpadami w Ukrainie i wyznaczono kierunki jego efektywnej gospodarki. Sformułowano priorytetowe środki polityki w zakresie gospodarki odpadami i wykorzystania zasobów wtórnych. Priorytetowo potraktowano szereg przeszkód na drodze efektywnej gospodarki odpadami w Ukrainie. W kontekście kształtowania efektywnej strategii gospodarowania odpadami zalecono uporządkowanie jej trzech elementów składowych podsystemu: wpływów (źródeł powstawania) środków, ich akumulacji oraz kosztów (wydatków). Zaproponowana struktura wskazuje na obecność wielu przepływów środków, z których każdy jest w dużej mierze autonomiczny, ale razem tworzą komplementarny system. Zaproponowano ulepszenia ram prawnych. W szczególności zaleca się przeznaczenie większych środków na reorientację istniejącego modelu gospodarczego, co stworzy nowe warunki biznesowe i zwiększy napływ inwestycji do kraju.
 
REFERENCES (28)
1.
Berezyuk et al. 2021 – Berezyuk, S., Pryshliak, N. and Zubar, I. 2021. Ecological and economic problems of fertilizers application in crop production. Bulgarian Journal of Agricultural Science 27(1), pp. 29–37.
 
2.
Ellen Macarthur Foundation. What is a circular economy? [Online] https://ellenmacarthurfoundati... [Accessed: 2022-08-15].
 
3.
European Commission 2015. Closing the loop – An EU action plan for the Circular Economy. [Online] http://eur-lex.europa.eu/resou... b3b7-01aa75ed71a1.0012.02/DOC_1&format=PDF [Accessed: 2022-08-10].
 
4.
European Green Deal 2019. [Online] https://ec.europa.eu/info/stra... [Accessed: 2022-08-21].
 
5.
Eurostat 2020. [Online] https://ec.europa.eu/eurostat/... [Accessed: 2022-08-05].
 
6.
Gołowicz, A. and Wojciechowski, A. 2020. Fuels from waste for energy source diversification. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 23(2), pp. 139–156, DOI: 10.33223/epj/124279.
 
7.
Khvesyk et al. 2018 – Khvesyk, M., Obykhod, H., Bystryakov, I. and Khvesyk, Y. 2018. Assessment of the safety of environment in terms of sustainable development. Economic Annals-XXI 170(3–4), pp. 22–26, DOI: 10.21003/ea.V170-04.
 
8.
Kowalczyk-Juśko et al. 2020 – Kowalczyk-Juśko, A., Mazur, K., Maciąg, M., Pochwatka, P., Listosz, A., and Mazur, A. 2020. Estimation of Potential of Agriculture Biogas Production in Biała Podlaska County (Poland). Journal of Ecological Engineering 21(8), pp. 156–162, DOI: 10.12911/22998993/126986.
 
9.
Kozlovskyi et al. 2019 – Kozlovskyi, S., Grynyuk, R., Baidala, V., Burdiak, V. and Bakun, Y. 2019. Economic Security Management of Ukraine in Conditions of European Integration. Montenegrin Journal of Economics 15(3), pp. 137–153, DOI: 1800-5845/2019.15-3.10.
 
10.
Kravchenko et al. 2020 – Kravchenko, O., Kucher, A., Hełdak, M., Kucher, L. and Wysmułek, J. 2020. Socio-economic transformations in Ukraine towards the sustainable development of agriculture. Sustainability 12(13), DOI: 10.3390/su12135441.
 
11.
Kucher et al. 2022 – Kucher, L., Kucher, A., Morozova, H. and Pashchenko, Y. 2022. Development of circular agricultural economy: potential sources of financing innovative projects. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal 8(2), pp. 206–227, DOI: 10.51599/are.2022.08.02.11.
 
12.
Kulyk et al. 2020 – Kulyk, M., Kurilo, V., Pryshliak, N. and Pryshliak, V. 2020. Efficiency of optimized technology of switchgrass biomass production for biofuel processing. Journal of Environmental Management and Tourism 11(1), pp. 173–185, DOI: 10.14505//jemt.v11.1(41).20.
 
13.
Law of Ukraine “On Alternative Fuels”. [Online] https://zakon.rada.gov.ua/laws... [Accessed: 2022-08-11].
 
14.
Law of Ukraine “On Ensuring Sanitary and Epidemic Welfare of the Population” of February 24, 1994 № 4004-ХІІ”. [Online] https://zakon.rada.gov.ua/laws... [Accessed: 2022-08-21].
 
15.
Law of Ukraine “On Food Safety and Quality” of 23 December 1997 № 771/97-ВР. [Online] http://search.ligazakon.ua/l_d... [Accessed: 2022-08-21].
 
16.
Law of Ukraine “On Production and Circulation of Organic Agricultural Products and Raw Materials” of September 3, 2013 № 425-VІІ. [Online] https://zakon.rada.gov.ua/laws... [Accessed: 2022-08-21].
 
17.
Law of Ukraine “On Protection of the Population from Infectious Diseases” of April 6, 2000 № 1645-ІІІ. [Online] https://zakon.rada.gov.ua/laws... [Accessed: 2022-08-22].
 
18.
Law of Ukraine “On the National Targeted Economic Program for Monitoring Residues of Veterinary Drugs and Contaminants in Live Animals, Products of Animal Origin and Feed, as well as in Food Products Controlled by the Veterinary Service for 2010-2015” of June 4, 2009 № 1446-VІ. [Online] https://zakon.rada.gov.ua/laws... [Accessed: 2022-08-21].
 
19.
Law of Ukraine “On Waste” of March 5, 1998 № 187/98-ВР. [Online] https://zakon.rada.gov.ua/laws... [Accessed: 2022-08-21].
 
20.
Law of Ukraine “On Withdrawal from Circulation, Processing, Disposal, Destruction or Further Use of Low-Quality and Dangerous Products” of January 14, 2000 № 1393-XІV. [Online] https://zakon.rada.gov.ua/laws... [Accessed: 2022-08-21].
 
21.
Lutkovska, S. and Kaletnik, G. 2020. Modern Organizational and Economic Mechanism for Environmental Safety. Journal of Environmental Management and Tourism 11(3), pp. 606–612, DOI: 10.14505//jemt.11.3(43).14.
 
22.
On waste and repealing certain Directives: Directive of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 2008/98/EC. [Online] https://eur-lex.europa.eu/lega... CELEX:32008L0098 [Accessed: 2022-08-08].
 
23.
Pryshliak et al. 2021 – Pryshliak, N., Lutsiak, V., Tokarchuk, D. and Semchuk, I. 2020. The Empirical Research of the Potential, Awareness, and Current State of Agricultural Waste Use to Ensure Energy Autonomy of Agricultural Enterprises of Ukraine. Journal of Environmental Management & Tourism 11(7), pp. 1634–1648, DOI: 10.14505//jemt.v11.7(47).04.
 
24.
Representation of Ukraine to the European Union 2021. [Online] https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/... [Accessed: 2022-08-21].
 
25.
State Statistics Service of Ukraine 2021. [Online] http://www.ukrstat.gov.ua/oper... [Accessed: 2022-08-05].
 
26.
Tokarchuk et al. 2021 – Tokarchuk, D., Pryshliak, N., Shynkovych, A. and Mazur, K. 2021. Strategic Potential of Agricultural Waste as a Feedstock for Biofuels Production in Ukraine. Rural Sustainability Research 46(341), pp. 1–12, DOI: 10.2478/plua-2021-0012.
 
27.
Tokarchuk et al. 2022 – Tokarchuk, D., Pryshliak, N., Berezyuk, S. and Shynkovych, A. 2022. Food security and biofuel production: solving the dilemma on the example of Ukraine. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 25(2), pp. 179–196, DOI: 10.33223/epj/150496.
 
28.
Webster, K. 2015. The circular economy – a wealth of flows. UK: Ellen MacArthur Foundation Publishing, pp. 104–110.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675