Consolidation of the Polish power generation sector: results from the index-based analysis
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2011;14(1):79–90
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The power generation sector has undergone significant consolidation in the recent years. As a result the structure of the Polish power generation market changed substantially. The aim of this paper was to carry out an index-based analysis of the impact of consolidation process on the structure of the Polish electricity market. The following indexes were analysed within this study: concentration ratios (for the largest and the three largest suppliers), the Herfindahl-Hirschman Index, the Gini Coefficient, the SupplyMarginal Assessment (SMA), the Residual Supply Index (RSI) and the Lerner Index. The analysis covers the period 2003–2008.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Konsolidacja sektora wytwarzania energii elektrycznej w Polsce: wyniki analizy wskaźnikowej
konsolidacja, sektor wytwarzania energii elektrycznej, analiza wskaźnikowa, siła rynkowa
Sektor wytwarzania energii elektrycznej przechodził w ostatnich latach istotne zmiany o charakterze konsolidacyjnym. Wpłynęły one w znacznym stopniu na strukturę rynku wytwórców energii elektrycznej. Celem artykułu było zaprezentowanie wyników analizy wskaźnikowej w zakresie wpływu przekształceń konsolidacyjnych na strukturę polskiego sektora wytwarzania energii elektrycznej. Zastosowano metodykę opartą na wskaźnikach koncentracji, wskaźniku Herfindahla-Hirschmana (HHI), wskaźniku Giniego, analizie SMA (Supply Marginal Assessment) i RSI (Residual Supply Index) oraz indeksie Lernera. Badaniami objęto lata 2003–2008.
 
REFERENCES (15)
1.
ASGARI M.H., MONSEF H., 2010 – Market power analysis for the Iranian electricity market. Energy Policy vol. 38, is. 10, October 2010, Pages 5582–5599.
 
2.
BUSHNELL J., DAY C., et al., 1999 – An International Comparison of Models for Measuring Market Power in Electricity, EMF Working Paper 17.1, Energy Modeling Forum, Stanford University.
 
3.
CHANG Y., 2007 – The New Electricity Market of Singapore: Regulatory framework, market power and competition. Energy Policy vol. 35, is. 1, January 2007, Pages 403–412.
 
4.
GRUDZIÑSKI Z., 2010 – Konkurencyjność wytwarzania energii elektrycznej z węgla brunatnego i kamiennego. Polityka Energetyczna t. 13, z. 2, Kraków.
 
5.
HELMAN U., 2006 – Market power monitoring and mitigation in the US wholesale power markets. Energy vol. 31, is. 6–7, May–June 2006, Pages 877–904.
 
6.
JACOBSON A.,MILMAN A.D., KAMMEN D.M., 2005 – Letting the (energy) Gini out of the bottle: Lorenz curves of cumulative electricity consumption and Gini coefficients as metrics of energy distribution and equity, Energy Policy 33, 1825–1832.
 
7.
KAMIÑSKI J., 2009 – Metody szacowania si³y rynkowej w sektorze energetycznym. Polityka Energetyczna t. 12, z. 2/2, s. 229–242.
 
8.
KAMIÑSKI J., 2011a – Założenia metodyczne do budowy modelu równowagi rynku energii elektrycznej dla warunków Polski. Energetyka – Problemy Energetyki i Gospodarki Paliwowo-Energetycznej, styczeń 2011. SEP COSiW, Warszawa, s. 10–16.
 
9.
KAMIÑSKI J., 2011b – Równowaga rynków energii elektrycznej i paliw: podejście modelowe. Rynek Energii nr 1, Lublin.
 
10.
LORENZ U., 2010 – Rynki międzynarodowe jako punkt odniesienia dla cen węgla energetycznego w kraj. Polityka Energetyczna t. 13, z. 2.
 
11.
Program dla elektroenergetyki 2006. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2006.
 
12.
Statystyka elektroenergetyki polskiej. Wydania z lat 2004–2009. Agencja Rynku Energii SA, Warszawa.
 
13.
SUWAŁA W., 2010 – Problemy ekonomiczne modelowania systemów paliwowo-energetycznych. Polityka Energetyczna t. 13, z. 2.
 
14.
Sytuacja techniczno-ekonomiczna sektora elektroenergetycznego. Wydania z lat 2004–2009. Agencja Rynku Energii SA, Warszawa.
 
15.
TWOMEY P., GREEN R., NEUHOFF N., NEWBERY D., 2005 – A Review of the Monitoring of Market Power: The Possible Roles of Transmission System Operators in Monitoring for Market Power Issues in Congested Transmission Systems. Journal of Energy Literature Vol. 11, No. 2, p. 3–54, August 2005.
 
ISSN:1429-6675