Coal and other carriers of energies in polish energy policy
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2005;8(1):5–25
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the conception of how the future of domestic demand and supply of energy, and coal in particular, can look like in time perspective up to the year 2025. A reasonable amount of time has also been devoted to the present situation of power engineering in Poland, which is the base on which the domestic energy policy can be constructed. Deliberations were based on predictions and studies regarding forming of the politics of energy.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Węgiel a pozostałe nośniki energii w polityce energetycznej Polski
polityka energetyczna, węgiel, energia energetyczna
W artykule przedstawiono wyobrażenie, jak może wyglądać przyszłość krajowego zapotrzebowania i podaży energii, a szczególnie węgla, w perspektywie czasowej do roku 2025. Poświęcono również dużo uwagi obecnej sytuacji energetycznej w Polsce, co jest punktem wyjścia do kształtowania polityki energetycznej kraju. Rozważania oparto na prognozach i pracach studialnych dotyczących kształtowania polityki energetycznej.
 
REFERENCES (9)
1.
DUBIŃSKI J., 2004 — Przewidywane technologie wydobycia węgla kamiennego zapewniające wzrost wydajności, zrównoważony rozwój i bezpieczeństwo pracy. Materiały z Międzynarodowej Konferencji „Przyszłość węgla w gospodarce świata i Polski”, Katowice.
 
2.
European Energy and Transport, Trends to 2030, European Commission, Directorate — General for Energy and Transport, Brussels, January 2003.
 
3.
KARBOWNIK A., 2003 — Bezpieczeństwo energetyczne Polski po wejściu do Unii Europejskiej. Górnictwo wobec wyzwań Unii Europejskiej. Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Kraków.
 
4.
Ku europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego. Komisja Europejska, Bruksela 29.11.2000 r.
 
5.
Polityka energetyczna Polski do 2025 roku. Materiały niepublikowane, robocza wersja z 5.08.2004, 23.09.04, 15.12.2004.
 
6.
Polityka energetyczna Polski do 2025 roku. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów RP, Warszawa, 4.01.2005.
 
7.
SOLIŃSKI I., 2004 — Kluczowe elementy rozwoju światowego i polskiego sektora energii. Energetyka. IX.2004.
 
8.
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne, Dz.U. 03.153.1504. — tekst ost. zm. 1.01.2005.
 
9.
Zestawienie zasobów węgla kamiennego w kopalniach czynnych. Stan na 31.12.2002, System IGZOP/M, ARP S.A. O/Katowice.
 
ISSN:1429-6675