Economic and regulatory conditions of the domestic power sector consolidation
K. Zamasz 1  
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2015;18(2):19–28
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents key economic and regulatory conditions of the further consolidation of the domestic power sector. The most important consequences of the implementation of governmental strategies and policies, which formed the current organizational structure of the Polish energy sector, were analysed. Furthermore the key objectives of European energy policy, which include the development of the internal energy market, were discussed. It was emphasized that the implementation of projects of common interest (PCI) is of utmost importance for the creation of the internal European energy market. A direct consequence of the introduction of EU energy policy will be an increase in the level of transmission capacity between Poland and adjacent countries from the current level of less than 5% to around 10–15% (the level that is currently available in countries such as Germany). The analysis carried out in this paper confirms that with increasing cross-border electricity trade, there will be strong pressure on domestic electricity prices and, consequently, Polish power companies will have to compete with other European power enterprises. The actual integration of the Polish energy market, at least at the level of regional markets, is therefore a matter of time. In this context, the paper concludes that the proper preparation of Polish companies to compete with European energy companies is required and that their further consolidation needs to be considered.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Uwarunkowania ekonomiczno-regulacyjne konsolidacji krajowego sektora elektroenergetycznego
konsolidacja, sektor energetyczny, polityka energetyczna
W artykule przeanalizowano kluczowe uwarunkowania ekonomiczno-regulacyjne ewentualnej dalszej konsolidacji polskiego sektora elektroenergetycznego. Przybliżono najważniejsze skutki wdrożenia programów i strategii rządowych, w wyniku których ukształtowana została obecna struktura organizacyjna polskiego sektora energetycznego. Dokonano analizy najważniejszych celów europejskiej polityki energetycznej, do których zaliczyć należy budowę wewnętrznego rynku energii. Podkreślono znaczenie projektów wspólnego zainteresowania (Project of Common Interest – PCI) dla tworzenia europejskiego rynku energii, czego konsekwencją ma być wzrost poziomu połączeń międzysystemowych łączących Polskę z innymi krajami, z obecnego poziomu poniżej 5% krajowych mocy produkcyjnych, do przedziału 10–15%, jaki jest obecnie obserwowany między innymi w Niemczech. Z przeprowadzonej w artykule analizy wynika, że wraz ze wzrostem zdolności przepustowych wymiany międzysystemowej mocy pojawi się silna presja na ceny krajowe i konieczność konkurowania przez polskie grupy energetyczne z innymi wytwórcami europejskimi. Faktyczna integracja polskiego rynku energii co najmniej na poziomie rynków regionalnych jest zatem kwestią czasu. W tym kontekście, konieczne wydaje się odpowiednie przygotowanie polskich przedsiębiorstw do konkurencji z europejskimi koncernami energetycznymi oraz rozważenie ich dalszej konsolidację.
 
REFERENCES (15)
1.
Aktualizacja programu realizacji polityki właścicielskiej Ministra Skarbu Państwa w odniesieniu do sektora elektroenergetycznego, 2005. Ministerstwo Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2005.
 
2.
ARE 2013. Funkcjonowanie przedsiębiorstw na polskim i europejskim rynku energii elektrycznej. Agencja Rynku Energii S.A. Wrzesień 2013.
 
3.
Böckers, V., Haucap, J. i Heimeshoff, U. 2013. Benefits of an integrated European electricity market: the role of competition, Bruksela. [Online] Dostęp w: http://www.europarl.europa.eu/... [Dostęp: 30.04.2015].
 
4.
CapGemini, 2013. European Energy Markets Observatory, 15th edition [Online] Dostęp w: https://www.capgemini.com/reso... [Dostęp: 30.04.2015].
 
5.
COM (2010)677 final. Priorytety w odniesieniu do infrastruktury energetycznej na 2020 r. i w dalszej perspektywie – plan działania na rzecz zintegrowanej europejskiej sieci energetycznej. Komisja Europejska.
 
6.
COM (2014)15 final. A policy framework for climate and energy in the period from 2020 to 2030. Komisja Europejska.
 
7.
COM(2013)711 final. Długoterminowa wizja infrastruktury w Europie i poza nią. Komisja Europejska.
 
8.
Kamiński, J. 2009. Metody szacowania siły rynkowej w sektorze energetycznym. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 12, z. 2/2.
 
9.
Pozycja konsumenta na rynku energii elektrycznej, 2011. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa–Wrocław, czerwiec 2011.
 
10.
Program dla elektroenergetyki, 2006. Ministerstwo Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2006.
 
11.
Program realizacji polityki właścicielskiej Ministra Skarbu Państwa w odniesieniu do sektora elektroenergetycznego, 2003. Ministerstwo Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003.
 
12.
Rozporządzenie (UE) nr 347/2013 w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, Dz.U. L 140 z 25.4.2013, Komisja Europejska.
 
13.
Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki za 2011 r. Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa 2012.
 
14.
Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki za 2012 r. Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa 2013.
 
15.
Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 2012/C 326/01.
 
ISSN:1429-6675